П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 09.08.2017 г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на девети август през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                      Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                                 Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД №204 по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М. редовно призован се явява  лично и с адв.Н.П. ***, редовно упълномощен и приет по БП №42/2017г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Не са налице процесуални пречки, моля  да  дадете  ход на делото.

АДВ.П.   -  Няма процесуални  пречки, да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

М.А.М.  -  роден на *** ***, ЕГН: **********, с адрес ***,  български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.П. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Н.П.  - защитник на обвиняемия М.А.М. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №42/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.343 б, ал.1  от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател, поддържаме искането  за одобряване на внесеното от страните споразумение. Считаме, че сключеното между страните споразумение   не противоречи на закона и морала  и моля същото да бъде  одобрено от съда.

АДВ.П.    -  Господин Председател,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля Съда да го  одобри.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №42/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА  - Няма да сочиме други доказателства.

АДВ.П.   -  Нямаме други  искания по доказателствата,  няма да сочим други такива.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  М.А.М.     се признава за виновен в това, че  на 26.07.2017 г. по път DOB 1224 от къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла, посока гр.Шабла управлявал МПС – *****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,56 промила, установено по надлежния ред – престъпление по чл.343 б, ал.1   от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление на  обвиняемия М.А.М.  да се определи наказание при приложението и на основание   чл.343 б,   ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1  от НК, като  му бъде определено наказанието  «Лишаване от свобода» за срок от  6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК,  изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три ) години.

На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК -  „задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

И

„ГЛОБА“ в размер на 100 (сто ) лева.

Обвиняемият М. е неправоспособен водач и не притежава СУМС, поради което е неприложима разпоредбата на основание чл.343г от НК.

Направени по делото разноски  в размер на 25,00 лева се поемат от обвиняемия, платими в полза на държавата.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                 .……………..

                           

 

АДВОКАТ: Н.П.                               ……………….

 

 

ОБВИНЯЕМ: М.А. М.

                                                                                   ………………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП №42/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна лично и представляван  от защитника си адв.Н.П. ***,  по силата на което   ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М.  -  роден на *** ***, ЕГН: **********, с адрес ***,  български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че  на 26.07.2017 г. по път DOB 1224 от къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла, посока гр.Шабла управлявал МПС – *****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,56 промила, установено по надлежния ред престъпление по чл.343 б, ал.1   от НК,  поради което и на основание чл.343 б, ал.1,  във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК  му ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ  МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 100 (сто)  лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на определеното наказание „Лишаване от свобода”  СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК -  „задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева) се възлагат на обвиняемия, платими по сметка на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №204/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10,30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 09.08.2017 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: