П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 08.08.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на осми  август  през две хиляди и шестнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                        Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                       Съдебни заседатели:

 

Секретар: А.М.

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия

НОХД №203 по описа за 2016г.

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ    Г.И.Г., редовно призован, явява се лично, представлява  се от адв.К.П. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

Съдът запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ.П.   - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия Г.И.Г., ЕГН:**********, роден на ***г. в

гр.Г.Т.,  български гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***, със  средно образование,  безработен, женен, осъждан, тел.**.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия    в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.П.   - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев – прокурор при РП Каварна и адвокат К.П.  - защитник на обвиняемия Г.И.Г.   споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  ДП №53/2016г. по описа на Районно управление гр.Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.343б, ал.2 от  НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.П.    -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Г.И.Г.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №53/2016г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.П.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Г.   - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.И.Г.     се признава за виновен в това, че  на 29.03.2016г. на път № DOB 3144 на км 7+3 между селата Челопечене и Белгун, общ.Каварна е   управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка М. модел ***, с рег. *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 3,12 на хиляда, установено по надлежния ред  с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с  ARBA 0082, след като е осъден със споразумение №11/20.03.2013г. по НОХД №41/2013г. на Районен съд гр.Г.Т., влязло в сила на 20.03.2013г. за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форна на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Г.И.  Г.   престъпление  по чл.343б, ал.2 от НК да му бъдат наложени в съотвествие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и   чл.55, ал.1,т.1 и ал.2 от НК следните наказания:

-„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11 (единадесет)  месеца, изпълнението на което да се отложи за срок  от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК;

-„ГЛОБА“  в размер на 250 ( двеста и петдесет) лева;

- „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА СРОК ОТ 1  (една)    година и 6 (шест)  месеца, на основание чл.343г от НК.                                                

На основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнението на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се припада  времето,  през  което за същото деяние  обвиняемият Г.   е бил лишен по административен ред от възможността  да упражнява това право, считано  от 29.03.2016г.

         От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства и разноски.

 

ПОДПИСИ:

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                

 

АДВОКАТ:К.П.                                     …………

 

ОБВИНЯЕМ: Г.И.Г.                 ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №53/2016г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.К.П. ***, по силата на което

ПРИЗНАВА обвиняемият  Г.И.Г.,

ЕГН**********, роден на ***г. в гр.Г.Т., български гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***, със средно образование, безработен, женен, осъждан  за виновен в това,  че    на 29.03.2016г. на път № DOB 3144 на км 7+3 между селата Челопечене и Белгун, общ.Каварна е   управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка М. модел ***, с рег. *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 3,12 на хиляда, установено по надлежния ред  с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с  ARBA 0082, след като е осъден със споразумение №11/20.03.2013г. по НОХД №41/2013г. на Районен съд гр.Г.Т., влязло в сила на 20.03.2013г. за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което на основание   чл.343б, ал.2 във вр. с  чл.55 ал.1 т.1 и ал.2  от НК  му налага наказание:

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11 (единадесет)  месеца, изпълнението на което да се отложи за срок  от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК;

„ГЛОБА“ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

На основание чл.343г от НК  постановява  спрямо обвиняемият  Г.И.Г.  и наказание  -„Лишаване от право да управлява МПС” за срок 1 (една)  година и 6 (шест) месеца, по смисъла на чл.37 т.7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК приспада  времето през, което обвиняемият Г.   е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 29.03.2016г. 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №203/2016г. по описа на РС Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 11.30 часа.

Протоколът е изготвен на 08.08.2016г.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..