П Р О Т О К О Л

                                                                гр. Каварна 30.06.2017 г.

 

            Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на тридесети юни през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                                    Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: Е.Ш.и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане

НОХД № 172 по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Д.Й. редовно призован се явява  лично и с адв.  Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Н.Д.Й.ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Й.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  Прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия Н.Д.Й. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 46/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 194 ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Н.Й.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 46/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Й. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Н.Д.Й.   се признава за виновен в това, че на 28.03.2017 г. в гр. Каварна е отнел чужда движима вещмотопед марка „***“, модел „***“, производство 1960 г. с рег. № ***на стойност 350 лева от владението на Л.Я.С.от с. гр. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоипрестъпление по чл. 194 ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Н.Д.Й. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

– „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 3 от НК).

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

Веществените доказателства по делото, а именно 1 чифт спортни обувки (маратонки) „Адидас Нео“, размер 42 ½, сини на цвят, да се върнат на обвиняемия Н.Д.Й..

Разноските по настоящото производство в размер на 162,22 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                        .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                         ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Н.Д.Й.              ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 46/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което Н.Д.Й.   се признава за виновен в това, че на на 28.03.2017 г. в гр. Каварна е отнел чужда движима вещмотопед марка „***“, модел „***“, производство 1960 г. с рег. № ***на стойност 350 лева от владението на Л.Я.С.от с. гр. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание  чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

– „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 3 от НК).

Веществените доказателства по делото, а именно 1 чифт спортни обувки (маратонки) „Адидас Нео“, размер 42 ½, сини на цвят, записани в регистъра за веществени доказателства на РС Каварна за 2017 г. под № 15 да се върнат на обвиняемия Н.Д.Й..

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемия Н.Д.Й. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 162,22 (сто шестдесет и два лева двадесет и две стотинки) лв., както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

 

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 172/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.15 часа.

Протоколът е изготвен на 30.06.2017 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: