П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 27.07.2017 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД на двадесет и седми юли през две хиляди и седемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                       Съдебни заседатели:

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 193 по описа за 2017 г.

 

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.Г. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.С.В. от АК гр.Варна, редовно упълномощен  с пълномощно приложено по делото.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от  Прокурор Бонка Костадинова-Белчева. 

СЪДЪТ запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

А.И.Г. - роден на *** ***, ЕГН:**********,***, български гражданин, неженен, живее на семейни начала с Л.Я.С., образование-основно, осъждан, безработен.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.Г. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева – Прокурор при РП Каварна и адвокат С.В. - защитника на обвиняемия А.И.Г., споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване БП №120/2017 г. по описа на Районно управление гр.Каварна за извършено от обвиняемия престъпление по чл.345, ал.1  от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ:Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.: Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по Бързо  производство №120/2017г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.Г. се признава за виновен в това, че на 20.07.2017 г.  в гр.Каварна,  по ул.“Ш.с.“ управлявайки моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген пасат“  си служил с контролни знаци – регистрационни табели №***,  издадени за друго моторно превозно средство, а именно за л.а. „Рено клио“  престъпление по чл.345, ал.1  от НК.  

Деянието е извършено умишлено.

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление на  обвиняемия А.И.Г.  да се определи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години и „глоба“ в размер на 100 (сто)  лева.

Направени по делото разноски няма.

Причинени имуществени вреди няма.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                   ...............................

 

АДВОКАТ: С.В.                              ..............................

 

ОБВИНЯЕМ: А.И.Г.  ................................

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемия по БП №120/2017г. по описа на РУ гр.Каварна, лично и представляван от защитника си адв.С.В.  от ВАК, по силата на което,

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.Г. - роден на *** ***, ЕГН **********,***, български гражданин, неженен, живущ на семейни начала, с основно образование, осъждан, безработен, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 20.07.2017 г. в гр.Каварна, по ул.“Ш.с.“ управлявайки моторно превозно средство лек автомобил „Фолксваген пасат“ си е служил с контролни знаци, регистрационни  табели №***,  издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Рено клио“  престъпление по чл.345, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК му ОПРЕДЕЛЯнаказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 100 (сто)  лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на определеното наказание „Лишаване от свобода”  СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.53 от НК ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 2 бр. регистрационни табели с номер №***, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата, като след влизане на определението в сила следа да бъдат изпратени на ОД на МВР гр.Добрич за процедиране съгласно Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 16.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 27.07.2017 г.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..