П Р О Т О К О Л

                                                                гр. Каварна 24.02.2016г.

 Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти  февруари  през две хиляди и шестнадесета   година  в състав:

 

                                                                               Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  

                                                                              Съд. заседатели:

при участието на секретар: А.М. 

и прокурора: Г. ГАВРАИЛОВ                                            сложи за разглеждане

НОХД № 17 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна, редовно призована, се представлява от  РАЙОНЕН  ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Д.Я.,  редовно призован,  се явява  лично, представлява се от адв.Г.Г. от ДАК, назначен за служебен защитник по ДП №273/2015г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на подсъдимия.

С.Д.Я. – роден на ***г***, ЕГН**********, настоящ адрес ***, български  гражданин, осъждан. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдимия   и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР – Господин Председател представяме Ви постигнато между страните споразумение.

АДВ.Г.  - Господин Съдия постигнахме споразумение  с Районна прокуратура, което представяме за одобрение.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по ДП №273/2015г.  по описа  на РУ гр. Каварна между защитника на подсъдимия    С.Д.Я. – адв.Г.  Г. *** и  Районен прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

ПОДСЪДИМИЯТ   С.Д.Я. -  роден на ***г***, ЕГН**********, настоящ адрес ***, български  гражданин, осъждан за това, че при условията на продължавано престъпление, на 08.12.2015г. и на 25.12.2015г.в с.Р. общ. Каварна не е изпълнил Заповед за защита №355 от 14.08.2015г., по  Закона за защита от домашното насилие издадена от Районен съд гр. Каварна и Решение №75/14.08.2015г. по Гражданско дело №223/2015г. влязло в сила 04.09.2015г. с което се отстранява С.Д.Я. от семейното жилище намиращо се в с.Р.  общ. Каварна  *** 4, за срок от 18 месеца, както и се забранява на С.Д.Я. да приближава В.Н.В. ЕГН**********,*** и местоработата й на разстояние по малко от 20 метра за срок от 18 месеца, като е приближи на по малко от 20 метра В.Н.В. ЕГН**********,  като е проникнал в жилището, в което живее - престъпление по чл.296, ал. 1 вр.с чл.26 ал.1 от НК.

                Подсъдимият се признава за виновен за това, че е извършил деянието, за което му е било повдигнато обвинение за престъпление от общ характер.

За извършеното престъпление по чл.296, ал.1 врс чл.26 ал.1 от НК на С.Д.Я. ***, ЕГН **********  да му се определи следното наказание - “Лишаване от свобода” в размер на 5 /пет/ месеца, което да бъде изтърпяно ефективно на основание чл.60 от ЗИНСЗ в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл.61 от ЗИНСЗ.

Направени по делото разноски  няма.

Веществени доказателства няма.

Причинени имуществени вреди  няма.

Мярка за неотклонение-   изменя наложената мярка за неотклонение като заменя наложената „Парична гаранция“ в размер на 200лв. внесена с вносна бележка на 14.12.2015г./л.40/ по определение № 199/10.12.2015г.по ЧНД № 289/2015г.на РС-Каварна с мярка за неотклонение „подписка”.  Паричната гаранция на основание чл.61 ал.8 от НПК да бъде освободена и върната на подсъдимия.

На основание чл.59,  ал.1 от НК времето,  през което лицето е било задържано от 08.12.2015г. до 10.12.2015г.в размер на 3/три/ дни да бъде приспаднато при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“.

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от по нататъшно разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ   С.Д.Я.  заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

    РАЙОНЕН ПРОКУРОР :                                      ЗАЩИТНИК:

                          (Г. ГАВРАИЛОВ)                           (АДВ.Г.Г.)

 

                                                                                        ПОДСЪДИМИЯТ:

                                                                                                              (С.Я.)

                                                                                 

                                         

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 384 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ПОДСЪДИМИЯТ  С.Д.Я. – роден на ***г***, ЕГН**********, настоящ адрес ***, български  гражданин, осъждан се признава за виновен за това, че при условията на продължавано престъпление, на 08.12.2015г. и на 25.12.2015г.в с.Р. общ. Каварна не е изпълнил Заповед за защита №355 от 14.08.2015г., по  Закона за защита от домашното насилие издадена от Районен съд гр. Каварна и Решение №75/14.08.2015г. по Гражданско дело №223/2015г. влязло в сила 04.09.2015г. с което се отстранява С.Д.Я. от семейното жилище намиращо се в с.Р.,  общ. Каварна  ул. ***, за срок от 18 месеца, както и се забранява на С.Д.Я. да приближава В.Н.В. ЕГН**********,*** и местоработата й на разстояние по малко от 20 метра за срок от 18 месеца, като е приближи на по малко от 20 метра В.Н.В. ЕГН**********,  като е проникнал в жилището, в което живее - престъпление по чл.296, ал. 1 вр.с чл.26 ал.1 от НК.

                За извършеното  от подсъдимия С.Д.Я. престъпление по чл.296, ал.1 врс чл.26 ал.1 от НК  Съдът  му  определя   наказание - “Лишаване от свобода” в размер на  5 /пет/ месеца, което да бъде изтърпяно ефективно на основание чл.60 от ЗИНСЗ в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл.61 от ЗИНСЗ.

На основание чл.309 от НПК изменя наложената мярка за неотклонение като заменя наложената „Парична гаранция“ в размер на 200лв. внесена с вносна бележка на 14.12.2015г./л.40/ по определение № 199/10.12.2015г.по ЧНД № 289/2015г.на РС-Каварна с мярка за неотклонение „подписка”. Да бъдат уведомени органите на РУ Каварна за взетата нова мярка за неотклонение.

Паричната гаранция на основание чл.61 ал.8 от НПК да бъде освободена и върната на подсъдимия.

На основание чл.59, ал.1 от НК да бъде приспаднато времето,  през което Я. е бил задържан от 08.12.2015г. до 10.12.2015г.  в размер на 3/три/ дни,  при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“.

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото, поради постигнато между страните споразумение и поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №17/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з. на 24.02.2016г., което приключи в 13.45  часа.

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                            

                                                                                 СЕКРЕТАР: