П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 22.07.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на двадесет и втори  юли през две хиляди и шестнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                        Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                       Съдебни заседатели:

 

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия

НОХД №185 по описа за 2016г.

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от прокурор Бонка Костадинова-Белчева.

ОБВИНЯЕМ  Ж.С.К. редовно призован се явява лично и се представлява от адв.К.И. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

Съдът запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.И. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия

Ж.С.К.  - роден на ***г***, български гражданин, българин,  средно образование, земеделски производител, женен, неосъждан, живущ ***, ЕГН:**********.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ж.К. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.И. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева – прокурор при РП Каварна и адвокат К.И. - защитник на обвиняемия Ж.  С.К. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  БП №135/2016г. по описа на Районно управление гр. Каварна за извършено от обвиняемия престъпление по чл.343б, ал.1 НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.И.  - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемият разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Ж.С.К.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №135/2016г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.И.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия  право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Ж.К. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Ж.С.К.  се признава за виновен в това, че на 16.07.2016г. в гр.Каварна, ул.“България“ до бензиностанция „Петрол“ в посока центъра, управлявал МПС – Л.А. „ф.д.“ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,64 на хиляда, установено по надлежния ред – на основание чл.6 от Наредба №30/2001г. с техническо средство  - дрегер - „Алкотест дрегер 7510“ с фабричен № ARBA 0082 и акт за установяване на административно нарушение серия Т, бланков № 826407/16.07.2016г. -  престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

Страните се споразумяват за извършеното престъпление на обвиняемия Ж.С.К.   да се определи наказание  на основание чл.343б, ал.1  от НК с приложението на  чл.55, ал.1 т.1  НК:

 „Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от  3 (три) години;

и Глоба в размер на 100 (сто)  лева.

На основание чл.343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и нанказание – „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 (осем) месеца по смисъла на чл.37, т.7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК, да се приспадне времето през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 16.07.2016г.

Направени по делото разноски няма.

Причинени имуществени вреди няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА ...............................

 

АДВОКАТ: К.И.                                   ……………………

 

ОБВИНЯЕМ: Ж.С.К.                 ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия  – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия по БП №135/2016г. по описа на РУ гр. Каварна лично и представляван от защитника си адв.К.И. от АК гр. Дорич, по силата на което

ПРИЗНАВА обвиняемият  Ж.С.К.  - роден на ***г***, български гражданин, българин, живущ ***,   средно  образование, земеделски производител, женен, неосъждан, ЕГН:**********, за виновен в това, че  на 16.07.2016г. в гр.Каварна, ул.“България“ до бензиностанция „Петрол“ в посока центъра, управлявал МПС – Л.А. „ф.д.“ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,64 на хиляда, установено по надлежния ред – на основание чл.6 от Наредба №30/2001г. с техническо средство  - дрегер  - „Алкотест дрегер 7510“ с фабричен № ARBA 0082 и акт за установяване на административно нарушение серия Т, бланков № 826407/16.07.2016г., поради което и на основание чл.343б, ал.1  във връзка с  чл.55 ал.1 т.1 НК му налага следните  наказания:  

„Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от  3 (три) години;

 и  Глоба в размер на 100 (сто)  лева.

На основание чл.343г от НК постановява  спрямо обвиняемия и нанказание – „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 (осем) месеца по смисъла на чл.37, т.7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК, приспада времето през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 16.07.2016г.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №185/2016г. по описа на РС Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 15.15 часа.

Протоколът е изготвен на 22.07.2016г.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :………………..

 

СЕКРЕТАР: ………………..