П Р О Т О К О Л

                                                        гр. Каварна 07.07.2016г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание  на  седми юли през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

  Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                         Съд. заседатели:  Г.А.

                                                                                К.Н.

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД №169 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

            ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Г., редовно призован, чрез Началника на Сл.арест гр.Добрич,  се явява лично,  воден от органите на ОЗ „Охрана“ гр.Добрич и с назначения на БП №108/2016г. по описа на РУ Каварна,  служебен защитник адв. Г.Г. ***.

         СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото. Няма пречки.

АДВ.Г. – Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира,  че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ пристъпи към снемане самоличността на подсъдимия.

Г.В.Г. -  ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.Б., постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, средно образование, български гражданин, неженен, осъждан, работи във фирма „К.“ гр.В..

СЪДЪТ на  основание чл.274,  ал.4 от НПК разяснява  на подсъдимия  провото  му на отвод  срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК.

АДВ.Г.  - Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ Г. – Запознат съм с правата си по НПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Съдебното производство по НОХД №169/2016г. е образувано по реда на чл.247, ал.1, т.1 от НК с внесен обвинителен акт от Районна прокуратура – Каварна заедно с   БП №108/22.06.2016г.  по описа  на РУ гр.Каварна,  водено срещу  обвиняемия Г.В.Г. за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. с чл.194, ал.1 във  вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и „б“ от НК.

         На основание чл384, ал.1 от НПК по делото, след образуване на съдебното производство и преди приключване на съдебното следствие, е постъпило споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №169/2016г. по описа на РС Каварна.   

ПРОКУРОРЪТ – Моля да приемете   внесеното споразумение. С подсъдимият и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала, поради което моля да го приемете и одобрите.

АДВ.Г. -  Моля да приемете  постигнатото между нас и Районна прокуратура Каварна споразумение. Подписано е доброволно от подзащитният ми. Считаме, че същото не противоречи на закона и морала и като такова моля  да го одобрите.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с предложеното споразумение намира, че същото е процесуално допустимо, доколкото искането е заявено преди приключване на съдебното следствие, отговаря на изискванията на закона, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на чл.384 и следващите от НПК.

         СЪДЪТ докладва постъпилото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №169/2016г. по описа на РС Каварна, водено срещу Г.В.Г., постигнато между прокурор Бонка Костадинова-Белчева при РП Каварна, подсъдимият и защитника му адв.Г.Г. ***.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Г.ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.Б., постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, средно образование, български гражданин, неженен, осъждан, работи във фирма „К.“ гр.В.  се признава за виновен,  за това че:  На 22.06.2016г. в местността „Икантълъка” общ.Каварна, при условията на опасен рецидив  от  магазин за хранителни стоки - заведение бързо хранене отнел противозаконно чужди движими вещи – 1бр. мъжка чантичка, синя с бял надпис „Карнобатска мастика” и намиращите се в нея пари - 30лв., собственост на К.Ж.К. от гр.Добрич, без негово съгласие с намерение противозаконно  да  ги присвои, поради което и на основание  чл.196, ал.1, т.1. във вр. с  чл.194, ал.1 във  вр. с чл. 29, ал.1, б.”а” и б с във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК да се  определи  наказание  6  (шест ) месеца  ”Лишаване от свобода”,  което следва да бъде търпяно ефективно  на основание чл.60 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл.61 от ЗИНЗС.

На основание чл.59 ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”  да се приспадне   времето, през което обвиняемият Г.В.Г. е бил задържан  с  мярка  за неотклонение ”задържане под стража”, считано от 22.06.2016г.

Причинените имуществени вреди с престъплението  са възстановени  на пострадалият - протокол за доброволно предаване от 22.06.2016г.

Направени по досъдебното производство разноски -няма.

Веществени доказателства няма.

Председателят на състава запитва подсъдимият признава ли се за виновен, разбира ли приложимия наказателен закон, съгласен ли е с последиците от споразумението, доброволно ли го е подписал и желае ли по този начин да се прекрати наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Г. – Признавам се за виновен, разбирам приложимия наказателен закон, съгласен съм с последиците от споразумението, доброволно  го подписах и желая по този начин да се прекрати наказателното производство водено срещу мен.

 

СЪДЪТ приканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 ПРОКУРОР РП:                                            ЗАЩИТНИК:

       (БОНКА  КОСТАДИНОВА)                               (АДВ. Г. Г.)

                                                                                     

                                                                        ПОДСЪДИМ:

                                                                               (Г. В.Г.)

 

                                                                                           

СЪДЪТслед като обсъди  постигнатото споразумение,  намира, че същото не противоречи на закона  и морала. Подсъдимият Г.В.Г. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, приложимия наказателен закон, обстоятелството, че е виновен, последниците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общият ред.

Воден от изложеното и на основание   чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между РП Каварна, представлявана от прокурор Бонка Костадинова-Белчева, подсъдимият Г.В.Г. и защитника му адв.Г.Г. ***, споразумение за прекратяване   на наказателното производство по БП №108/2016г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ на основание чл.384, ал.3 във вр. с ал.1 от НПК и като взе предвид становището на страните, намира, че споразумението не противоречи на закона и морала, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението постигнато между страните със следното съдържание:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Г.ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.Б., постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, средно образование, български гражданин, неженен, осъждан, работи във фирма „К.“ гр.В.  с постигнатото споразумение се съгласява да бъде осъден за това, че:

На 22.06.2016г. в местността „Икантълъка” общ.Каварна, при условията на опасен рецидив  от  магазин за хранителни стоки - заведение бързо хранене отнел противозаконно чужди движими вещи – 1бр.мъжка чантичка, синя с бял надпис „Карнобатска мастика” и намиращите се в нея пари - 30лв., собственост на К.Ж.К. от гр.Добрич, без негово съгласие с намерение противозаконно да  ги присвои, поради което на основание  чл.196, ал.1, т.1 във вр. с  чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и б с във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК  се  определя наказание  ”ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6  (шест) месеца,  което следва да бъде търпяно ефективно  на основание чл.60 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл.61 от ЗИНЗС.       

На основание чл.59 ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”  се приспада  времето, през което подсъдимият  Г.В.Г. е бил задържан  с мярка   за неотклонение ”задържане под стража”, считано от 22.06.2016г.,  до привеждане на настоящият акт в изпълнение.

 

ПРЕКРАТЯВА   наказателното производство по НОХД № 169/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна, водено срещу Г.В.Г.,  обвинен в извършване на престъпление по  чл.196, ал.1, т.1. във вр. с  чл.194, ал.1 във  вр. с чл. 29, ал.1, б.”а” и б, предмет на БП №108/2016г. по описа на РУ Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на  07.07.2016г.

 

                                                                                 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1…………………………

 

 

2…………………………

                                                       

                                                                  СЕКРЕТАР: