Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  09.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на трети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:Ж. ГЕОРГИЕВ

 при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НОХД № 199/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

         Постъпило е предложение по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК от представител на Районна прокуратура гр.Каварна,съдът да се произнесе по въпроса за тълкуване на възникналите затруднения,свързани с изпълнението на частта по т.7 от Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд относно неточно посочени общо разноски в размер на 434,26 лева,като следва да се направи корекция в реалния им размер 488,42 лева,от които :-за СТЕ № 44/2017г.-74,19лв.;-СТЕ № 43/201г.-74,19лв.-СТЕ № 21/201г.-89,03лв;-СТЕ№ 22/2017г.-86,63лв.-163,50лв. за превод на материали от немски и чешки език,като сумата следва да бъде възстановена по банкова сметка ***.България-Главен прокурор,платими от осъденият Р.А.Ч..Относно възстановяване на извършените плащания ,със средства на ОСлО при ОП Добрич,следва да бъдат възстановени  по сметка на ОП Добрич,съответно плащанията извършени със средства на РП Каварна,да се възстановят по сметка на РП Каварна,платими от осъденият Р.А.Ч..

         Възникналите затруднения,свързани с изпълнението на частта по т.7 от Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд относно неточно посочени общо разноски в размер на 434,26 лева,са послужили като основание за сезиране на съда с настоящото предложение инициирано от Районна прокуратура гр.Каварна,допуснатата от съда грешка следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,поради което е насрочено открито съдебно заседание.

         В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Каварна се явява и поддържа предложението по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

         Обвиняемият Р.А.Ч. редовно призован не се явява,представлява се от адв.Ж.Ж. ***,редовно упълномощен и приет по делото от ДП № 25/2017г. по описа на ОСлО при ОП гр.Добрич.Упълномощеният защитник намира искането на Районна прокуратура с правно основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК за основателно и като такова следва да бъде уважено.

         Съдът след като се запозна с доводите в предложението и съобрази становищата на страните в съдебно заседание,намира за установено следното:

         На 31.07.2017г. е било внесено в Каварненски Районен съд споразумение между РП Каварна и адв.Ж.Ж.,в качеството на защитник на обв.Р.А.Ч..В т.7 от споразумението е отбелязано следното:-„ направени по досъдебното производство разноски-общо 434,26лв.,от които:-за СТЕ № 44/2017г.-74,19лв.;-СТЕ № 43/201г.-74,19лв.-СТЕ № 21/201г.-89,03лв;-СТЕ№ 22/2017г.-86,63лв.-163,50лв. за превод на материали от немски и чешки език,като сумата следва да бъде възстановена по банкова сметка ***.България-Главен прокурор“.При изчисляване на общата сума по две от експертизите не са взети предвид сумите с начислено ДДС,което е причина за допусната грешка в изчисление общия размер на разноските.Стойността която реално следва да се заплати от осъдения е в размер на 324,92 лева,съгласно приложените за това доказателства по делото на л.140 и л.142.Това съответно води до необходимостта от корекция на крайния общ размер на направените по делото разноски.Освен това в предложението  по чл.414 ал.1 т.1 от НПК се сочи,че РС Каварна следва изрично в акта си да постанови,че извършените плащания ,със средства на ОСлО при ОП Добрич,следва да бъдат възстановени  по сметка на ОП Добрич,съответно плащанията извършени със средства на РП Каварна,да се възстановят по сметка на РП Каварна.

         В съдебно заседание с протоколно определение от 03.11.2017г.,с оглед изявлението на представителя на Районна прокуратура гр.Каварна е допусната поправка в предложението на Районна прокуратура гр.Каварна по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,а именно за СТЕ № 44/2017г. вместо сумата от 74,19лв.,да се чете 74,63лв.,за СТЕ № 43/2017г. вместо сумата 74,19лв.,да се чете 74,63лв.

         Съдът счита,че внесеното предложение на Районна прокуратура гр.Каварна,с правно основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК е основателно,с оглед възникналите затруднения свързани с изпълнението на частта по т.7 от Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд относно неточно посочени общо разноски в размер на 434,26 лева,като следва да се направи корекция в реалния им размер 488,42 лева,от които :-за СТЕ № 44/2017г.-74,63лв.;-СТЕ № 43/201г.-74,63лв.-СТЕ № 21/201г.-89,03лв;-СТЕ№ 22/2017г.-86,63лв.-163,50лв. за превод на материали от немски и чешки език,като сумата следва да бъде възстановена по банкова сметка ***.България-Главен прокурор,платими от осъденият Р.А.Ч..

         В случая не е налице подмяна на волята на страните по делото,изразена в сключеното между тях споразумение,а на неяснота във волята на съда,тъй като в конкретния случай се касае за допусната грешка,както от съда,така и от страните по делото,при определяне общия размер  на направените разноски по делото от 324,92лева,което води и до необходимостта от корекция на крайния общ размер на направените по делото разноски в размер на 488,42 лева.Относно възстановяване на извършените плащания ,със средства на ОСлО при ОП Добрич,следва да бъдат възстановени  по сметка на ОП Добрич,съответно плащанията извършени със средства на РП Каварна,да се възстановят по сметка на РП Каварна,платими от осъденият Р.А.Ч..

         Същият пропуск следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,като следва да се уважи предложението на Районна прокуратура гр.Каварна.

         Водим от гореизложеното, и на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК,съдът

                                                Р    Е    Ш    И :

         ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд,с което е одобрено влязло в законна сила на 03.08.2017г. Споразумение между Районна прокуратура Каварна от една страна и обвиняемия Р.А.Ч. по ДП № 25/2017г. по описа на ОСлО при ОП гр.Добрич,лично и представляван от защитника си адв.Ж.Ж.,като на стр. 5/пета//лист 12 от НОХД 199/2017г. по описа на КРС/ последен абзац от Определение № 40/03.08.2017г. с което е одобрено постигнатото споразумение,вместо текста:

         На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемият Р.А.Ч. да заплати направените по делото разноски в общ размер на 434,26/четиристотин тридесет и четири лева и двадесет и шест стотинки/лева/ както следва: в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените разноски за СТЕ № 44/2017г.-74,63лева,СТЕ № 43/2017г.-74,63лева,СГЕ № 21/2017г.-62,19лева,СГЕ № 22/2017г.-62,19лева или общо 270,76лева,а сумата 163,50лева за превод на материали от немски и чешки език да бъде възстановена по банкова сметка ***-Главен прокурор,Банка-Българска Народна банка,Банков код (BIC) ***,сметка в лева (IBAN) ***,Бенефициент-Прокуратура на Република България-Главен прокурор,както и 5,00/лева/ в случай на издаване на изпълнителен лист,ДА СЕ ЧЕТЕ:

         На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемият Р.А.Ч. да заплати направените по делото разноски в общ размер на 488,42/четиристотин осемдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/лева,както следва: в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените разноски за СТЕ № 44/2017г.-74,63лева,СТЕ № 43/2017г.-74,63лева,СГЕ № 21/2017г.-62,19лева,СГЕ № 22/2017г.-62,19лева или общо 324,92/триста двадесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/лева,а сумата 163,50лева за превод на материали от немски и чешки език да бъде възстановена по банкова сметка ***-Главен прокурор,Банка-Българска Народна банка,Банков код (BIC) ***,сметка в лева (IBAN) ***,Бенефициент-Прокуратура на Република България-Главен прокурор,както и 5,00/лева/ в случай на издаване на изпълнителен лист.

         Извършените плащания със средства на ОСлО при ОП Добрич,да се възстановят по сметка на ОП Добрич,съответно плащанията извършени със средства на РП Каварна,да се възстановят по сметка на РП Каварна,платими от осъденият Р.А.Ч..

         Настоящото съдебно решение да се счита като неразделна част от Определение № 40/03.08.2017г. по НОХД № 199/2017г. по описа на Каварненски Районен съд,с което е одобрено влязло в законна сила на 03.08.2017г. Споразумение между Районна прокуратура Каварна от една страна и обвиняемия Р.А.Ч. по ДП № 25/2017г. по описа на ОСлО при ОП гр.Добрич,лично и представляван от защитника си адв.Ж.Ж..

         Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………….