П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 07.07.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на седми юли  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 179  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Е.К. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 Р.Е.К.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. ***,  с адрес ***, българско гражданство, с основно образование,  неженен – живее на семейни начала, неосъждан, земеделски производител.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.К.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия Р.Е.К. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 80/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Р.К.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 80/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.К. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Е.К.  се признава за виновен в това, че на 01.04.2017 г. в гр. Каварна по ул. ”***”  управлявал МПС – л.а. „***” с рег. № ***  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,3 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б ал. 1  от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че Р.Е.К. е извършил предвиденото в НК и гореописано престъпление.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление  на обвиняемия да се определи наказание при приложението и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, като му бъде определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години

и

„ГЛОБА“ в размер на 100 лв.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 4 /четири/ месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 01.04.2017 г.

Направените по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на Държавата – 25 лв.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА             .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                            ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Р.Е.К.               ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 80/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Е.К.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. ***,  с адрес ***, българско гражданство, с основно образование,  неженен – живее на семейни начала, неосъждан, ***се признава за виновен в това, че на 01.04.2017 г. в гр. Каварна по ул. ”***”  управлявал МПС – л.а. „***” с рег. № ***  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,3 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание  чл. 343б ал. 1  във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1от НК му налага следните наказание Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години

и

„ГЛОБА“ в размер на 100.00 (сто)лв.

На основание чл. 343г от НК постановява спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 4 /четири/ месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 01.04.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемия Р.Е.К.  да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв., както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 179/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 11.15 часа.

Протоколът е изготвен на 07.07.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: