П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 30.07.2018 г.

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на тридесети юли  през две хиляди и осемнадесета  година  в състав:

 

                                                                Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА  

                                                           Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                             сложи за разглеждане

НОХД №185  по описа за 2018  година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Д.Г.      редовно призован, се явява  лично и се представлява от  адв.К.С. ***,  назначен за служебен защитник по  БП №46/2018г.  по описа на РУ Шабла.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.С.  - Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

И.Д.Г. -  ЕГН:**********, роден на *** ***, с    постоянен и настоящ адрес ***,  български гражданин,  средно  образование, неосъждан, женен, пенсионер по болест, моб.тел.****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ  И.Г.    - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.С.  - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между   Галин Гавраилов     Районен  прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат К.С.   - защитник на обвиняемия И.Д.Г.    споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №46/2018г. по описа на РУ гр.Шабла  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.343б,  ал.1   от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Госпожо  Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.С.   -  Госпожо  Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  И.Д.Г.   - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №46/2018 г. по описа РУ гр.Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.С.    -  Нямаме други искания по доказателствата и няма да сочим други такива.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Д.Г.   - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  И.Д.Г.     се признава за виновен в това,  че на   20.07.2018 г. в гр.Шабла, на кръстовище между ул.“Черни връх“ и ул.“Волга“ е управлявал моторно превозно средство – л.а. „Р.Е.“**** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно  - 3,30 промила установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест-Дрегер 7510 с № ARBA-0051 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление на  обвиняемия Г. да се определи наказание при приложението  и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, като му бъде определено наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 3(три) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК отложи изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3(три) години изпитателен срок.

На основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага по-лекото наказание „глоба“, което  законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

На  основание чл.343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия Г.   и наказание  „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от  10   (десет)  месеца по смисъла на чл.37, т.7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК да  се приспадне  времето през   което  обвиняемият е бил лишен по административен ред  да упражнява това право – считано от 20.07.2018г.

Направени разноски по делото – няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ            …..……………     

                                                          

 

АДВОКАТ: К.С.                               ………………

 

 

ОБВИНЯЕМ: И.Д.Г.             . …..………

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по БП №46/2018 г. по описа на РУ гр.Шабла   лично и представляван  от защитника си адв.К.С. ***,  по силата на което И.Д.Г.      се признава за виновен в това, че на   20.07.2018 г. в гр.Шабла, на кръстовище между ул.“Черни връх“ и ул.“Волга“ е управлявал моторно превозно средство – л.а. „Р.Е.“**** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно  - 3,30 промила установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест-Дрегер 7510 с № ARBA-0051, поради което  на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК,   му  определя  наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3(три) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага  изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3(три) години.

На основание чл.55, ал.3 от НК  не се налага по-лекото наказание „глоба“, което  законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

На  основание чл.343г от НК  постановява спрямо обвиняемия Г.   и наказание  „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от  10   (десет)  месеца по смисъла на чл.37, т.7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК  приспада   времето, през   което  обвиняемият Г. е бил лишен по административен ред  да упражнява това право,  считано от 20.07.2018г.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №185/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 30.07.2018 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: