П Р О Т О К О Л

         гр. Каварна, 25.09.2019 г.

 

         Каварненски районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                                           Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА  

                                                      Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: ***

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА,    сложи за разглеждане

НОХД № 189 по описа за 2019  година,   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Р.И.  редовно призован се явява  лично и се представлява от назначения на ДП № 63/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна служебен защитник адв. М.В. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

А.Р.И.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***,  български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В.  - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  Прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.В. - защитник на обвиняемия А.Р.И. споразумение по реда на чл.  381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 63/2019 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 197 т. 3 във вр. с чл. 195  ал. 1 т. 3 и 4 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с ал. 63 т. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА -  Госпожо съдия, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В.  -  Госпожо съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.И.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 63/2019 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Няма да сочим други доказателства

АДВ. В. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.Р.И.   се признава за виновен за това, че на 06.04.2019 г. в гр. Каварна, като непълнолетен, след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - взломяване на прозорец и използване на техническо средство – клещи,  отнел чужди движими вещи –два кабела с дължина по три метра от два разклонителя, 10 м. захранващ кабел от прахосмукачка, 50 м. кабел - разклонител тип макара, собственост  на А.И.  Ч. от гр. Каварна  на обща стойност 50.80 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд  откраднатите вещи са били заместени с паричната им равностойност -  престъпление по чл. 197 т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1  т. 3 и т. 4  във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 от НК.

Обвиняемият се признава за виновен за това, че е извършил деянието, за което му е било повдигнато обвинение за извършено престъпление от общ характер по чл. 197 т. 3 във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и 4  във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с  чл. 63 ал. 1 т. 3  от НК.

         Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемият  следва да се определи съответно наказание както следва:         

с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. ”б” от НК „Пробация”.

На основание чл. 42а ал. ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки:

т. 1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 1 г. с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

т. 2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 г.                           

Причинените с престъплението имуществени вреди общо в размер на 50.80лв. са възстановени (представена разписка за възстановена сума от 50.80лв. на пострадалата чрез нейната майка свидетелката А. Зангърдакова)

         Направените по досъдебното производство разноски в размер на 75.60 лв. за СОЕ да се заплатят от  обвиняемият А.Р.И.. 

         Веществени доказателства – няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                     .…………….. 

                           

АДВОКАТ: М.Т.В.        ……………

 

ОБВИНЯЕМ: А.Р.И.       ……………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита,  че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП 63/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.В. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Р.И.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***,  български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен се признава за виновен в това, че  на 06.04.2019 г. в гр. Каварна, като непълнолетен, след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - взломяване на прозорец и използване на техническо средство – клещи,  отнел чужди движими вещи –два кабела с дължина по три метра от два разклонителя, 10 м. захранващ кабел от прахосмукачка, 50 м. кабел - разклонител тип макара, собственост  на А.И.  Ч. от гр. Каварна  на обща стойност 50.80 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд  откраднатите вещи са били заместени с паричната им равностойност, поради което и на основание чл. 197 т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1  т. 3 и т. 4  във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. ”б” от НК му налага наказание „Пробация”.

На основание чл. 42а ал. ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки:

- т. 1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 1 (една) година, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- т. 2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една) година.                           

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия А.Р.И. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Добрич BG14BUIN70823160000615 направените по делото разноски  в размер на 75.60 (седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) лева, както и 5,00 лева в по сметка на Районен съд гр. Каварна  в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 189/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 25.09.2019 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: