П Р И С Ъ Д  А

№…….

гр.Каварна  26.08.2016г.

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и шести август в следния състав :

 

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ         

      Съдебни заседатели: 1.Н.П.                                              2.Е.Т.

 

при секретаря: Е.Ш.

в присъствието на Районния прокурор на КРП-ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

разгледа докладваното от Председателя

НОХД №  206 по описа за 2016год. и

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият З.И.Л. роден на ***г. в гр.*** с ЕГН ********** ***,българско гражданство,***,начално образование,неопределена професия,безработен,неучащ,осъждан,неженен за ВИНОВЕН в това,че в периода от месец април 2016г. до 15.05.2016г. от две вили находящи се на улица „***“ № ** в гр.Каварна,при условията на повторност и продължавано престъпление,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-взломяване на прозорец и входна врата на двете постройки и използване на техническо средство/нож и ключ/ е отнел чужди движими вещи: 1бр. тенджера под налягане,1бр. секира,3 бр. кухненски ножове,1бр. брадва,4 броя отверки,1бр. клещи,1бр. лозарска ножица-английска,1бр. нагревател за кафеварка,2бр. смесителни батерии,1бр. потопяема водна помпа-руска.1бр. спирателен кран за външната чешма,1бр. метален водомер,1бр. захранващ кабел от 2 метра за климатик,1бр. захранващ кабел от 1 метър за електрическа печка,1бр. захранващ кабел от 1 метър за хладилник,1бр. захранващ кабел от печка от 1 метър,1 брой захранващ кабел на тостер от 1 метър от владението на В.С.Т. ***,на обща стойност 209,45 лева,без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,като случая не е маловажен,поради което и на основание  чл. 195, ал.1, т.3,т.4 и т.7 във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 във връзка с чл.28 ал.1 от НК от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА,наложеното наказание със Споразумение № 21/27.05.2016г. по НОХД № 88/2016г. по описа на Каварненски Районен съд-,влязло в сила на 27.05.2016г.-шест месеца „лишаване от свобода“,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години и глоба от 100/сто/ лева и наложеното наказание по настоящото дело- „лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия З.И.Л. -„Лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС и глоба от 100/сто/ лева.

НА ОСНОВАНИЕ чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА при изпълнение на наказанвието „лишаване от свобода“ времето през което по отношение на подсъдимия З.И.Л.,със снета по-горе самоличност е била наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“ считано от 20.07.2016г. по ДП № 89/2016г. по описа на РУ на МВР гр.Каварна.

НА ОСНОВАНИЕ чл.68 ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на наложеното наказание с Присъда № 1/08.01.2016г. по НОХД № 291/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна-„лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца,което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимият З.И.Л. ,със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Каварненски Районен съд,направените по делото разноски в размер на 64.96/шестдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/лева.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.............................

2.................................

 

М О Т И В И

 

         към присъда по НОХД N206 по описа за 2016 год. на Каварненски районен съд.

         На 09.08.2016г. в КРС е постъпил обвинителен акт по вх. Пр. №249/2016г. по описа на РП-Каварна, ведно с материалите по ДП № 89/2016г.по описа на РУ гр.Каварна, по който е образувано производство пред първа инстанция срещу подсъдимият З.И.Л.    роден на ***г. в гр.*** с ЕГН ********** ***,българско гражданство,***,начално образование,неопределена професия,безработен,неучащ,неосъждан,неженен за това,че в периода от месец април 2016г. до 15.05.2016г. от две вили находящи се на улица „***“ № ** в гр.Каварна,при условията на повторност и продължавано престъпление,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-взломяване на прозорец и входна врата на двете постройки и използване на техническо средство/нож и ключ/ е отнел чужди движими вещи: 1бр. тенджера под налягане,1бр. секира,3 бр. кухненски ножове,1бр. брадва,4 броя отверки,1бр. клещи,1бр. лозарска ножица-английска,1бр. нагревател за кафеварка,2бр. смесителни батерии,1бр. потопяема водна помпа-руска.1бр. спирателен кран за външната чешма,1бр. метален водомер,1бр. захранващ кабел от 2 метра за климатик,1бр. захранващ кабел от 1 метър за електрическа печка,1бр. захранващ кабел от 1 метър за хладилник,1бр. захранващ кабел от печка от 1 метър,1 брой захранващ кабел на тостер от 1 метър от владението на В.С.Т. ***,на обща стойност 209,45 лева,без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,като случая не е маловажен,престъпление по чл. 195, ал.1, т.3,т.4 и т.7 във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 във връзка с чл.28 ал.1 от НК.

Назателното производство по делото се провежда по реда на глава ХХVII-съкратено съдебно следствие в производството пред I инстанция.

         Подсъдимият разбира в какво е обвинен,признава се за виновен,прави пълни самопризнания и изразява съжаление за извършеното.Моли съда за снизхождение при определяне на наказанието.

            Представителят на Районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение срещу З.И.Л. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3,т.4 и т.7 във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 във връзка с чл.28 ал.1 от НК.Намира,че проведеното съдебно следствие потвърждава фактическата обстановка отразена в обвинителния акт, като счита обвинението за доказано от обективна и субективна страна,въз основа на събраните в хода на ДП № 89/2016г. по описа на РУП Каварна и на проведеното съдебно следствие писмени и гласни доказателства.С оглед на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание представителят на обвинението предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година,като чрез редукция по чл.58а ал.1 от НК окончателния размер на наказанието да бъде определено на осем месеца„лишаване от свобода”, което на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от затворен тип при строг режим на основание чл.61 ал.1 от ЗИНЗС.Представителят на обвинението пледира на основание чл.68 ал.1 от НК да бъде постановено отделно изтърпяване на наложеното на подсъдимия Л. наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири месеца по НОХД № 291/2015г. по описа на КРС,присъдата по което е влязла в сила на 26.01.2016г.На основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК да бъде групирано наложеното наказание по НОХД № 88/2016г. по описа на КРС,присъдата по което е влязла в сила на 27.05.2016г. от шест месеца „лишаване от свобода“ с наложеното наказание по настоящото наказателно производство.На основание чл.59 от НК да се зачете до момента изтърпяното по наложената на подс.Л. мярка за неотклонение „Задържане под стража“,считано от 20.07.2016г.

         Назначеният служебен защитник на подсъдимия З.И.Л. изразява становище,че в хода на досъдебното производство се установи чрез признанието на подсъдимия авторството на инкриминираното деяние и при условията на глава ХХVII от НПК подсъдимият признава всички факти и обстоятелства изложени в обвинителния акт и тези които са установени в досъдебното производство.По отношение определяне на наказанието,изразява съгласие с представителя на Районна прокуратура гр.Каварна който предлага наказание „лишаване от свобода“ към предвидения в закона минимум и съответно след определяне размера на наказанието да се приложи и редукцията по чл.58а от НК.Изразява съгласие с представителя на обвинението и по отношение приложението на чл.68 ал.1 от НК и чл.25 от НК.

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

 

От данните за личността на подс.Л. е видно,че към момента на извършване на деянията,предмет на настоящото производство е бил осъждан и с не добри характеристични данни.Като непълнолетен е бил регrстриран в ДПС при РУ-Каварна за противобществени прояви и за самоволно напускане на дома и скитничество,като са му налагани различни възпитателни мерки.

От свидетелството за съдимост на подс.Л. е видно,че същият е осъждан както следва:1.НОХД № 291/121015г.с Присъда № 1/08.01.2016г. в сила от 26.01.2016г.-4м. ЛС,което на осн.чл.69 ал.1 от НК отлага с 2г. изпитателен срок,деянието е извършено в периода 01.-19.07.2015г. по чл.194 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК.;2.НОХД №88/2016г. със Споразумение № 21/27.05.2016г. в сила от 27.05.2016г.-6м. ЛС,чл.66-3г. и глоба,деянието е по чл.234в ал.1 от НК.

В момента Л. живее в семейството на по-големия си брат В. И.Л. ***,тъй като майка му е в ***,баща му е починал.Обвиняемия е завършил 10 клас в *** гр.Каварна.

В началото на месец май 2016г. подс.Л. ***,за да провери дали му е насрочено внесено в РС Каварна друго дело за друга негова кражба.След това около 09.30ч. тръгнал да се разхожда в посока *** гр.Каварна.По пътя в посока *** минал край две вили по улица „***“ № **.Поради липса на средства подсъдимият решил да извърши кражби от две вили,за които разбрал,че са необитаеми.

Чрез взломяване на прозорец и входна врата на двете вили и използване на техническо средство-нож,Л. проникнал в постройките.Вилите били собственост на В. С.Т. ***.Тя посещавала имота си предимно летния сезон.Съседка по имот и била св.Ч.,която била поела ангажимент периодично да наглежда вилите.Така на 14.05.2016г. тя установила,че и в двете вили било влизано чрез взлом.

Двете вили били една до друга в общ двор.Подс.Л.,по негови твърдения в началото на  месец май минал край посочените вили,прескочил оградата и минал зад първата вила.С винкел който твърди,че намерил в двора успял да отвори малък прозорец в задната част на постройката,който бил с пластмасова дограма.Влязъл вътре и обиколил,за да прецени какво да вземе.Не харесал нищо,освен,че отрязъл захранващия кабел на климатика.Там намерил ключове за другата вила.Излязъл по същия път по който бил влязъл.С ключовете успял да отвори втората вила.С нож,който намерил вътре,отрязъл кабелите на електроуредите,като от двете вили отнел 1бр. тенджера под налягане,1бр. секира,3 бр. кухненски ножове,1бр. брадва,4 броя отверки,1бр. клещи,1бр. лозарска ножица-английска,1бр. нагревател за кафеварка,2бр. смесителни батерии,1бр. потопяема водна помпа-руска.1бр. спирателен кран за външната чешма,1бр. метален водомер,1бр. захранващ кабел от 2 метра за климатик,1бр. захранващ кабел от 1 метър за електрическа печка,1бр. захранващ кабел от 1 метър за хладилник,1бр. захранващ кабел от печка от 1 метър,1 брой захранващ кабел на тостер от 1 метър.

Самият подсъдим сочи,че взел каквото намерил медно или от бронз,за да го продаде след това за пари.След това излязъл от вилата и в дерето обгорил кабелите.Предал ги на пункт за изкупуване на черни и цветни метали в гр.Каварна на св.Н. Деимитров,работник там,за които получил малка сума хари-11.50лв.Поради факта,че нямал лична карта,подсъдимият не е бил записан в тетрадката за продажбите.

Според заключението на вещото лице,стойността на предмета на посегателство е 209,45лева.

 

                                     ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Съдът приема горната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства-обясненията на подсъдимия З.И.Л.,показанията на свидетелите-В.С.Т.,С.Г.Ч. и Н.Ж.Д.,протокол за оглед на местопроизшествие,2бр. фотоалбуми,фотоалбум за разпознаване на лица,протокол за следствен експеримент,протокол за доброволно предаване,съдебно-стокова експертиза,разписка,характеристични данни,ДСМПИС.

         Фактическата обстановка по делото е  установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред доказателствени материали,както и приобщените към делото,по предвидения процесуален ред и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им писмени доказателства имащи значение за изхода на делото и разкриващи релевантни за делото факти.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на подсъдимият обстоятелства.

Подсъдимият З.И.Л. прави пълни самопризнания,като в обясненията си излага механизма на извършване на деянието за които му е повдигнато обвинение.Самопризнанията му се подкрепят  от събраните в досъдебното производство  и в хода на съдебното следствие доказателства.

Съдът кредитира изцяло дадените в хода на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал по делото показания на свидетелите В.С.Т.,С.Г.Ч. и Н.Ж.Д.,като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от подсъдимият З.И.Л..

Заключението на назначената и изготвена по делото оценъчна експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същата е обективна,компетентна,всестранна,пълна и относима към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.Освен това заключението не е оспорено от страните в процеса.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства- протокол за оглед на местопроизшествие,2бр. фотоалбуми,фотоалбум за разпознаване на лица,протокол за следствен експеримент,протокол за доброволно предаване,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дейците.

Според разбирането на настоящия съдебен състав,обвинението по делото по отношение на подсъдимият З.И.Л. е доказано по несъмнен начин,не само въз основа на самопризнанията на подсъдимият,съдържащи преки доказателства относно извършването на деянието от подсъдимият,но и на базата на инкорпориращите косвени доказателства за изложените в свидетелските показания на В.С.Т.,С.Г.Ч. и Н.Ж.Д.  обстоятелства и писмените доказателства,които кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

                                          ОТ ПРАВНА СТРАНА:     

 

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът приема, че с деянието си подсъдимият З.И.Л. е реализирал обективните и субективни признаци на състава по чл.195 ал.1 т.4 и т.7,вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК.

         Изпълнителното деяние на извършената от подсъдимият З.И.Л.  кражба е осъществено чрез действие и се изразява в това деецът да прекрати фактическата власт върху вещите,която до момента на деянието се упражнява от В.С.Т. и същевременно установява  своя фактическа власт върху инкриминираните вещи.Касае се за типично резултатно престъпление.Престъпния резултат е именно промяната във фактическата власт  върху предмета на посегателството,настъпила следствие на деянието.Елемент от обективната страна на деянието в процесния случай е отсъствието на съгласие на владелеца за отнемане на инкринираните вещи.Това съгласие липсва в конкретния случай,тъй като лицето което е владеело инкриминираните вещи не е направило изрично волеизявление,че е съгласен субектите на престъплението да установят фактическа власт върху предмета на престъплението.Освен прекият умисъл за отнемане на предмета подсъдимият З.И.Л. е действувал с намерение противозаконно да присвои вещите предмет на инкриминираното деяние.Такова намерение е налице,тъй като подсъдимият е  желаел след деянието да се разпорежда с предмета в свой интерес.В процесния случай конкретното съдържание на присвоителното намерение се изразява в юридическо разпореждане  с предмета на инкриминираното деяние.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл от страна на подсъдимият З.И.Л..Той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е целял те да настъпят. Съзнавал е,че предприема действия по лишаване от фактическа власт владелеца на чужда вещ, предвиждал е преминаването и в своя фактическа власт и е предприел действия по осъществяването му.

         Съдът намира, че по отношение на подсъдимият З.И.Л. е било налице специфичното за този вид престъпление намерение–противозаконно да се присвои вещта–предмет на престъплението.

         Кражбата извършена от подсъдимия З.И.Л. следва да се квалифицира по чл.195 ал.1 т.3 от НК,тъй като е извършена,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-взломяване на прозорец и входна врата на двете постройки.В процесния случай прозореца и входната врата са били предназначени и са от естество да ограничат достъпа на трети лица до хора или вещи.Изпълнителното деяние включва  преодоляване на преградата и отнемане на вещите,като преодоляването е необходимо условие,за да се осъществява отнемането.Кражбата извършена от подсъдимия З.И.Л. следва да се квалифицира по чл.195 ал.1 т.4 от НК,тъй като субекта на престъплението е използувал техническо средство-нож,с който е проникнал в постройките,като при тази квалифицирана кражба извършването на техническа операция е необходимо условие за осигуряване достъп до вещите и за отнемането им.

От приложената по делото справка за съдимост на подсъдимия З.И.Л. е видно, че той е извършил инкриминираното деяние след като е бил осъждан за друго такова престъпление,а именно кражба.Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал.1 от НК” предвиденото в особената част на този кодекс наказание за престъпление, извършено повторно, се налага, ако деецът е извършил престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление.” Този факт обуславя прилагането на разпоредбата на чл. 195, ал.1, т.7 от НК при определяне на правната квалификация на извършеното от подсъдимия деяние. Следващият елемент от квалифицирания състав на чл.195, ал.1, т.7 от НК е деянието да не представлява маловажен случай. От друга страна трайната практика на ВС и ВКС в тази насока е, че при обсъждането и решаването на въпроса, дали е налице "маловажен случай" по смисъла на чл. 93, т. 9 НК,следва да се вземат пред вид не само обстоятелствата относно липсата или незначителността на вредните последици, т. е. не само обстоятелствата относно обществената опасност на деянието, но и обстоятелствата относно обществената опасност на дееца. От събраните по делото доказателства- характеристични данни,справка за съдимост е видно, че обществената опасност на подсъдимия е висока.

Кражбата е извършена от подсъдимия З.И.Л. при условията на продължавано престъпление,тъй като са извършени повече от две единични деяния,които осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също по вид престъпление,извършени са през непродължителни периоди от време,при една и съща обстановка и при еднородност на вината,като последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшествуващите.

 

         ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

                                                            

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия З.И.Л. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието по 195, ал.1, т.3,т.5 и т.7,  във връзка с чл. 194, ал.1,във връзка с чл.26 ал.1 във връзка с чл.28 ал.1 от НК.Съобразно критерия на чл.93, т.7 от НК то е тежко и е с висока степен на обществена опасност.

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия З.И.Л. съдът взе предвид и подбудите за извършване на деянието,както и другите смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства,с оглед индивидуализация на наказанието по смисъла на чл.54 от НК.

Причина за извършване на деянието е проявено ниско правосъзнание,стремеж за лесно и бързо облагодетелствуване по неправомерен начин.

         Смекчаващи отговорността обстоятелства са оказано съдействие в хода на проведеното разследване и направени самопризнания,а отегчаващо отговорността обстоятелство-лоши характеристични данни.

Наказателната отговорност на подсъдимият З.И.Л. е определена при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства на минимума на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание/”лишаване от свобода” за срок от една година/,което следва да бъде изтърпяно ефективно.На основание чл.373 ал.2 от НПК във връзка с чл.58а от НК намалява така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „лишаване от свобода” за срок от осем месеца,което наказание да изтърпи ефективно в затвор или затворническо общежитие от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.По отношение на подс.З.И.Л. не може да намери приложение института на условното осъждане,тъй като същият е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер,поради което отлагането на изпълнението на наказанието е недопустимо по закон.При повторно извършеното от Л. престъпление са се проявили противообществени възгледи,обусловили и първото престъпление,поради което извършеното престъпление е от вида на такива,които в дадения момент изискват по-интензивна обществена реакция,поради което от гледна точка на въздействието върху неустойчивите граждани и обществеността въобще прилагането на условното осъждане би било несъобразно с изразените в НК цели на наказателната политика.Извършването на противообществени деяния  не е изолирана проява в живота на подс.Л.,а се превръща в престъпен навик,който се затвърждава.Извършеното при условията на повторност престъпление е създало специфична престъпна насоченост на субекта.С оглед на това при определяне на наказателната отговорност на подс.Л. съдебния състав прецени,че е обществено оправдано и целесъобразно за действителното поправяне на подсъдимия да изтърпи ефективно наложеното му наказание.

В конкретния случай са налице материалноправни предпоставки за цялостно реално изпълнение по смисъла на чл.68 ал.1 от НК на наказанието наложено с Присъда № 1/08.01.2016г. по НОХД № 291/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна-„лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца,което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС,тъй като в изпитателния срок подсъдимият е извършил умишлено престъпление,като това престъпление е от общ характер и за това престъпление на дееца е наложено наказание «лишаване от свобода».         

На основание чл.68 ал.1 от НК Съдът постанови подсъдимия З.И.Л.,със снета по-горе самоличност  да изтърпи отделно  наложеното наказание с Присъда № 1/08.01.2016г. по НОХД № 291/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна-„лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца,което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

С оглед на установените данни за осъжданията на подсъдимия З.И.Л. съдът намира,че са налице условията на чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК за определяне на общо наказание на подсъдимия Зл.Л.   по НОХД № 88/2016г. по описа на Каварненски Районен съд-влязло в сила на 27.05.2016г.-шест месеца „лишаване от свобода“,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години и глоба от 100/сто/ лева и наложеното наказание по настоящото дело/НОХД № 206/2016г. по описа на КРС/- „лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.Установи се,че деянията и по двете осъждания са извършени от З.И.Л. преди да има влязъл в сила съдебен акт за което и да е от тях,поради което следва да бъде определено едно общо наказание-по тежкото от двете -„Лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС и глоба от 100/сто/ лева.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА,наложеното наказание със Споразумение № 21/27.05.2016г. по НОХД № 88/2016г. по описа на Каварненски Районен съд-,влязло в сила на 27.05.2016г.-шест месеца „лишаване от свобода“,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години и глоба от 100/сто/ лева и наложеното наказание по настоящото дело- „лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия З.И.Л. -„Лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС и глоба от 100/сто/ лева.

НА ОСНОВАНИЕ чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА при изпълнение на наказанвието „лишаване от свобода“ времето през което по отношение на подсъдимия З.И.Л.,със снета по-горе самоличност е била наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“ считано от 20.07.2016г. по ДП № 89/2016г. по описа на РУ на МВР гр.Каварна.

На основание чл.189 ал.3 от НПК в тежест на подсъдимият З.И.Л. са направените по делото разноски в размер на 64,96 лева.

Съдът намира,че с така наложеното наказание биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :