П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 03.02.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на трети февруари през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 18  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор ГАЛИН ГАВРАИЛОВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ С.П.Я. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения служебен защитник по ДП № 227/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна адв. Г.Г. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

С.П.Я.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  български гражданин, с настоящ адрес ***,  с начално образование,  безработен, неженен, неосъждан, тел. № ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Я. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия С.П.Я. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 227/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 4 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   С.Я. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 227/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Я. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.П.Я.   се признава за виновен в това, че  на **** г. в с. ****, общ. Каварна, ул. „****“ № *, като непълнолетен, след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго – Про мрежи“ АД гр. Варна /посредством поставяне на мостов кабел 2х4 кв. мм, закачен на мрежа ниско напрежение в единия си край на стълб, а в другия закачен  на медни проводници в банята/, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 4 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият С.П.Я., ЕГН: ********** е извършил деянието, в което е обвинен.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление  по чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 4 от НК на С.П.Я., ЕГН: **********   да му се определи следното наказание с приложението на  чл. 55, ал. 1, т. 2  б. „б“, като бъде заменено наказанието „Лишаване от свобода“ с наказанието „Пробация“, като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 /шест/ месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично / чл. 42б ал. 1 от НК/;

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/ месеца;

-  „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 часа за 1 година /съгласно чл. 42б ал. 5 от НК/

Да се наложи и наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

Направени по делото разноски – не.

Веществените доказателства – 1 бр. меден мостов кабел 2х4 кв. мм на основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи като маловажен.

Причинени имуществени вреди – няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: Г. ГАВРАИЛОВ                                         .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                               ………………

 

ОБВИНЯЕМ: С.П.Я.                              ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 227/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което С.П.Я.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  български гражданин, с настоящ адрес ***,  с начално образование,  безработен, неженен, неосъждан, тел. № **** се признава  за виновен в това,  че на **** г. в с. ****, общ. Каварна, ул. „****“ № *, като непълнолетен, след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго – Про мрежи“ АД гр. Варна /посредством поставяне на мостов кабел 2х4 кв. мм, закачен на мрежа ниско напрежение в единия си край на стълб, а в другия закачен  на медни проводници в банята/, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2 б „б“ от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 /шест/ месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично / чл. 42б ал. 1 от НК/;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/ месеца;

-  „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ година /съгласно чл. 42б ал. 5 от НК/.

НАЛАГА на обвиняемия С.П.Я. и наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК веществените доказателства по делото – 1 бр. меден мостов кабел 2х4 кв. мм, записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г.  под № 4 да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи като вещи с незначителна стойност съгласно чл. 8 ал. 2  от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 18/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 14.15 часа.

Протоколът е изготвен на 03.02.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: