П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 23.07.2018 г.

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и  трети юли   през две хиляди и осемнадесета  година  в състав:

 

                                                                Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА  

                                                           Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.  

и прокурора: Г. ГАВРАИЛОВ                             сложи за разглеждане

НОХД №178  по описа за 2018  година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор Г. ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Н.     редовно призован, се явява  лично и се представлява от  адв.Г.Г. ***, назначен за служебен защитник по  ДП №126/2018г.  по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  - Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

С.А.Н. -  ЕГН:**********, роден на *** ***,   постоянен адрес ***, ДДЛРГ „Д.“ и настоящ адрес ***, български гражданин, ** с начално образование, безработен, неженен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.Н.   - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Г.  - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между   Стефан Пенчев     Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Г.Г.   - защитник на обвиняемия С.А.Н.    споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №126/2018г. по описа на РУ гр.Каварна  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.191,  ал.1   от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Госпожо  Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г.   -  Госпожо  Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.А.Н.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №126/2018 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.    -  Нямаме други искания по доказателствата и няма да сочим други такива.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Н.   - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.А.Н.     се признава за виновен в това, че  през периода от 29.12.2017 г. до 17.07.2018 г. в гр.Каварна и с.Белгун, общ.Каварна, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Р.Е.И., родена на *** г. -престъпление по чл.191, ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.    

За извършеното от обвиняемия С.А.Н.  престъпление по чл.191, ал.1 от НК да му бъдат наложени следните наказания:

«пробация» с пробационни мерки:

– „задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 1 (една) година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл.42а, ал.2, т.1, чл.42а, ал.3, т.1 и чл.42б, ал.1 от НК);

– „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една) година (съгласно чл.42а, ал.2, т.2 и ал.3, т.1 от НК);

– „безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл.42а, ал.2, т.6 и ал.3, т.3 от НК);

както и

обществено порицание, изразяващо се в публичното порицаване на обвиняемия, обявено чрез общински седмичен вестник “Факел” гр. Каварна.

От престъплението не са причинени имуществени вреди и по делото няма веществени доказателства.

По делото не са направени разноски.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Г. ГАВРАИЛОВ            …..……………     

                                                          

 

АДВОКАТ: Г.Г.                               …………………..

 

 

ОБВИНЯЕМ: С.А.Н.             . …..………

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №126/2018 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***,  по силата на което С.А.Н.     се признава за виновен в това, че  през периода от 29.12.2017 г. до 17.07.2018г. в гр.Каварна и с.Белгун, общ.Каварна, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Р.Е.И., родена на *** г., поради което и  на основание чл.191, ал.1 от НК  му  налага  следните наказания:

ПРОБАЦИЯ със следните  пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 1 (една) година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл.42а, ал.2, т.1, чл.42а, ал.3, т.1 и чл.42б, ал.1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една) година (съгласно чл.42а, ал.2, т.2 и ал.3, т.1 от НК);

– „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл.42а, ал.2, т.6 и ал.3, т.3 от НК);

както и

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, изразяващо се в публичното порицаване на обвиняемия, обявено чрез общински седмичен вестник “Факел” гр.Каварна.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №178/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 23.07.2018 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: