П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 03.08.2018 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на  трети август  през две хиляди и осемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                      

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 190 по описа за 2018 г.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Х.Г. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв. С.С. ***, редовно упълномощен по досъдебното производство.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от   Прокурор  Бонка Костадинова. 

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

М.Х.Г. - роден на *** ***, ЕГН **********,***, български гражданин, средно  образование, разведен, работи на свободна практика в земеделието, неосъждан.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.  Х.Г.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.С.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов – Районен прокурор при РП Каварна и адвокат С.С. - защитник на обвиняемия М.Х.Г., споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване БП № 49/2018 г. по описа на Районно управление гр. Шабла за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.С.: Господин Съдия, поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл. 283 от НПК прочита приложените по Бързо  производство № 49/2018 г. по описа РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.С.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Х.Г.  се признава за виновен в това, че на 23.07.2018 г.  в гр.Шабла, по ул. “Равно поле“ към ул. “Нефтяник“, пред „Зелен образователен център“ е управлявал моторно превозно средство – л.а.**** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 3,82 промила установено по надлежния ред – с техническо средство  Алкотест-дрегер 7510 с № ARBA-0051 -  престъпление по чл. 343б, ал.1  от НК.  

Страните се споразумяват за  извършеното от обвиняемия М.Х.Г.  престъпление по чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде  определено  наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, чието изтърпяване да бъде отложено с 3 (три) годишен изпитателен срок, на основание чл. 66,  ал. 1 от НК, както и „ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лева.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „лишаване  от право да управлява МПС“  за срок от  12 (дванадесет) месеца,  по смисъла на чл. 37, т. 7 от НК.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК,  да  се приспадне времето през, което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 23.07.2018 г.

Направени по делото разноски - няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                   ................................

 

АДВОКАТ: С.С.                              ...............................

 

ОБВИНЯЕМ: М.Х.Г.   ….......................

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала намира, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна, от една страна и обвиняемия по БП № 49/2018 г. по описа на РУ гр. Шабла, лично и представляван от защитника си адв. С.С. от ДАК, по силата на което, обвиняемият  М.Х.Г., роден на *** ***, ЕГН **********,***, български гражданин, със средно  образование, разведен, работи в земеделието, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 23.07.2018 г.  в гр. Шабла, по ул. “Равно поле“ към ул. “Нефтяник“, пред „Зелен образователен център“ е управлявал моторно превозно средство – л.а.“ВАЗ 2105“ с рег. № ТХ 0362 МХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 3,82 промила установено по надлежния ред, с техническо средство  Алкотест-дрегер 7510, с № ARBA-0051, поради което на чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 (три) месеца, изтърпяването на което  се отлага   с 3 (три) годишен изпитателен срок, на основание чл. 66,  ал. 1 от НК, както и „ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лева.

На основание чл. 343г от НК спрямо обвиняемия Г. се определя и наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“  за срок от  12 (дванадесет) месеца, по смисъла на чл. 37, т. 7 от НК.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето през, което обвиняемият Г. е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано  от 23.07.2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.08.2018 г.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..