П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 20.07.2018 г.

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на двадесети  юли   през две хиляди и осемнадесета  година  в състав:

 

                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                               Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                 сложи за разглеждане

НОХД №175  по описа за 2018  година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Ш.Р.   редовно призован, се явява  лично и се представлява от  адв.К.П. ***, назначен за служебен защитник  по ДП №65/2018г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.П.   - Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Е.Ш.Р. -  ЕГН: **********,  роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, строителен работник, неженен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.Р.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.П. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между   Стефан Пенчев     Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат К.П.  - защитник на обвиняемия Е.Ш.Р.   споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №65/2018г. по описа на РУ гр.Каварна  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.195,  ал.1,  т.4 във вр. с чл.194,  ал.1 във вр. с чл.26, ал.1  от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.П.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.Ш.Р.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №65/2018 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.П.   -  Нямаме други искания по доказателствата и няма да сочим други такива.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Ш.Р.   - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.Ш.Р.   се признава за виновен в това, че  през периода от 05.12.2017 г. до 06.03.2018 г. в гр.Добрич и в местността „Иканталъка“, общ. Каварна, при условията на продължавано  престъпление, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил  О.В.  е отнел чужди движими вещи – 1 бр. шлайфмашина за гипсокартон марка „Райдър“ в гр. Добрич (на 05.12.2017 г.), а в местността „Иканталъка“, общ.Каварна 2 бр. големи ъглошлайфа „Спарки“ (единият на 09.12.2017 г.), 3 бр. перфоратори „Bosch” (на 26.12.2017 г., 02.01.2018 г. и 23.02.2018 г.), 1 бр. винтоверт марка „Макита“ (на 21.02.2018 г.), 1 бр. винтоверт марка „Bosch”, 1 бр. малък ъглошлайф марка „Макита“, 1 бр. ръчен циркуляр марка „Bosch” (на 09.02.2018 г.) и 1 бр. електрожен марка „Вежен“ – трансформатор заваръчен тип ИЗА Е 01 У (на 06.03.2018 г.), всичко на обща стойност 1838,50 лева, от владението на П. И. *** без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои -  престъпление по чл.195, ал.1, т.4 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.    

За извършеното от обвиняемия Е.Ш.Р. престъпление по чл.195, ал.1, т.4 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание  “лишаване от свобода“ за срок от 8 (осем) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл.66, ал.1 от НК.

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени и по делото няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 82,11 лева, платими по сметка на ОД на МВР гр. Добрич, да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                             ………………….     

                                                          

 

АДВОКАТ:К.П.                           ………….

 

 

ОБВИНЯЕМ: Е.Ш.Р.                  ………………

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №65/2018 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.К.П. ***,  по силата на което Е.Ш.Р.       се признава за виновен в това, че  през периода от 05.12.2017 г. до 06.03.2018 г. в гр.Добрич и в местността „Иканталъка“, общ.Каварна, при условията на продължавано  престъпление, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил  О.В. е отнел чужди движими вещи – 1 бр. шлайфмашина за гипсокартон марка „Райдър“ в гр. Добрич (на 05.12.2017 г.), а в местността „Иканталъка“, общ. Каварна 2 бр. големи ъглошлайфа „Спарки“ (единият на 09.12.2017 г.), 3 бр. перфоратори „Bosch” (на 26.12.2017 г., 02.01.2018 г. и 23.02.2018 г.), 1 бр. винтоверт марка „Макита“ (на 21.02.2018 г.), 1 бр. винтоверт марка „Bosch”, 1 бр. малък ъглошлайф марка „Макита“, 1 бр. ръчен циркуляр марка „Bosch” (на 09.02.2018 г.) и 1 бр. електрожен марка „Вежен“ – трансформатор заваръчен тип ИЗА Е 01 У (на 06.03.2018 г.), всичко на обща стойност 1838,50 лева, от владението на П. И. *** без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и  на основание чл.195,  ал.1, т.4 във вр. с чл.194,  ал.1 във вр. с чл.26, ал.1  от НК  му налага  в съотвествие с разпоредбите на чл.381,  ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 от НК  наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 8 (осем)  месеца, изпълнението на което да се отложи  за срок от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда обвиняемия Е.Ш.Р.    да заплати в полза на Държавата,  по сметка на ОД на МВР гр.Добрич  направените по делото разноски  в размер на 82,11 (осемдесет  и два лева и единадесет  стотинки) лева, както и 5,00 (пет) лева по сметка на РС Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №175/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.07.2018 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: