П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 12.07.2017 г.

 

 Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на дванадесети юли  през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                          Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                                               Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.  

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане

НОХД № 181 по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М. редовно призован се явява  лично и с адв.М.В. ***, редовно упълномощена по досъдебно производство №36/2017г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Да се даде ход на делото.

АДВ.В.   - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

М.А.М. – ЕГН:**********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, ** пр., с начално образование, строител, женен, неосъждан, тел.***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  Прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.В.  - защитник на обвиняемия М.А.М. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 36/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.316, предл.1 във връзка с чл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  М.М.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №36/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.   -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  М.А.М.    се признава за виновен в това, че  на 10.03.2017 г. в гр.Каварна съзнателно се е ползвал от неистински официален документ – свидетелство за управление на моторни превозни средства, п.о., с №**** дата на издаване 11.09.2014 г., на името на М.А.М., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, предл.1 във връзка с чл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия М.А.М. *** престъпление по чл.316, предл.1 във връзка с чл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК наказание пробация със следните пробационни мерки:

задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 (три) пъти седмично (съгласно чл.42а, ал.2, т.1, чл.42а, ал.3, т.1 и чл.42б, ал.1 от НК);

задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл.42а, ал.2, т.2 и ал.3, т.1 от НК).

От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

Вещественото доказателство по делото, а именно свидетелство за управление на моторни превозни средства, п.о., с №**** дата на издаване 11.09.2014 г. на името на М.А.М., да се отнеме в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК  и  унищожи.

Разноските по настоящото производство в размер на 67,00 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                        .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.В.                                         ………………

 

ОБВИНЯЕМ: М.А.М.                    ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №36/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.М.В. ***, по силата на което М.А.М.   се признава за виновен в това, че  на 10.03.2017 г. в гр.Каварна съзнателно се е ползвал от неистински официален документ – свидетелство за управление на моторни превозни средства, п.о., с №**** дата на издаване 11.09.2014 г., на името на М.А.М., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност,  поради което и на основание чл.316, предл.1 във връзка с чл.308, ал.2 във връзка с ал.1,  във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 (три) пъти седмично;

задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.

 

 

На основание чл.53, ал.1, б. „а“ от НК веществените доказателства по делото –  свидетелство за управление на моторни превозни средства, п.о., с №**** дата на издаване 11.09.2014 г. на името на М.А.М., по ДП №36/2017г. по описа на РС Каварна, записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр.Каварна под №17 за 2017г. да се отнемат в полза на Държавата  и да се предаде  на РУ Каварна за    унищожаване.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда обвиняемия М.А.М.  да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 67,00 (шестдесет и седем лева) лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №181/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 12.07.2017 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: