П Р О Т О К О Л

гр. К., 14.07.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на четиринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                        Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                       Съдебни заседатели:

 

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия

НОХД № 177 по описа за 2016г.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. К. редовно призована се представлява от прокурор Бонка Костадинова-Белчева.

ОБВИНЯЕМ  Е.К.А. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. Г.Д. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

Съдът запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Д. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия

Е.К.А.  - роден на ***г***, български гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***, с основно образование, строител, неженен, осъждан, ЕГН **********, тел. 0988774028.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.А. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Д. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев – прокурор при РП К. и адвокат Г.Д. - защитник на обвиняемия Е.К.А. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване ДП № 142/2015г. по описа на Районно управление гр. К. за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 308, ал. 3, т. 2 във вр. с ал. 2 предл. 1 във вр. с ал. 1, предл. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и ал. 4 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Д.-  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемият разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Е.  А. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по досъдебно производство № 142/2015г. по описа РУ гр.К. доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Д. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия  право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.К.А. се признава за виновен в това, че през периода  от месец ноември 2013г. до 19.12.2013г. в гр. К., в съучастие с неизвестни лица като подбудител и помагач е съставил неистински официални документи – удостоверение за наследници на И.П.З. д изх. № АО-11-***/18.11.2013г. и удостоверение за наследници на В.К.З. с изх. № АО-11-***/18.11.2013г. с цел да бъдат използвани и с цел имотна облага – престъпление по чл. 308, ал. 3, т. 2 във вр. с ал. 2 предл. 1 във вр. с ал. 1, предл. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и ал. 4 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемият  при форма на вината пряк умисъл

Страните се споразумяват за извършеното престъпление на обвиняемия Е.К.А.  да се определи наказание  в съответствие с разпоредбите на чл. 381 ал. 4 от НПК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ предл. първо от НК „Пробация“ със следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 1 /една/ година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1, чл. 42а ал. 3 т. 1 и чл. 42б ал. 1 от НК/;

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 /една/ година /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 т. 1 от НК/.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 67.00 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл.189 ал.3 от НПК на обвиняемия Е.К.А..

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА ...............................

 

АДВОКАТ: Г.С.Д.……………………

 

ОБВИНЯЕМ: Е.К.А. ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия  – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.К. от една страна и обвиняемия по ДП № 142/2015г. по описа на РУ гр. К. лично и представляван от защитника си адв. Г.Д. от АК гр. Дорич, по силата на което

ПРИЗНАВА обвиняемият  Е.  К.А.  - роден на ***г***, български гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***, с основно образование, строител, неженен, осъждан, ЕГН:**********, за виновен в това, че през периода  от месец ноември 2013г. до 19.12.2013г. в гр. К., в съучастие с неизвестни лица като подбудител и помагач е съставил неистински официални документи – удостоверение за наследници на И. П. З. д изх. № АО-11-***/18.11.2013г. и удостоверение за наследници на В.К.З. с изх. № АО-11-***/18.11.2013г. с цел да бъдат използвани и с цел имотна облага – престъпление по чл. 308, ал. 3, т. 2 във вр. с ал. 2 предл. 1 във вр. с ал. 1, предл. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и ал. 4 от НК, поради което и на основание чл. 308, ал. 3, т. 2 във вр. с ал. 2 предл. 1 във вр. с ал. 1, предл. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и ал. 4 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ предл. първо от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 1 /една/ година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1, чл. 42а ал. 3 т. 1 и чл. 42б ал. 1 от НК/;

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 /една/ година /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 т. 1 от НК/.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 67,00 лева (шестдесет и седем) се възлагат на обвиняемия  Е.А., платими в полза на Държавата, по сметка на РС К.. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 14.20 часа.

Протоколът е изготвен на 14.07.2016г.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :………………..

 

СЕКРЕТАР: ………………..