Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                               

                                            гр. Каварна  05.04.2018г.

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:Ж. ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НОХД № 199/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Постъпило е предложение по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК от представител на Районна прокуратура гр.Каварна,съдът да се произнесе по въпроса за тълкуване на възникналите затруднения,свързани с изпълнението на частта по т.7 от Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд относно изрично постановяване от съда извършените плащания,със средства на ОСлО при ОП Добрич да бъдат възстановени по сметка на ОП Добрич-а именно в размер на общо 488,42лв. и тази грешка следва да се отстрани  по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,поради което е насрочено открито съдебно заседание.

         В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Каварна се явява и поддържа предложението по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК като счита,че неточно разноските по делото са присъдени в полза на Държавата,по сметка на Районен съд гр.Каварна,вместо по сметка на органа,който реално е извършил разхода,а именно Окръжна прокуратура гр.Добрич.

         Обвиняемият Р.А.Ч. редовно призован,не се явява,представлява се от назначения служебен защитник адв.И.И. ***.Назначения служебен защитник адв.И.И. заявява в съдебно заседание,че искането на Районна прокуратура гр.Каварна за произнасяне от страна на съда по въпроса за разноските е основателно и моли да бъде допуснато исканото тълкуване,че заплащането на сумата от 488,42 лева представляващи направени разноски по ДП № 25/2017г. по описа на ОСлО в ОП Добрич,следва да бъде направено по сметка на ОП Добрич.

Съдът след като се запозна с доводите в предложението и съобрази становищата на страните в съдебно заседание,намира за установено следното:

На 31.07.2017г. е било внесено в Каварненски Районен съд споразумение между РП Каварна и адв.Ж.Ж.,в качеството на защитник на обв.Р.А.Ч..В т.7 от споразумението „направени по досъдебното производство разноски“ са допуснати неточности,които по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК по предложение на КРП и с Решение на КРС № 118/09.11.2017г. общата сума е коригирана в правилният и размер общо 488,42лева,от които –за СТЕ № 44/17г.-74.69лв.;-СТЕ № 43/17г.-74,69лв.;-СГЕ № 21/17г.-89.03 лв.;-СГЕ № 22/17г.-86.63лв.

От сигнал до Административния ръководител на РП гр.Каварна от Административния ръководител на ДОП е видно,че в диспозитивната част на Решение № 118/09.11.2017г. на съда не е било изрично посочено и неправилно направените разноски по изпълнените четири назначени експертизи са били постановени да се платят по сметка на РС Каварна,а не органа извършил разхода-ОП Добрич.

Съдът счита,че внесеното предложение на Районна прокуратура гр.Каварна,с правно основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК е основателно,с оглед възникналите затруднения,свързани с изпълнението на частта по т.7 от Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд относно изрично постановяване от съда извършените плащания,със средства на ОСлО при ОП Добрич да бъдат възстановени по сметка на ОП Добрич-а именно в размер на общо 488,42лв.

         В случая не е налице подмяна на волята на страните по делото,изразена в сключеното между тях споразумение,а на неяснота във волята на съда,тъй като в конкретния случай се касае за допусната грешка относно органа на който следва да бъде възстановена сумата,направена като разход по досъдебното производство.

Същият пропуск следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,като следва да се уважи предложението на Районна прокуратура гр.Каварна.

Водим от гореизложеното, и на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК,съдът

                                                Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд,с което е одобрено влязло в законна сила на 03.08.2017г. Споразумение между Районна прокуратура Каварна от една страна и обвиняемия Р.А.Ч. по ДП № 25/2017г. по описа на ОСлО при ОП гр.Добрич,лично и представляван от защитника си адв.Ж.Ж.,като в горепосоченото определение в частта относно разноските,вместо текста: „На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемият Р.А.Ч. да заплати направените по делото разноски в общ размер на 488,42/четиристотин осемдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/лева, както следва: в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените разноски за СТЕ № 44/2017г.-74,63лева,СТЕ № 43/2017г.-74,63лева,СГЕ № 21/2017г.-62,19лева,СГЕ № 22/2017г.-62,19лева или общо 324,92/триста двадесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/лева,а сумата 163,50лева за превод на материали от немски и чешки език да бъде възстановена по банкова сметка ***-Главен прокурор,Банка-Българска Народна банка,Банков код (BIC) ***,сметка в лева (IBAN) ***,Бенефициент-Прокуратура на Република България-Главен прокурор,както и 5,00/лева/ в случай на издаване на изпълнителен лист,ДА СЕ ЧЕТЕ:“На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемият Р.А.Ч. да заплати направените по делото разноски в общ размер на 488,42/четиристотин осемдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/лева,  по сметка на ОП-гр.Добрич-Окръжна прокуратура гр.Добрич,Общинска банка АД ФЦ Добрич,Банков код:SOMBBGSF,Банкова сметка:***.

Извършените плащания със средства на ОСлО при ОП Добрич,а именно в размер на общо 488,42/четиристотин осемдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/лева,следва да бъдат възстановени по сметка на ОП Добрич- Окръжна прокуратура гр.Добрич,Общинска банка АД ФЦ Добрич,Банков код:SOMBBGSF,Банкова сметка:***.

Настоящото съдебно решение да се счита като неразделна част от Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд,с което е одобрено влязло в законна сила на 03.08.2017г. Споразумение между Районна прокуратура Каварна от една страна и обвиняемия Р.А.Ч. по ДП № 25/2017г. по описа на ОСлО при ОП гр.Добрич,лично и представляван от защитника си адв.Ж.Ж..

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………….