П Р О Т О К О Л

               гр. Каварна, 20.08.2019 г.

 

         Каварненски районен съд, в публично съдебно заседание на двадесети август през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                           Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: ***и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ, сложи за разглеждане

НОХД № 173 по описа за 2019  година,   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Д.П. редовно призован се явява  лично и с адв.  С.К. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

И.Д.П., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, осъждан, тел.***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.П.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  Прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.К.  - защитник на обвиняемия И.Д.П. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 39/2019 г. по описа на РУ гр. Шабла за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал. 2 във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   И.П.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 39/2019 г. по описа на РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.П. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  И.Д.П. се признава за виновен в това, че на ***г. в с. ***, общ. Шабла, съзнателно е ползвал неистинско чуждестранно свидетелство за управление на превозни средства – свидетелство за управление на моторни превозни средства (***) № ***, образец Кралство Великобритания и Северна Ирландия, на името на И.Д.П., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия И.Д.П. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 316 във връзка с чл. 308, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 1 (една) година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК).

От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

 Вещественото доказателство по делото, а именно свидетелство за управление на моторни превозни средства (***) № ***, образец Кралство Великобритания и Северна Ирландия, на името на И.Д.П., да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. “а“ от НК и унищожи.

Разноските по настоящото производство в размер на 92,59 лева, платими по сметка на ОД на МВР гр. Добрич, да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                   .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.К.С.                      ………………

 

ОБВИНЯЕМ: И.Д.П.                   ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 39/2019 г. по описа на РУ гр. Шабла лично и представляван  от защитника си адв. С.К. ***, по силата на което обвиняемият И.Д.П., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, осъждан, тел.*** се признава за виновен в това, че на ***г. в с. ***, общ. Шабла, съзнателно е ползвал неистинско чуждестранно свидетелство за управление на превозни средства – свидетелство за управление на моторни превозни средства (***) № ***, образец Кралство Великобритания и Северна Ирландия, на името на И.Д.П., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316 във връзка с чл. 308, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК му налага в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 1 (една) година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК).

На основание чл. 53, ал. 1, б. “а“ от НК вещественото доказателство по делото - свидетелство за управление на моторни превозни средства (***) № ***, образец Кралство Великобритания и Северна Ирландия, на името на И.Д.П., записано в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2019 г. под № 14 да се отнеме в полза на Държавата и унищожи.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия И.Д.П. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Добрич BG14BUIN70823160000615 направените по делото разноски  в размер на 92,59 (деветдесет и два лева петдесет и девет стотинки) лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист по сметка на Районен съд гр. Каварна.

 

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 173/2019г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

Протоколът е изготвен на 20.08.2019 г.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                               

                                                                СЕКРЕТАР: