П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 03.08.2017 г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на трети август   през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                               Председател: ЖИВКО  ГЕОРГИЕВ  

                                                                                   Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М. 

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА          сложи за разглеждане

НОХД №199 по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

   На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.А.  Ч. редовно призован се явява  лично и с адв.Ж.Ж. ***, редовно упълномощен по досъдебно производство №25/2017г. по описа на ОСО при ОП гр.Добрич.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Да се даде ход на делото.

АДВ.Ж.    -  Няма пречки, моля да  се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Р.А.Ч.  – ЕГН:**********, роден на ***г***, с  постоянен адрес ***, български гражданин,  основно образование, неженен,  не работи, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Ч.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Ж. - Нямаме искания по доказателствата, нито по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  Прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Ж.Ж.  - защитника на обвиняемия Р.А.Ч.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №25/2017 г. по описа на ОСО при ОП Добрич  за извършени от обвиняемия   престъпления  по чл.316,  във връзка с чл.308, ал.2,    във връзка с ал.1  и  чл.313, ал.1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател,  с внасяне на споразумението сме    представили  фактура на стойност 163,50  лева, за извършени разходи  за превод на материали от немски и  чешки език, която сума следва да бъде  възстановена  по сметка на Прокуратурата на Република България  от обвиняемия. Разходите не са включени в досъдебното производство, но са описани като разходи в споразумението. Поддържаме искането за одобряване на внесеното от нас споразумение,  което сме подписали с обвиняемия.  Считаме, че споразумението,  което сме  подписали   не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Ж.    -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.Ч.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №25/2017 г. по описа  ОСО при ОП гр.Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

СЪДЪТ приема представена със споразумението  фактура №0000000201/08.06.2017г.  за извършени преводачески услуги по ДП №25/2017г. по описа на ОСО при ОП Добрич,  в размер на 163,50  лева.

ПРОКУРОРА  - Нямаме други искания по доказатества и няма  да сочим други такива.

АДВ.Ж.    -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Ч.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.А.Ч., ЕГН:**********,      се признава за виновен в това:

- че  на 07.12.2015 г. в Република Германия  съзнателно се  ползвал от неистински български официален документ – свидетелство за управление на МПС с №** пред компетентните власти,  като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във връзка с чл.308, ал.2,  във връзка с ал.1 от НК;

- че  на 02.12.2016 г. в Република   Чехия  съзнателно се  ползвал от неистински български официален документ – свидетелство за управление на МПС с №**пред компетентните власти,  като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във връзка с чл.308, ал.2,  във връзка с ал.1 от НК;

- че  на 13.01.2017 г. в гр.Каварна  пред служител на РУ Каварна е потвърдил неистина в писмената Деклация с вх№**/***по описа на РУ Каварна, по чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на български лични документи, която по силата на чл.160, ал.1 от Закона за движение по пътищата вр. с чл.35, т.3 вр. с чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на български  лични документи се дава пред  орган на власт за удостоверяване на истинността на някое обстоятелство – изгубване на документ, в случая СУМПС №**/16.02.2009г., а именно, че свидетелството му за управление на моторно-превозно средство  и контролния талон към него е изгубено -   престъпление по чл.313,  ал.1 от НК.

Страните се споразумяха за извършените  от обвиняемия  Р.А.Ч. *** престъпления  да се определят  съответно наказания, както следва:

1. по чл.316, във връзка с чл.308, ал.2, във връзка с ал.1 от НК да му бъде наложено  наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК,  изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години;

2. по чл.316, във връзка с чл.308, ал.2, във връзка с ал.1 от НК да му бъде наложено  наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК,  изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години;

3. по чл.313, ал.1 от НК да му наложено  наказание «Лишаване от свобода» за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл.66 от НК,  изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години.

На основание чл.23, ал.1 от НК определя едно общо, най-тежко наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК,  изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години.

Веществените  доказателства по делото, а именно: свидетелство за управление на МПС с  №** (том 2, лист 106 от ДП); свидетелство за управление на МПС  с  №**(том 2, лист 100отт ДП);  декларация с вх. №**/***по описа на РУ Каварна, по чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на български лични  документи, заверено копие (том 2, лист 112 по ДП); декларация с вх. №**/***по описа на РУ Каварна, по чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на български лични  документи, заверено копие (том 2, лист 119 по ДП)  на основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК да се отнемат в полза на държавата, като следва да бъдат унищожени или предадени на НТЛ при ОД на МВР Добрич.

Направените  по досъдебното производство разноски   в общ размер 434,26   лева (четиристотин тридесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) са както следва: за СТЕ №44/2017г. – 74,19 лева, СТЕ №43/2017г. – 72,19 лева, СГЕ №21/2017г.- 62,19  лева, СГЕ №22/2017г. – 62,19 лева,  163,50 лева за превод на материали от немски и чешки език, която следва да бъде възстановена по банкова сметка *** – Главен прокурор, Банка – Българска Народна Банка, Банков код (BIC) ***, сметка в лева (IBAN) ***, Бенефициент – Прокуратура на Република България – Главен прокурор.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА              ………………..

                              

 

АДВОКАТ: Ж.Ж.                                                 ………………...

 

 

ОБВИНЯЕМ: Р.А.Ч.            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура  гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №25/2017 г. по описа на ОСО при ОП гр.Добрич  лично и представляван  от защитника си адв.Ж.Ж. ***, по силата на което Р.А.Ч.   се признава за виновен в това: - че  на 07.12.2015 г. в Република Германия  съзнателно се  ползвал от неистински български официален документ – свидетелство за управление на МПС с № 222117823 пред компетентните власти,  като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във връзка с чл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК; - че  на 02.12.2016 г. в Република   Чехия  съзнателно се  ползвал от неистински български официален документ – свидетелство за управление на  МПС   с №**пред компетентните власти,  като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във връзка с чл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК; - че  на 13.01.2017 г. в гр.Каварна  пред служител на РУ Каварна е потвърдил неистина в писмената Деклация с вх№**/***по описа на РУ Каварна, по чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на български лични документи, която по силата на чл.160, ал.1 от Закона за движение по пътищата вр. с чл.35, т.3 вр. с чл.17, ал.1 от Правилника  за издаване на български  лични документи се дава пред  орган на власт за удостоверяване на истинността на някое обстоятелство – изгубване на документ, в случая СУМПС №**/16.02.2009г., а именно, че свидетелството му за управление на моторно-превозно средство  и контролния талон към него е изгубено -   престъпление по чл.313,  ал.1 от НК, поради което и:

- на основание   чл.316, във връзка с чл.308, ал.2,  във връзка с ал.1 от НК  му налага   наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 6(шест) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години;

- на основание  чл.316, във връзка с чл.308, ал.2,  във връзка с ал.1 от НК му налага   наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години;

- на основание  чл.313, ал.1 от НК му налага   наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години.

 

На основание чл.23, ал.1 от НК определя на обвиняемия Р.А.Ч.  едно общо, най-тежко  наказание, от така определените наказания, а именно:  «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» ЗА СРОК ОТ 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА, като на   основание чл.66 от НК,  изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години.

 

На основание чл.53, ал.2, б. „а“ от НК веществените доказателства по делото –  свидетелство за управление на МПС с  №** (том 2, лист 106 по ДП); свидетелство за управление на МПС с  №**(том 2, лист 100 по ДП);  декларация с вх. №**/***по описа на РУ Каварна, по чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на български лични  документи, заверено копие (том 2, лист 112 по ДП); декларация с вх. №**/***по описа на РУ Каварна, по чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на български лични  документи, заверено копие (том 2, лист 119 по ДП), записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр.Каварна под №21 за 2017 г. да се отнемат в полза на Държавата  и след влизане в сила на определението,  да се предадат  на  ОД на МВР гр.Добрич за    унищожаване.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда обвиняемият Р.А.Ч.   да заплати направените по делото разноски  в общ  размер на 434,26 лева (четиристотин тридесет и четири лева и двадесет и шест  стотинки) както следва: в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна  направените разноски  за СТЕ №44/2017г. – 74,19 лева, СТЕ №43/2017г. – 72,19 лева, СГЕ №21/2017г.- 62,19  лева, СЕГ №22/2017г. – 62,19 лева или общо 270,76 лв., а  сумата  163,50 лева за превод на материали от немски и чешки език да бъде възстановена по банкова сметка *** – Главен прокурор, Банка – Българска Народна Банка, Банков код (BIC) ***, сметка в лева (IBAN) ***, Бенефициент – Прокуратура на Република България – Главен прокурор, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №199/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.08.2017 г.

 

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: