ПРОТОКОЛ

Гр. Каварна 04.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                  СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: ………………..                                                                                                     

при участието на секретаря: А.М. и прокурора БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане, НОХД №180 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от прокурор Бонка Костадинова-Белчева.

ПОДСЪДИМИЯТ  М.Т.П., редовно призован се явява лично и с адв.М.В.  от АК гр.Добрич, редовно упълномощена с пълномощно представено днес.

СВИДЕТЕЛИТЕ Н.Н.М.  и  Я.Л.С. редовно призовани се явяват, А.Ю.Й. нередовно призована, не се явява.

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

М.Т.П. – роден на ***г***, ЕГН:**********,***, български гражданин, не осъждан, с начално  образование, неженен, живущ на семейни начала с Д.Н.А.

ПОДСЪДИМИЯТ П. - Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

СЪДЪТ разясни правата на подсъдимия в наказателния процес.

ПОДСЪДИМИЯТ П. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

На осн.чл.272 от НПК СЪДЪТ сне самоличността на явилите се свидетелите.

Н.Н.М. – роден на ***г***,  изд. на28.12.2010г. от МВР Добрич, български гражданин, не осъждан, с настоящ адрес ***, работи като мл.автоконтрольор при РУ Каварна.

Я.Л.С. – родена на ***г***, изд. на 28.12.2011г. от МВР Добрич, български гражданин, не осъждана, с настоящ адрес ***.

СЪДЪТ предупреди свидетелите за отговорността им по чл.290, ал.1 НК, в случай на лъжесвидетелстване. Свидетелите, заявиха, че са разбрали отговорността която носят в случай на лъжесвидетелстване и обещаха да кажат истината.

СЪДЪТ изведе свидетелите от залата.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА преди насроченото съдебно заседание по делото е депозирано споразумение сключено между Бонка Костадинево-Белчева –прокурор при РП Каварна и адвокат М.В. от АК Добрич - защитника на подсъдимия М.Т.П., споразумение по реда на чл.384 от НПК, постигнато след образуване на съдебното производство по НОХД №180/2016г. по описа на Районен съд Каварна за извършено от подсъдимия престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.: Господин Съдия, поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ          П.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Доброволно подписах споразумението. Заявявам, че се отказвам от по-нататъшно съдебно разглеждане на делото по общия ред.

СЪДЪТ на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по досъдебно производство №84/2016г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.: Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ М.Т.П. се признава за виновен в това, че на 07.04.2016г. в гр.Каварна, по ул.”Нефтяник” в посока автомивка „Шаки” управлявал моторно превозно средство – л.а. „ф.п.“ С РЕГ.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,76 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта №475/08.04.2016г. на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се споразумяват за извършеното престъпление и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия М.Т.П. да се определи наказание от  3 (три) месеца „лишаване от свобода”, изтърпяването на което да бъде отложено за изпитателен срок от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК, както и наказание глоба в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл.67, ал.1 от НК по време на изпитателния срок по отношение на подсъдимия се определя пробационен инспектор при ОС „ИН” Добрич – звено Каварна, да полага възпитателни грижи за условно осъдения.

На основание чл.189, ал.3 от НПК страните се споразумяват подсъдимият М.Т.П. да заплати направените по делото разноски в размерна 25.00 лв. /двадесет и пет лева/, платими по сметка на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР ПРИ РП КАВАРНА: БОНКА КОСТАДИНОВА  .................

 

АДВОКАТ: М.В.   ....................................................

 

ПОДСЪДИМ: М.Т.П. ...................................

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.384, ал.1, вр. с чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и подсъдимия по НОХД № 180/2016г. по описа на РС Каварна, лично и представляван от защитника си адв.М.В. от ДАК, по силата на което,

ПОДСЪДИМИЯТ М.Т.П., роден на ***г***, общ.Каварна, ул.„Първа” №9, български гражданин, неженен, с начално образование, работи като общ работник при ЧЗС, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че 07.04.2016г. в гр.Каварна, по ул.”Нефтяник” в посока автомивка „Шаки” управлявал моторно превозно средство – л.а. „ф.п.“ С РЕГ.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,76 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта №475/08.04.2016г. на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца и „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 (три) години.

На основание чл.67, ал.1 от НК по време на изпитателния срок по отношение на подсъдимия се определя пробационен инспектор при ОС „ИН” Добрич – звено Каварна, да полага възпитателни грижи за условно осъдения.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева) се възлагат на подсъдимия, платими по сметка на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.30 часа.

Протоколът е изготвен в открито съдебно заседание.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

СЕКРЕТАР: ………………..