П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 24.07.2017 г.

 

 Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти  юли  през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                      Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                                 Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД № 189по описа за 2017 година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Л.И. редовно призован се явява  лично и с адв.С.К. ***, редовно упълномощен и приет по БП №38/2017г. по описа на РУ Шабла.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Не са налице процесуални пречки, моля  да  дадете  ход на делото.

АДВ.К.   -  Няма пречки, да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

С.Л.И. – ЕГН:**********, роден на *** г. в гр.Б., с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, служител в ЕТ „В.-Д.А.“ гр.Добрич, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), тел.***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Л.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  Прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.К.  - защитник на обвиняемия С.Л.И. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 38/2017 г. по описа на РУ гр.Шабла  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.325,  ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател, поддържаме искането си за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля същото да бъде  одобрено.

АДВ.К.    - Господин Председател,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля Съда да го  одобри.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.И.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №38/2017 г. по описа РУ гр.Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА  - Няма да сочиме други доказателства.

АДВ.К.   -  Нямамедруги  искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия  право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.Л.И.    се признава за виновен в това, че  на 08.07.2017 г. в къмпинг „Д.“ край гр.Шабла е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно заяждал се с клиенти и персонала на бар „Б.“, псувал полицейските служители при РУ гр.Шабла В.Х.Х. (младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция) и А.В.Н. (младши автоконтрольор в група „Охранителна полиция),  както и Л.С.У. от гр.Шабла, ритнал В.Х.Х. по десния крак и други, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред – полицейските служители при РУ гр.Шабла  В.Х.Х. и А.В.Н.  – престъпление по чл.325, ал.2  във връзка  с  ал.1  от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия С.Л.И. ***  престъпление по чл.325, ал.2 във връзка  с ал.1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК наказание пробация,  със следните пробационни мерки:

задължителна регистрация по настоящ адрес ***   за срок от 8 (осем) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 (три) пъти седмично (съгласно чл.42а, ал.2, т.1, чл.42а, ал.3, т.1 и чл.42б, ал.1 от НК);

задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца (съгласно чл.42а, ал.2, т.2 и ал.3, т.1 от НК).

От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото няма веществени доказателства и разноски.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                 .……………..

                           

 

АДВОКАТ: С.К.                                   ……………….

 

 

ОБВИНЯЕМ: С.Л.И.    …………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП №38/2017 г. по описа на РУ гр.Шабла  лично и представляван  от защитника си адв.С.К. ***, по силата на което С.Л.И.    се признава за виновен в това, че  на 08.07.2017 г. в къмпинг „Д.“ край гр.Шабла е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно заяждал се с клиенти и персонала на бар „Б.“, псувал полицейските служители при РУ гр.Шабла В.Х.Х. (младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция) и А.В.Н. (младши автоконтрольор в група „Охранителна полиция),  както и Л.С.У. от гр.Шабла, ритнал В.Х.Х. по десния крак и други, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред – полицейските служители при РУ гр.Шабла  В.Х.Х. и А.В.Н., поради което и на основание чл.325,  ал.2 във връзка с ал.1,  във връзка  с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

задължителна регистрация по настоящ адрес ***   за срок от 8 (осем) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 (три) пъти седмично;

задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №189/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 24.07.2017 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: