П Р И С Ъ Д А

 

гр. Каварна 26.09.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Каварненски Районен съд в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря А.М.                                                                 при участието на Районния прокурор Галин Гавраилов                                                                   след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 201/2016г. по описа на Каварненски Районен съд

 

П Р И С Ъ Д И:

 

            ПРИЗНАВА подсъдимата Д.А.С. ЕГН ********** родена на ***г***,б.г.,основно образование,неомъжена,неосъждана  за ВИНОВНА в това,че на 01.04.2016г. в с.С., общ.К., на ул.“Ч.“ №4 сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа чрез присъединен проводник преди електромера,закачен на захранваща мрежа с проводник ПВО-6 кв.мм,с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия,поради което и на основание чл.234в ал.1 от НК вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години,като налага на подсъдимата и „ГЛОБА ” в размер на 200/двеста/лева.

            ОСЪЖДА подсъдимата Д.А.С. със снета по-горе самоличност,да заплати по сметка на Каварненски районен съд направените по делото разноски в размер на 160/сто и шестдесет/ лева.

            На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА приетите като веществено доказателство по делото-кабел съставен от парчета различни кабели,приложен по делото с дължина 10,05м.-едножилен проводник ПВ-А1 със сечение 4кв.мм и дължина 1,88м.;проводник ПВ-А1 със сечение 4кв.мм и дължина 3,02м.;третия проводник е едножилен 2,5 кв.мм с дължина 3,65м. плътно жило с червена изолация и четвъртия проводник е плосък двужилен мостов проводник 2х2,5кв.мм с дължина 2,5 метра черен на цвят-вписани в регистъра на веществените доказателства при Каварненски Районен съд под № 7 и постановявам тяхното УНИЩОЖАВАНЕ.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред ДОС.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

М   О   Т   И   В   И

                                                                                                                     

            към Присъда по НОХД № 201/2016г. по описа на Каварненски Районен съд

     

     

            Срещу  подсъдимата Д.А.С. ЕГН ********** родена на ***г***,б.г.,основно образование,неомъжена,неосъждана е повдигнато обвинение и същата е предадена на съд за това,че на 01.04.2016г. в с.С., общ.К., на ул.“Ч.“ №* сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа чрез присъединен проводник преди електромера,закачен на захранваща мрежа с проводник ПВО-6 кв.мм,с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия-престъпление по чл.234в ал.1 от НК

Подсъдимата Д.А.С. разбира в какво е обвинена,признава се за виновно,прави пълни самопризнания и изразява съжаление за извършеното.

В съдебно заседание представител на КРП поддържа обвинението срещу подсъдимата Д.А.С.,с мотив,че до момента проведеното съдебно следствие потвърждава фактическата обстановка отразена в обвинителния акт.Счита,че обвинението се подкрепя от събраните  доказателства по делото,поради което следва да бъде определена отговорността на подсъдимата с оглед на извършеното от нея деяние и данните за личността и.Представителят на обвинението предлага по отношение на подсъдимата Д.А.С. да бъде определено наказание-”лишаване от свобода”,за срок от три месеца,което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено с 3 годишен изпитателен срок,както и да и бъде наложена глоба в размер на 200 лева.

 

 

ОТ  ФАКТИЧЕСКА  СТРАНА:

 

Подсъдимата Д.А. С. е с чисто съдебно минало и е с добри характеристични данни.

Подсъдимата живеела на посочения адрес със свекърва си и двете си деца на 1 година,а другото на два месеца.Човека с когото живеела на съпружески начала Р.М.А.,който работил в *** и когато имал възможност изпращал пари,но въпреки това семейството изпитвало сериозни финансови затруднения.

От назначената техническа експертиза и от показанията на свидетелите В.Д.П. и И.С.Р. е установено,че измерването на електрическата енергия се е извършвало със законово свързано средство за търговско измерване /СТИ/ еднофазен статичен електромер ***        и е абонат на Енерго-Про АД-Варна регистриран на Я.А.А..Електроснабдяването към обекта е било прекъснато на 03.12.2012г. поради неплащане на задължения.На 24.02.2016г. е бил монтиран нов електромер ****.Подсъдимата поради липса на финансови средства решила да извърши неправомерно скачване към електроразпределителната мрежа.

За целта,на 01.04.2016г. след като забелязала как Р.Р.А.-дядо на нейния конкубинат извършвал неправомерно присъединяване и бил осъден за това/НОХД № 133/2016г./ и набавила и свързала различни проводници: Едножилен проводник ПВ-А1 със сечение 4 кв.мм и дължина 1,88м.;проводник ПВ-А1 със сечение 4 кв.мм и дължина 3,02м.;третия проводник е едножилен 2,5 кв.мм с дължина 3,65м. плътно жило с червена изолация и четвъртия проводник е плосък двужилен мостов проводник 2х2,5 кв.мм с дължина 2,5 метра черен на цвят,чрез които посредством  с установен на местопроизшествието дървен прът с дължина 5,5 метра е направено директно механично свързване на описаните проводници към жиците на близкия стълб.Тези жици играят ролята на пряк мост между електроразпределителната мрежа ниско напрежение и електрическата инстарация в обекта,без тока да преминава през средството за техническо измерване,като по този начин консумираната енергия не се отчитала на елетромера и по гореописания начин,подсъдимата е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа собственост на Енерго-Про АД-Варна и е създала условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия.

На 01.04.2016г. свидетелите установили неправомерното присъединяване и съставили констативен протокол като уведомили органите на полицията.Те установили и светеща крушка в жилището обитавано от подсъдимата.Запитана,подсъдимата потвърдила пред свидетелите,че сама се е прикачила към електроразпределителната мрежа,за да ползва крушката и за да готви на децата си.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

Така установената фактическа обстановка се подкрепя изцяло  от събраните в хода на съдебното производство гласни доказателства-показанията на свридетелите В. Д. П. и И.С.Р..Посочените показания са последователни,логични,хронологично подредени,вътрешно непротиворечиви и кореспондиращи помежду си,поради което съдът ги кредитира изцяло.

Фактическата обстановка се доказва и от събраните и приобщени по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства от досъдебното производство,а именно:,протокол за оглед на местопроизшествие,фотоалбум,констативен протокол,справка за съдимост,ДСМП,характеристични данни.Всички горепосочени писмени доказателства кореспондират напълно на гласните такива и в съвкупност с тях допринасят за установяване на фактическата обстановка.Последната не се поставя под съмнение от нито едно гласно или писмено доказателство.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на подсъдимата С..

 

ОТ  ПРАВНА  СТРАНА:

 

При така установеното от фактическа страна ,Съдът намира,че подсъдимата Д.А.С. с действията си е осъществила състава на чл.234в ал.1 пр.1 от НК,за което я признава за виновна.

От обективна страна подсъдимата Д.А.С. на 01.04.2016г. за целта набавила и свързала различни проводници: Едножилен проводник ПВ-А1 със сечение 4 кв.мм и дължина 1,88м.;проводник ПВ-А1 със сечение 4 кв.мм и дължина 3,02м.;третия проводник е едножилен 2,5 кв.мм с дължина 3,65м. плътно жило с червена изолация и четвъртия проводник е плосък двужилен мостов проводник 2х2,5 кв.мм с дължина 2,5 метра черен на цвят,чрез които посредством  с установен на местопроизшествието дървен прът с дължина 5,5 метра е направено директно механично свързване на описаните проводници към жиците на близкия стълб.Тези жици играят ролята на пряк мост между електроразпределителната мрежа ниско напрежение и електрическата инстарация в обекта,без тока да преминава през средството за техническо измерване,като по този начин консумираната енергия не се отчитала на елетромера и по гореописания начин,подсъдимата е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа собственост на Енерго-Про АД-Варна и е създала условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия.

Всички съставомерни елементи на изпълнителното деяние и неговия автор се доказват по един категоричен начин от горепосочените кредитирани гласни и писмени доказателства.Материално-правните характеристики на деянието по чл.234в ал.1 от НК го характеризират като „формално“ или на „просто извършване“.За съставомерността му е достатъчно  кумулативно да бъдат доказани факта на неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа,от една страна и обективното създаване на условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия,от друга.Тези две кумулативни обстоятелства в случая са установени,което води и до съставомерност на деянието.Събраните доказателства категорично доказват факта и конкретния начин и средства за осъществяване на неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа,което отделно е създало съставомерното реално/а не хипотетично/ условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.Този извод се подкрепя и от заключението на вещото лице,чиито специални знания потвърждават коректността на установеното от свидетелите,съставили Констативен протокол № 12120316 от 01.04.2016г.Удостоверените от вещото лице в СТЕ релевантни факти са напълно достатъчни за приемане на същата и без необходимостта от допълнителен оглед на място/какъвто реално е осъществен от страна на оторизираните за целта лица от „Енерго-Про Мрежи“АД и пълномощници на „Енерго-Про Продажби“АД.Безспорно доказано е и авторството на деянието  от страна на постоянно живущата там подсъдима Д.А.С..Всички гласни и писмени доказателства съвкупно и неразколебано водят до еднозначен извод относно извършителя на деянието,още повече,че подс.С. реално не отрича този факт.

От субективна страна престъплението е извършено при прякс умисъл.Подсъдимата е съзнавала обективните елементи от състава на престъплението,както е съзнавала и общественоопасния характер на деянието,като е предвиждала и целяла настъпването на общественоопасните последици.Предвиждала е добавянето на нов елемент към електропреносната мрежа,което ще доведе до непълно отчитане на потребената енергия и същото е пряко целен от нея резултат.

Причините за извършване на престъплението се свеждат до незачитане правото на собственост върху ел.енергия.Мотивите за извършване на престъплението са изключително ниските и доходи и изпитването на сериозни финансови затруднения.

 

            ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

 

При определяне размера на наказанието,съдът прецени обществената опасност на деянието и личната опасност на подсъдимата,оцени отегчаващите и смекчаващи отговорността обстоятелства,съобразно изискванията на закона.

Подсъдимата Д.А.  С. ЕГН ********** родена на ***г***,б.г.,основно образование,неомъжена,неосъждана.

Съдът прецени като отегчаващо обстоятелство от значение за отговорността на подсъдимата-упоритостта при извършване на престъплението.

Съдът прецени като смекчаващи обстоятелства от значение за отговорността на подсъдимата-чистото съдебно минало,добрите характеристични данни,тежкото материално положение,съдействието на органите на наказателното производство,изразеното искрено съжаление за извършеното.

С оглед постигане целите на наказанието и при отчитане превес на смекчаващите вината обстоятелства,съдът прецени,че следва да наложи наказание,което да е ориентирано към законодателно предвидения минимум.

В тази връзка на основание чл.234 ал.1 пр.1 вр. с чл.54 ал.1 от НК,съдът наложи на подсъдимата Д.А.С. наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца,изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години,както и глоба в размер на 200/двеста/ лева.

По отношение на подсъдимата Д.А.С. са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимата Д.А.С. не е осъждана  и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимата не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното и наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимата Д.С.  и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимата Д.С.  съществено положително мотивационно въздействие.

На основание чл.189 ал.3 от НПК в тежест на подсъдимата Д.А.С. са направените по делото разноски в размер на 160/сто и шестдесет/лева.

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК се отнемат в полза на държавата приетите като веществено доказателство по делото-кабел съставен от парчета различни кабели,приложен по делото с дължина 10,05м.-едножилен проводник ПВ-А1 със сечение 4кв.мм и дължина 1,88м.;проводник ПВ-А1 със сечение 4кв.мм и дължина 3,02м.;третия проводник е едножилен 2,5 кв.мм с дължина 3,65м. плътно жило с червена изолация и четвъртия проводник е плосък двужилен мостов проводник 2х2,5кв.мм с дължина 2,5 метра черен на цвят-вписани в регистъра на веществените доказателства при Каварненски Районен съд под № 7 и настоящия съдебен състав постановява тяхното унищожаване.

Съдът намира,че с така наложеното наказание биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: