П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 30.06.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на тридесети юни през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 173  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Ю.А.А. редовно призован се явява лично и се представлява  от адв. М.С.от ***, редовно преупълномощена от М.Т. *** и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. С.   - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 Ю.А.А.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  български гражданин, с адрес ***,  с начално образование,  безработен, неженен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.А.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. С. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.Т.  - защитник на обвиняемия Ю.А.А.  споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 12/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. С. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Ю.А.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 12/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. С. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.А.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Ю.А.А.  се признава за виновен в това, че  на 25.12.2016 г. по ул. „***“ в гр. Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. № ***без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство и в едногодишния срок на наказването му по административен ред чрез Наказателно постановление № 16-0283-000008/26.01.2016 г. на РУ Каварна, влязло в сила на 15.12.2016 г. за управление на МПС без да притежава съответното свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Обвиняемият Ю.А.А. се признава за виновен за така повдигнатото му обвинение по чл. 343в ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемия Ю.А.А. по чл. 343в ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК следва да се определи съответно наказание с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК - „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест)  месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок  от 3 (три) години

и

- „ГЛОБА“  в размер на 300.00 (триста) лева.

            Веществени доказателства - няма.

            Направени по досъдебното производство разноски – няма.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОРЪТ: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА            .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.С.                                        ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Ю.А.А.                         ……………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 12/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.С.от ***, по силата на което обвиняемият Ю.А.А.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  български гражданин, с адрес ***,  с начално образование,  безработен, неженен, осъждан се признава  за виновен в това,  че  на 25.12.2016 г. по ул. „***“ в гр. Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. № ***без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство и в едногодишния срок на наказването му по административен ред чрез Наказателно постановление № 16-0283-000008/26.01.2016 г. на РУ Каварна, влязло в сила на 15.12.2016 г. за управление на МПС без да притежава съответното свидетелство за управление, поради което и на основание   чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага следните наказания:

- „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест)  месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание отлага за срок  от 3 (три) години

и

- „ГЛОБА“  в размер на 300.00 (триста) лева.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 173/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.40 часа.

Протоколът е изготвен на 30.06.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: