П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 01.08.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на първи август  през две хиляди и шестнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                        Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                       Съдебни заседатели:

 

Секретар: А.М.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия

НОХД №192 по описа за 2016г.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от прокурор ГАЛИН ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ    П.Т.Б., редовно призован, явява се лично, представлява  се от адв.С.В. от АК гр.Варна, редовно упълномощен и приет по делото.

Съдът запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ.В.   - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия П.Т.Б., ЕГН:**********, български гражданин,

роден на *** год. в гр.Каварна, средно образование, охрана в ЗК”Изток” гр.Ш., женен, неосъждан, живущ ***.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия    в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Б.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В.   - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев – прокурор при РП Каварна и адвокат С.В.  - защитник на обвиняемия П.Т.Б.   споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  ДП №43/2016г. по описа на Районно управление гр.Ш. за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.343б, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН  ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.    -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   П.Т.Б.   - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №43/2016г. по описа РУ гр.Ш.  доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Б.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Т.Б.    се признава за виновен в това, че   на 01.06.2016г. в землището на гр.Ш. по път №901 в посока гр.Ш. към фар Шабла на кръстовище за военно формирование №** гр.Ш.  управлявал МПС- л.а. „Ф.Б.“ с рег.№** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,20 на хиляда, установено по надлежния ред  с протокол за химическа експертиза №815/07.06.2016г. - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

Старите се споразумяват  за  извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК  на  обвниняемият Б.  се определи наказание с приложението на чл.55, ал.1,т.1 от НК :„Лишаване от свобода” за срок от 3 (три )  месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години и ГЛОБА  в размер на 200 ( двеста ) лева.                                                           

На основание чл.343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия Б. и наказание -„Лишаване от право да управлява МПС” за срок 8 (осем) месеца, по смисъла на чл.37 т.7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК, да се приспадне времето през, което обвиняемият Б.  е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 01.06.2016г.

Направените по делото разноски в размер на  25 лeва за СХЕ са в тежест на обвиняемият

Причинени имуществени вреди – няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                 ………

 

АДВОКАТ:С.В.                                          ……………

 

ОБВИНЯЕМ: П.Т.Б.                 ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №43/2016г. по описа на РУ гр.Ш.  лично и представляван  от защитника си адв.С.В.  от АК гр.Варна, по силата на което

ПРИЗНАВА обвиняемият  П.Т.Б.,

ЕГН:**********, български гражданин, роден на *** год. в гр.Каварна, средно образование, охрана в ЗК”Изток” гр.Ш., женен, неосъждан, живущ *** за виновен в това,  че   на 01.06.2016г. в землището на гр.Ш. по път №901 в посока гр.Ш. към фар Шабла на кръстовище за военно формирование №** гр.Ш.  управлявал МПС- л.а. „Ф.Б.“ с рег.№** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,20 на хиляда, установено по надлежния ред  с протокол за химическа експертиза №815/07.06.2016г., поради което на основание   чл.343б ал.1 във вр. с  чл.55 ал.1 т.1 от НК  му налага наказание:

„Лишаване от свобода” за срок от 3 (три )  месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години

и ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева.

На основание чл.343г от НК  постановява  спрямо обвиняемият  Б. и наказание  -„Лишаване от право да управлява МПС” за срок 8 (осем) месеца, по смисъла на чл.37 т.7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК приспада  времето през, което обвиняемият Б.  е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 01.06.2016г.

На основание чл.189,  ал.3 от НПК направените по делото разноски за СХЕ в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева ) се възлагат на обвиняемия, платими в полза на Държавата, по сметка на РС Каварна. 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №192/2016г. по описа на РС Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 14.15 часа.

Протоколът е изготвен на 01.08.2016г.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..