П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 03.08.2017 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на двадесет и трети август  през две хиляди и седемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                   Съдебни заседатели:

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 200 по описа за 2017 г.

 

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.Г. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.С.В. от АК гр.Варна, редовно упълномощен,   с пълномощно приложено по досъдебното производство.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от  Прокурор  Бонка Костадинова-Белчева. 

СЪДЪТ запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

А.И.Г. - роден на *** ***, ЕГН:**********,***, български гражданин, неженен, живее на семейни начала с Л.Я.С., образование-основно, осъждан, безработен.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.Г. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева – Прокурор при РП Каварна и адвокат С.В. - защитника на обвиняемия А.И.Г., споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване БП №126/2017 г. по описа на Районно управление гр.Каварна за извършено от обвиняемия престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на  споразумението,  сключено между страните по делото. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и по тази причина,  моля да го одобрите.

АДВ.В.: Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че внесеното и подписано от нас споразумение не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно съм  подписал  споразумението.

СЪДЪТ на основание  чл.283 от НПК прочита приложените по Бързо  производство №126/2017г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.Г. се признава за виновен в това, че на 27.07.2017 г.  в гр.Каварна,  по ул.“Добруджанка“ в  едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно-превозно средство, без съответно свидетелство  за правоуправление с наказателно постановление № 17-0283-000003/18.01.2017г. на Началник група на РУ Каварна, влязло в законна сила на 01.02.2017г. е извършил  такова деяние, управлявайки моторно-превозно средство - лек автомобил „Ф“ модел „П.“, с рег.№ №*** - престъпление по чл.343в,  ал.2 във връзка с ал.1   от НК.  

Деянието е извършено умишлено.

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление по чл.343в,  ал.2 във връзка с ал.1 от НК на  обвиняемия А.И.Г.  да се определи наказание  с приложение на  чл.55, ал.1, т.1 от НК „лишаване от свобода“ за срок от 8 (осем) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години.

На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обниняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК -  „задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

На основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага наказанието „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Направени по делото разноски няма.

Причинени имуществени вреди няма.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                   ...............................

 

 

АДВОКАТ: С.В.                              ..............................

 

 

ОБВИНЯЕМ: А.И.Г.  ................................

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382,  ал.7 от НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемия по БП №126/2017г. по описа на РУ гр.Каварна, лично и представляван от защитника си адв.С.В.  от ВАК, по силата на което ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.Г. - роден на *** ***, ЕГН:**********,***, български гражданин, неженен, живущ на семейни начала, с основно образование, осъждан, безработен, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.07.2017 г.  в гр.Каварна,  по ул.“Добруджанка“ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно-превозно средство, без съответно свидетелство  за правоуправление с наказателно постановление №17-0283-000003/18.01.2017г. на Началник група на  РУ гр.Каварна, влязло в законна сила на 01.02.2017г. е извършил  такова деяние, управлявайки моторно-превозно средство - лек автомобил „Ф.“, модел „П.“,  с рег.№ №***  - престъпление по чл.343в,  ал.2  във вр.  с ал.1   от НК, поради което и на основание чл.343в,  ал.2  във вр.  с ал.1,  във вр. с чл.55, ал.1, т.1, във вр. с чл.54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ  МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на определеното наказание „Лишаване от свобода”  СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия А.Г.  налага  пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

На основание чл.55, ал.3 от НК не се  налага наказание „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.08.2017 г.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..