П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 10.08.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на десети август  през две хиляди и шестнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                        Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                       

Секретар: А.М.

Прокурор: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия

НОХД №205 по описа за 2016г.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор ГАЛИН ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИТЕ   О.Р.Д. и  А.Е.С., редовно призовани, явяват се и с  адв.В.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

Съдът запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ.К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на осн. чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемите.  

О.Р.Д., ЕГН:**********, роден на ***г***, настоящ адрес ***, българско гражданство,  р.п.,  основно образование,   женен, безработен, неосъждан.

  А.Е.С., ЕГН:**********, роден на ***г***, настоящ адрес ***, българско гражданство, р.п., основно образование,  неженен, безработен, осъждан.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемите   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ О.Д. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.С.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН  ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К.  - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева – прокурор при РП Каварна и адвокат  В.К.  - защитник на обвиняемите  О.Р.Д. и А.Е.С.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  ДП №64/2016г. по описа на Районно управление гр. Каварна за извършено от обвиняемите  престъпление по чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.4 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитните  ми се признават за виновни, разбират последиците от споразумението, съгласни  са  с тях и доброволно се отказват  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемите  разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни  ли  са с  тях и доброволно ли  са  подписали  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   О.Р.Д.   - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ   А.Е.С.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №64/2016г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемите   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ О.Д.- Моля да одобрите споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.С.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ О.Р.Д.   се признава за виновен в това, че на 10.04.2016г. в гр.Каварна след предварителен сговор с А.Е.С. и използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнели чужда движима вещ – лек автомобил **, сив на цвят, с рег.№.., рама **, двигател № **, на стойност 1780 лева, от владението на Х.Р.И. от гр.Каварна, собственост на Н.А.С., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, открадната вещ е била възстановена и случаят не е маловажен - престъпление по чл.197, т.3 във вр.с чл.195, ал.1, т.4 и т.5 във вр.с чл.194,ал.1 от НК.

Страните се споразумяват  за  извършеното престъпление  по чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.4 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 от  НК  на  обвиняемия О.Р.Д.  да се определи  наказание   с приложението на чл.55 ал.1, т.2,  б”б” от НК, както следва:  „ПРОБАЦИЯ”  и  на осн.чл.42а ал.ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки  

- т.1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6  (шест) месеца  с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“  за срок от 6  (шест) месеца;

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Е.С.    се признава за виновен в това, че  на 10.04.2016г. в гр.Каварна след предварителен сговор с О.Р.Д. и използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнели чужда движима вещ – лек автомобил **, сив на цвят, с рег.№.., рама **, двигател № **, на стойност 1780 лева, от владението на Х.Р.И. от гр.Каварна, собственост на Н.А.С.в, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд,  открадната вещ е била възстановена и случаят не е маловажен  - престъпление по чл.197, т.3 във вр.с чл.195, ал.1, т.4 и т.5 във вр.с чл.194, ал.1 от НК.

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление по чл.197, т.3 във вр.с чл.195,  ал.1,  т.4 и т.5 във вр.с чл.194, ал.1 от НК на  обвиняемия А.Е.  С.  да се определи  наказание с приложението на чл.55,  ал.1, т.2 б”б” от НК както следва:  „ПРОБАЦИЯ”  и на осн. чл.42 а ал.ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки  

- т.1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“***  за срок от 1  (една)  година  и 3  (три)  месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично;

- т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ –   за срок от 1   (една)  година   и 3   (три) месеца;

Причинените с престъплението имуществени вреди общо в размер на 1780 лева  са възстановени  /протоколи за доброволно предаване – 1бр.- от 10.04.2016г.,/л.66/и разписка от 22.06.2016г. – 1 бр./л.67/.

Направени по досъдебното производство разноски – 57,96 лева за СОЕ, присъдени в тежест на обвиняемите С. и Д. солидарно. 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                 .............

 

АДВОКАТ:В.К.                                                 ……………

 

ОБВИНЯЕМ:О.Р.Д.                   ……………….

 

ОБВИНЯЕМ:А.Е.С.                                   ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвинямите   – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемите  по ДП №64/2016г. по описа на РУ гр. Каварна лично и представлявани  от защитника си адв.В.К.  от АК гр. Дорич, по силата на което

ПРИЗНАВА обвиняемият  О.Р.Д., ЕГН:**********, роден на 23.05.19902г. в гр.Добрич, настоящ адрес ***, българско гражданство, р.п., основно образование,  неженен, безработен, неосъждан за виновен в това,  че  на 10.04.2016г. в гр.Каварна след предварителен сговор с А.Е.С.  и използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнели чужда движима вещ – лек автомобил **, сив на цвят, с рег.№.., рама **, двигател № **, на стойност 1780 лева, от владението на Х.Р.И. от гр.Каварна, собственост на Н.А.С.в, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е била възстановена и случаят не е маловажен, поради което и на осн. чл.197, т.3 вр.с чл.195, ал.1, т.4 и т.5 във вр.с чл.194,  ал.1 във вр.  с  чл.55, ал.1, т.2 б”б”от НК  му налага  наказание - „ПРОБАЦИЯ”  със следните  пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес“***  за срок от 6 (шест)  месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – за срок от 6  (шест) месеца;

ПРИЗНАВА А.Е.С.,  ЕГН:**********, роден на ***г***, настоящ адрес ***, българско гражданство, р.п., основно образование,  неженен, безработен, осъждан за виновен в това, че  на 10.04.2016г. в гр.Каварна след предварителен сговор с О.Р.Д. и използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнели чужда движима вещ – лек автомобил **, сив на цвят, с рег.№.., рама **, двигател № **, на стойност 1780 лева, от владението на Х.Р.И. от гр.Каварна, собственост на Н.А.С.в, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е била възстановена и случаят не е маловажен, поради което и на осн.   чл.197, т.3 вр.с чл.195, ал.1, т.4 и т.5 във вр.с чл.194, ал.1 във вр. с  чл.55, ал.1, т.2,  б”б” от НК  му налага  наказание  - „ПРОБАЦИЯ”  със следните  пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес“***  за срок от 1 (една) година   и 3 (три) месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично;

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ –   за срок от 1 (една) година   и 3 (три) месеца;

На осн. чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в общ размер на 57,96 лева (петдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки) се възлагат солидарно на обвиняемите О.  Д. и А.  С.,  или по 28,98 лева  за всеки един от тях, платими в полза на Държавата, по сметка на РС Каварна. 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №205/2016г. по описа на РС Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.20 часа.

Протоколът е изготвен на 10.08.2016г.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..