П Р И С Ъ Д А

гр. Каварна 30.11.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         Каварненски Районен съд в открито съдебно заседание, проведено на тридесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря Е.Ш.                                                            при участието на Районния прокурор Галин Гавраилов                                                            след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 186/2016г. по описа на Каварненски Районен съд

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимият Ф.Х.И. ЕГН ********** *** ,българско гражданство,основно образование,неженен,неосъждан,за ВИНОВЕН в това,че на 14.07.2016г. в гр.Каварна не е изпълнил Заповед за защита № 7 от 08.07.2016г. по Закона за защита от домашно насилие издадена от Районен съд гр.Каварна по Гражданско дело № 101/2016г. и Решение № 64/08.07.2016г.,с която му се забранява да доближава Е.С.Н. ***,жилището и,находящо се в гр.Каварна,улица „***“ № **,местата за социални контакти и отдих на пострадалата на разстояние не по-малко от 5 метра,за срок от 6/шест/ месеца,като се е приближил на по-малко от 5 метра от Е.С.Н.,поради което и на основание чл.296 ал.1 предл. второ във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

         ОСЪЖДА подсъдимият Ф.Х.И. със снета по-горе самоличност,да заплати по сметка на Каварненски районен съд направените по делото разноски в размер на 404,50/четиристотин и четири лева и петдесет стотинки/лева.

ПРИСЪДАТА на основание чл.360 предл. второ от  НПК подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред ДОС.

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:         

 

Мотиви  към НОХД № 186/2016г. по описа на Каварненски Районен съд.

 

 

Срещу подсъдимия  Ф.Х.И. ЕГН ********** *** ,българско гражданство,основно образование,неженен е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за това,че на 14.07.2016г. в гр.Каварна не е изпълнил Заповед за защита № 7 от 08.07.2016г. по Закона за защита от домашно насилие издадена от Районен съд гр.Каварна по Гражданско дело № 101/2016г. и Решение № 64/08.07.2016г.,с която му се забранява да доближава Е.С.Н. ***,жилището и,находящо се в гр.Каварна,улица „***“ № **,местата за социални контакти и отдих на пострадалата на разстояние не по-малко от 5 метра,за срок от 6/шест/ месеца,като се е приближил на по-малко от 5 метра от Е.С.Н.-престъпление по чл.296 ал.1 от НК.

         Подсъдимият приканен да даде обяснения по реда на чл.277 от НПК,отказва да даде такива.

         Представителят на Районна прокуратура Каварна поддържа обвинението и счита,че от събраните в досъдебната фаза и в хода на съденото следствие доказателства се доказва по категоричен и несъмнен начин обвинението,че подсъдимият е извършил престъпление по чл.296 ал.1 от НК.Счита,че категорично се доказва и фактическата обстановка изложена в обвинителния акт.Пледира по отношение на подсъдимия *** да бъде определено наказание „Лишаване от свобода“,което да бъде отложено с подходящ изпитателен срок.

         Съдът след преценка на представените по делото доказателства и след като обсъди доводите на страните в процеса прие за установено от фактическа страна следното:

         Подсъдимият Ф.И. *** на съпружески начала със сдвидетелката Е.С.Н. и двете им деца-непълнолетните С. Ф.Х. и А. Ф.Х..Н. и И. живеели над 20 години в дома на родителите на пострадалата.В обясненията си и показанията дадени в съдебно заседание на 12.08.2016г. Н. сочи,че И. системно упражнявал тормоз над нея и децата и.Това била причината през месец март 2016г.да го изгони от дома си и от тогава живеели разделени.

         Въпреки това,И. не преустановил действията си,което провокирало Н. *** с молба за предприемане на мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие.

На 30.03.2016г. в РС-Каварна е постъпила молба от Н. за извършено спрямо нея домашно насилие,изразяващо се във физическо насилие.

Във връзка с това е образувано гражданско дело № 101/2016г. по описа на РС гр.Каварна и е издадена Заповед за незабавна защита от 30.03.2016г. по смисъла на чл.18 ал.1 от ЗЗДН с която се задължава Ф.Х.И. ЕГН ********** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Е.С.Н. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***

         Заповедта забранява на Ф.Х.И. с ЕГН ********** да приближава Е.С.Н. с ЕГН ********** ***,местата и за социални контакти и отдих,на разстояние по-малко от 20 метра за срок до приключване на производството.Тази заповед не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповед за защита или отказа на съда.

         Заповедта за незабавна защита № 3/30.03.2016г. е влязла в сила на 30.03.2016г. и е била връчена на И. на 30.03.2016г. лично.

         Във връзка с образуваното гражданско дело № 101/2016г. по описа на РС-Каварна е била издадена Заповед за защита № 7 от 08.07.2016г. по ЗЗДН с която се задължава Ф.Х.И. ЕГН ********** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Е.С.Н. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***.

         Тази Заповед забранява на Ф.Х.И. ЕГН ********** да приближава Е.С.Н. с ЕГН ********** ***,местата и за социални контакти и отдих,на разстояние по-малко от 5 метра за срокс от 6/шест/ месеца.Тази заповед подлежи на незабавно изпълнение и обжалването и не спира изпълнението.

         Заповедта за защита № 7/08.07.2016г. е постановена на 08.07.2016г. и е връчена на И. на 08.07.2016г. лично.

         На 14.07.2016г. пострадалата Н. сигнализирала служителите на РУ-Каварна относно факта,че подсъдимият не е изпълнил заповедта за незабавна защита,тъй като около 07.30ч.,се е приближил на по-малко от 5 метра спрямо нея на улица „***“,непосредствено до *** в гр.Каварна.

         И. приближил пострадалата,която била тогава до сградата на ***,за да си купи закуска преди да отиде на работа.Приближил се на крачка от нея и започнал да вика,обижда,псува,заплашил Н. с телесни увреждания и действия спрямо личността и.В близост до мястото свидетелката Н. забелязала спрял автомобил на РУ Каварна.Тичайки се насочила към него и съобщила за случващото се.Свидетелите С.С. и Т.Т.-*** възприели пряко поведението и действията на подсъдимия,който викал около 10-15 минути срещу пострадалата и видимо бил под въздействие на употребен алкохол.

         Въпреки,че свидетелите С. и Н.Т. предупредили подсъдимия да преустанови неправомерните си действия,той продължил с агресивното си поведение,като викал и ръкомахал към св.Н.,налитал към нея.Това провокирало служителите на полицията да задържат подс.Ф.И. ***.За агресивното поведение на подс.Ф.И. демонстрирано на 14.07.2016г. на улица „***“,непосредствено до *** в гр.Каварна и нарушаването от негова страна на заповед за  защита от домашно насилие свидетелствува в показанията си дадени на 07.11.2016г. в съдебно заседание св.А.П..

         От заключението на вещите лица по допуснатата и приета съдебно-психиатрична и психологична експертиза се установява,че  подс.Ф.Х.И. с ЕГН ********** се диагностицира със Смесено личностово разстройство с черти на емоционално нестабилна и параноидна личностова структура.С вредна алкохолна употреба.Към настоящия момент Ф.Х.И. не се води на специализиран психиатричен отчет.При И. се наблюдава наличие на граничен интелект,проблеми в когнитивните процеси,проблеми в социалната комуникация.В целенасоченото наблюдение се регистрира повишена мнителност и подозрителност,сензитивност.При Ф.Х.И. към момента на изготвянето на КСППО е отхвърлена хипотезата за психично разстройство в смисъл на психоза.Към момента на КСППО подс.Ф.И. не страда от тежко психично заболяване,а е с изразена характерологична особеност,която силно смущава адаптацията на индивида.Базисните психични годности за разбиране и ръководене на постъпките при Ф.Х.И. не са нарушени,поради изведените заключения,че той не е с тежко психично разстройство,а психичната годност на лицата и с Личностово разстройство са запазени дори и в най-тежките форми.

         Изложената фактическа обстановка се потвърждава по несъмнен начин от приложените към ДП № 132/2016г. по описа на РУ Каварна Заповед за незабавна защита № 3/30.03.2016г.,Заповед за защита № 7 от 08.07.2016г. по Закона за защита от домашно насилие издадена от Районен съд гр.Каварна по Гражданско дело № 101/2016г.,Решение № 64/08.07.2016г.,справка за съдимост,характеристични данни,както и останалите писмени доказателства приложени към досъдебното производство  и приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им в съдебно заседание..Показанията на свидетелите Е. С. Н.,Т.П.Т.,С.П.С.,Н. Д. Т. и А. С. П. са непротиворечиви,убедителни и съдът ги кредитира с доверие.

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме,че с деянието си подсъдимият Ф.Х.И. от обективна страна е осъществил престъпния състав на чл.296 ал.1 предл.второ от НК,като на 14.07.2016г. в гр.Каварна не е изпълнил Заповед за защита № 7 от 08.07.2016г. по Закона за защита от домашно насилие издадена от Районен съд гр.Каварна по Гражданско дело № 101/2016г. и Решение № 64/08.07.2016г.,с която му се забранява да доближава Е.С.Н. ***,жилището и,находящо се в гр.Каварна,улица „***“ № **,местата за социални контакти и отдих на пострадалата на разстояние не по-малко от 5 метра,за срок от 6/шест/ месеца,като се е приближил на по-малко от 5 метра от Е.С.Н..

         От обективна страна: Обект на престъплението по чл.296 ал.1 от НК са обществените отношения,свързани с правосъдието.Предмет на престъплението са именно тези отношения.Изпълнителното деяние съставлява система от действия по нарушаване законодателството в страната.Изпълнителното деяние на това престъпление по чл.296 ал.1 от НК е довършено.Това престъпление е формално и не се изисква за осъществяването му настъпването на определен противоправен резултат,т.е. то не е резултатно престъпление.

         От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия с пряк умисъл-същият е запознат със съдържанието на решението и на заповедта,тъй като преписи от същите са му редовно връчени.Подсъдимият И. е пренебрегнал съдебната заповед и е решил,че не следва да я изпълнява, тъй като около 07.30ч. на 14.07.2016г.,се е приближил на по-малко от 5 метра спрямо Е.С.Н. ***,непосредствено до *** в гр.Каварна,както и да извършва психически тормоз.С оглед горното и тъй като прие,че обвинението спрямо подсъдимия Ф.Х.И. е доказано по несъмнен начин със събраните по делото гласни и писмени доказателства,съдът призна подс.И. за виновен по обвинението по чл.296 ал.1 предл.второ от НК.

         Преценката дали постановената забрана е била нарушена или не,следва да се извършва с оглед особеностите на всеки отделен случай,а не може да има спор,че улица „***“,непосредствено до *** в гр.Каварна,се явява място за социални контакти и отдих на пострадалата и попада в обхвата на забраната.

ОТЕГЧАВАЩИ отговорността обстоятелства-подс.И. осъществил отново състав на престъпление по члв.296 ал.1 предл.2 от НК в рамките на три месеца-от 12.04.2016г. до 14.07.2016г.,въпреки наложеното му административно наказание по АНХД № 105/2016г.,Решение № 36/09.05.2016г. на Районен съд гр.Каварна,на основание чл.78а от НК.

СМЕКЧАВАЩИ отговорността обстоятелства са чисто съдебно минало и сравнително добри характеристични данни.

Степента на обществена опасност на дееца и обществената опасност на деянието е около средната.

Причини и условия за извършване на престъплението-неуважение към правния ред.

В изпълнение целите залегнали в чл.36 от НК и принципа на индивидуализация на наказанието,съдът взе предвид всички обстоятелства имащи значение за определяне вида и размера на наказанието.Счете,че то следва да бъде определено като се ръководи от разпоредбите на общата част на този кодекс и предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца и подбудите за извършване на деянието,при условията на чл.54 от НК.Подсъдимият е пълнолетно лице,предвидената за умишленото престъпление по чл.296  ал.1 от НК законова санкция е лишаване от свобода до три години или глоба,подсъдимият не е осъждан за извършени престъпления от общ характер,но е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК за също такова деяние,поради което и съдът следва да изключи прилагане отново на разпоредбата на чл.78а от НК за налагане на административно наказание.Съдът счита,че няаложеното наказание трябва да е лишаване от свобода,а не алтернативно предвиденото в НК наказание „глоба“.Настоящия съдебен състав приема,че следва да бъде наложено именно точно това по вид и размер наказание,предвид обстоятелството,че подс.И. е бил наказан вече веднъж за същото престъпление и въпреки наложеното му административно наказание по АНХД № 105/2016г.,Решение № 36/09.05.2016г. на Районен съд гр.Каварна,на основание чл.78а от НК,поведението му е останало все същото арогантно и водено от насилнически мотив спрямо пострадалата Е. С. Н..В тази връзка наказание глоба,каквото е алтернативното наказание по този текст не е изиграло своята превантивна и възпираща роля.

Съдът наложи на подсъдимия Ф.Х.И. ЕГН ********** *** ,българско гражданство,основно образование,неженен                   следното наказание: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

Съдът счита,че в този вид и размер присъдата ще изиграе своята възпираща,превантивна и възпитателна роля и целите визирани в чл.36 ал.1 от НК ще бъдат постигнати в тяхната цялост.

Водим от тези съображения,съдът постанови своята присъда.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: