П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 14.08.2017 г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание  на четиринадесети август   през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи на разглеждане  

НОХД № 209  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ С.М.А. редовно призован  се явява лично и се представлява от  назначения служебен защитник по БП № 72/2017 г.  по описа на РУ Каварна адв. Г.Д. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

С.М.А. -  ЕГН: **********, роден на *** ***,  български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, реабилитиран, с постоянен адрес ***, тел. ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Д. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  Районен прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Д.  - защитник на обвиняемия С.М.А.  споразумение по реда на чл.  381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 72/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2  от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Д.  - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   С.А.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 72/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Д.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.М.А.   се признава за виновен в това, че  на ***2017 г. в гр. Каварна  съзнателно се е ползвал пред служител на РУ Каварна от неистински официален документ: свидетелство  за управление на  превозно средство № ****, издадено на 17.06.2015 г. в Република ****, като от  него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия С.М.А.   престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК да му бъде наложено наказанието  „Лишаване от свобода“ за срок от  3 (три ) месеца, което на основание чл. 66, ал. 1 от  НК да бъде отложено изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 (три ) години.

На основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК  вр. с чл. 112, ал. 2 от НПК веществените доказателства по делото –  неистински официален документ: свидетелство  за управление на  превозно средство № ****, издадено на 17.06.2015 г. в Република **** да се отнемат в полза на Държавата  и да се изпрати    на  ОД на МВР гр. Добрич за   унищожаване.

Направените по досъдебното производство разноски в размер на 91,65 лева са в тежест на обвиняемия, платими в полза на държавата.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                               .…………….. 

                           

 

АДВОКАТ: Г.Д.                                       ………………

 

 

ОБВИНЯЕМ: С.М.А.                          ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 72/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Д. ***, по силата на коетоС.М.А. -  ЕГН: **********, роден на *** ***,  български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, реабилитиран, с постоянен адрес *** се признава  за виновен в това, че  на ***.2017 г. в гр. Каварна  съзнателно се е ползвал пред служител на РУ Каварна от неистински официален документ: свидетелство  за управление на  превозно средство № ****, издадено на 17.06.2015 г. в Република ****, като от  него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност,  поради което и на основание чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 във вр. с ал. 1  от НК му определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от  3 (три ) месеца, което на основание чл. 66, ал. 1 от  НК да бъде отложено изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 (три ) години.

На основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК  вр. с чл. 112, ал. 2 от НПК веществените доказателства по делото, вписани под № 22/2017 г. в Регистъра за веществени доказателства при РС Каварна неистински официален документ: свидетелство  за управление на  превозно средство № ****, издадено на 17.06.2015 г. в Република **** да се отнемат в полза на Държавата  и да се изпрати    на  ОД на МВР гр. Добрич за   унищожаване.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски за трасологическа експертиза в размер на 91,65 (деветдесет и един лева и  шестдесет и пет стотинки) лева се възлагат на обвиняемия, платими в полза на дъържавата, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 209/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.08.2017 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: