П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 23.07.2018 г.

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и  трети юли   през две хиляди и осемнадесета  година  в състав:

 

                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                               Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                             сложи за разглеждане

НОХД №176  по описа за 2018  година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.С.М.    редовно призован, се явява  лично и се представлява от  адв.М.В. ***, редовно упълномощена с пълномощно приложено по ДП №41/2018г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.В.   - Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Д.С.М. ЕГН:**********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, сезонен работник, неженен, неосъждан, тел.****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Д.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между   Стефан Пенчев     Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат М.В.  - защитник на обвиняемия Д.С.М.   споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №41/2018г. по описа на РУ гр.Каварна  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.235,  ал.6, във връзка  с  ал.1  от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  Д.С.М.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №41/2018 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.   -  Нямаме други искания по доказателствата и няма да сочим други такива.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.С.М.   - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Д.С.М.    се признава за виновен в това, че  на 15.02.2018г. в землището на с. Хаджи Димитър, общ.Каварна, от отдел № 2336, в маловажен случай, без редовно писменно позволително е взел и извозил от горския фонд 1 бр. куб. м. дърва за огрев от вида Гледичия на стойност 50 лева, собственост на Държавно ловно стопанство Балчик ТП -  престъпление по чл.235, ал.6 във връзка с  ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.    

За извършеното от обвиняемия Д.С.М.  престъпление по чл.235, ал.6 във връзка с  ал.1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, предл.1 от НК наказание «пробация» със следните пробационни мерки:

– „задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл.42а, ал.2, т.1, чл.42а, ал.3, т.1 и чл.42б, ал.1 от НК);

– „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл.42а, ал.2, т.2 и ал.3, т.1 от НК);

– „безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл.42а, ал.2, т.6 и ал.3, т.3 от НК).

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени и по делото няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 58,65 лева, платими по сметка на ОД на МВР гр. Добрич, да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ            …..……………     

                                                          

 

АДВОКАТ: М.В.                           …………………..

 

 

ОБВИНЯЕМ: Д.С.М.              ………………

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №41/2018 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.М.В. ***,  по силата на което Д.С.М.        се признава за виновен в това, че  на 15.02.2018г. в землището на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, от отдел № 2336, в маловажен случай, без редовно писменно позволително е взел и извозил от горския фонд 1 бр. куб. м. дърва за огрев от вида Гледичия на стойност 50 лева, собственост на Държавно ловно стопанство Балчик ТП, поради което и  на основание чл.235, ал.6 във връзка с  ал.1 от НК  му  налага  в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, предл.1 от НК наказание «ПРОБАЦИЯ» със следните пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца;

– „Безвъзмезден труд в полза на обществото“  в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда обвиняемия Д.С.М.     да заплати в полза на Държавата,  по сметка на ОД на МВР гр.Добрич  направените по делото разноски  в размер  на 58,65  (петдесет и осем  лева и шестдесет и пет   стотинки) лева, както и 5,00 (пет) лева по сметка на РС Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №176/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 23.07.2018 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: