П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 04.07.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на четвърти юли през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 176  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ  П.Л.С. (***) редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. Г.Г. ***.

ПРЕВОДАЧЪТ М.П. Ф. редовно призована се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание  чл. 142, ал. 1 от НПК НАЗНАЧАВА за преводач на обвиняемия П.Л.С.М. Ф., която да извършва превод  от английски на български език и обратно.

СЪДЪТ снема самоличността на преводача, като му разясни отговорността по чл. 291 от НК.

М.П. Ф. – ЕГН: **********,*** - Запозната съм с отговорността, обещавам да дам верен превод.

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

П.Л.С. (***),  ЛЧН: ****, роден на ***. в гр. ****, ****, поданик на ****, с адрес за призоваване в страната с. ****, общ. Каварна, ул. „****“ № *, със средно образование,  пенсионер, женен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.С.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия П.Л.С. (***) споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 88/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Г. Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите. Г. съдия, пропуснали сме в  разноските да отбележим и 25.00 лв. за химическия анализ. моля да бъдат включени към общия размер разноски.

АДВ. Г. -  Г. Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите. В днешно съдебнозаседание представям 2 бр. заповеди за прилагане на принудителна административна мярка от 19.06.2017 г.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   П.С.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 88/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата, както и представените в днешното съдебно заседание от защитника на обвиняемия Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0283-000064/19.06.2017 г. и Заповед за принудителна административна мярка № 17-0283-000063/19.06.2017 г.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.С. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  П.Л.С. (***)   се признава за виновен в това, че на 19.06.2017 г. по ул. „****“ в с. ****, общ. Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“, модел „****“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,20 на хиляда, а именно 1,65 промила, установено по надлежния ред  - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемия П.Л.С. (***),  ЛЧН: ****, роден на ***. в гр. ****, ****, поданик на ****, е извършил предвиденото в НК и гореописано престъпление.

Деяниято е извършено умишлено.

За извършеното престъпление на обвиняемия да се определи наказание при приложението и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, като му бъде определено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца, чието изтърпяване да бъде отложено  с 3 (три) годишен изпитателен срок на основание чл. 66 ал. 1 от НК и „Глоба“ в размер на 200 (двеста) лв.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 (дванадесет) месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 19.06.2017 г.

Направените по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на държавата – 55.00 лв., от които 30.00 лв. за преводач М.П. Ф. и 25.00 лв. за химическа експертиза.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                   .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                         ………………

 

ОБВИНЯЕМ: П.Л.С.                                        ……………….

 

ПРЕВОДАЧ: М.П. Ф.                 ………………..

 

 

 

СЪДЪТ

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача М.П. Ф. възнаграждение в размер от 30.00 лева, платими от бюджета на съда.

            ДА СЕ ИЗДАДЕ служебна бележка.                                                                                   

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 88/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което П.Л.С. (***),  ЛЧН: ****, роден на ***. в гр. ****, ****, поданик на ****, с адрес за призоваване в страната с. ****, общ. Каварна, ул. „****“ № *, със средно образование,  пенсионер, женен, неосъждан се признава за виновен в това, че на 19.06.2017 г. по ул. „****“ в с. ****, общ. Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“, модел „****“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,20 на хиляда, а именно 1,65 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца, чието изтърпяване да бъде отложено  с 3 (три) годишен изпитателен срок на основание чл. 66 ал. 1 от НК

и „Глоба“ в размер на 200 (двеста) лв.

На основание чл. 343г от НК постановява спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 (дванадесет) месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 19.06.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемия П.Л.С. (***)  да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 85,00 (осемдесет и пет десет) лв., както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 176/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 15.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 04.07.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: