Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Днес 06.07.2017 г., Емилия Панчева, съдия докладчик по НОХ дело № 171/2017 г., по описа на РС Каварна, след като се запознах с материалите по делото и извърших проверката по чл.248, ал.2 от НПК, намирам, че не са налице предпоставките за насрочване на делото в открито съдебно заседание, тъй като в хода на развитие на досъдебната фаза на процеса е допуснато съществено процесуално нарушение, обуславящо връщането на делото с даване на указания за отстраняването им.

На 15.04.2017 г. е започнато досъдебно производство №54/2017г. по описа на РУ гр.Каварна, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

 На 12.06.2017г. на А.И.А., в присъствието на назначения му служебен защитник адв.И.К. М., е връчено постановление за привличане в качеството на обвиняем, като му е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. На същата дата, отново в присъствието на служебно назначения му защитник, на обв.А. е предявено разследването по ДП  №54/2017г. по описа на РУ гр.Каварна.

На 13.06.2017г. такова постановление е връчено и на С.Б.Р., в присъствието на назначения му служебен защитник адв.И.К. М., като същият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. На същата дата, в присъствието на назначения му защитник на обв. Р. е предявено разследването по ДП  №54/2017г. по описа на РУ гр.Каварна.

На 26.06.2017г., наблюдаващия прокурор от РП Каварна, съгл.чл.227 от НПК, след като е извършил действията по чл.226, ал.3 от НПК е предявил разследването на обвиняемия А.И.А., в присъствието на служебно назначения му защитник.

На 28.06.2017 г. след внасяне в съда на обвинителен акт е образувано н.о.х.д. № 171/2017 г. по описа на РС Каварна, като двамата обвиняеми са предадени на съд по повдигнатите им обвинения.

При извършената проверка по реда на чл.248, ал.2 от НПК съдът  констатира наличието на съществено процесуално нарушение, допуснато в хода на досъдебното производство, което нарушение е засегнало правото на защита на обвиняемите. Това процесуално нарушение е отстранимо, но това може да стане от прокурора, тъй като е допуснато в етапа на досъдебното производство.

Нарушението се изразява в следното: Безспорно е, че обвиняемите А.И.А. и С.Б.Р. са били непълнолетни както към момента на извършване на инкриминираното деяние, така и към настоящия момент. Ето защо наказателното преследване спрямо същите следва да се извърши при спазване правилата на Глава 30 (тридесета) НПК. Това означава, че в хода на досъдебното производство следва да бъдат спазени следните изисквания: самото разследване да бъде водено от разследващи органи със специална подготовка; разследващите органи са длъжни да съберат доказателства относно личността на дееца, неговата семейна среда и образование, както и относно това дали деянието не се дължи на въздействие на други, пълнолетни лица; за предявяване на разследването задължително се уведомяват родителите на непълнолетния обвиняем. Нарушаването на тези изисквания винаги представлява процесуално нарушение, защото това са изисквания относно начина на провеждане на разследването.

В процесния случай материалите по досъдебното производство са били предявявани на обвиняемия А.И.А. и неговия защитник на два пъти - на 12.06.2017г. (л.73 от ДП) и на 26.06.2017г. (л…. от ДП), а на обвиняемия С.Б.Р. и неговия защитник на 13.06.2017г. (л.74 от ДП). За нито едно от трите предявявания обаче не са били уведомени родителите на непълнолетните обвиняеми, въпреки изричната разпоредба на чл.389, ал.1 НПК.

По досъдебното производство изобщо не е бил изяснен въпроса дали обвиняемите са разбирали свойството и значението на извършеното (не е била назначавана съдебно-психологична и психиатрична експертиза) нито дали деянието им не се дължи на въздействие на пълнолетни лица.

Първото посочено нарушение на процесуалните правила е съществено, т.к. засяга правото на защита на непълнолетните обвиняеми и същевременно лишава родителите на същите от правото им да участват в наказателното производство. Това нарушение е отстранимо, но отстраняването му може да стане само с връщане на делото на прокурора за ново разглеждане, при което той следва да съблюдава разследването да бъде проведено при стриктното спазване на нормите на Глава тридесета НПК, а изготвеният обвинителен акт (ако се прецени, че следва да бъде внесен такъв) да бъде съобразен с обстоятелството, че обвиняемите лица са непълнолетни и да съдържа съображения по всички въпроси, посочени по-горе.

С оглед изложеното и на основание чл.249, ал.2, вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 171/2017г. по описа на Каварненски районен съд /досъдебно производство № 54/2017 г. по описа на РУ Каварна, пр.пр. № 201/2017г. по описа на РП Каварна/.

ВРЪЩАМ ДЕЛОТО на прокурора за отстраняване на посочените в мотивната част на разпореждането съществени процесуални нарушения.

Разпореждането подлежи на обжалване и протест пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок, от съобщаването му на страните.

Препис от разпореждането да се изпрати на РП Каварна, на обвиняемите и на техните защитници.

 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК ……..…………