П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 18.08.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на осемнадесети август през две хиляди и шестнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                        Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                        Съдебни заседатели:

Секретар: Е.Ш.

Прокурор: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 210 по описа за 2016г.

 

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.И. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.С.В. от ***, надлежно упълномощен в хода на досъдебното производство.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от Районния прокурор Галин Гавраилов. 

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

С.Д.И. - роден на ***г***,  български гражданин, живущ ***,  с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.И. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов – Районен прокурор при РП Каварна и адвокат С.В. - защитника на обвиняемия С.Д.И., споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване ДП №202/2015г. по описа на Районно управление гр.Каварна за извършено от обвиняемия престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ:Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.: Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по досъдебно производство №202/2015г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.: Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.И. се признава за виновен в това, че на 27.07.2015г. в гр.Каварна е причинил на Д.С.У. от *** средна телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания на клепача на лявото око, кръвоизлив в лява очна ябълка, счупване на долна челюст, множество ожулвания и кръвонасядания по лицето, коремната стена и гръдния кош, разкъсно контузни рани по двете устни, които са довели до трайно затруднение на говора и дъвченето за период от около 2-3 месеца престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.   

Страните се споразумяват за извършеното престъпление на обвиняемия С.Д.И.  да се определи наказание  от  3 (три) месеца „лишаване от свобода”, изтърпяването на което да бъде отложено за изпитателен срок от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК.

  Направените по досъдебното производство разноски в размер на 96.60 лева за СМЕ да бъдат възложени в тежест на обвиняемия И..

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ ...............................

 

АДВОКАТ: С.П.В.   ..............................

 

ОБВИНЯЕМ: С.Д.И. ...................................

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемия по ДП № 202/2015г. по описа на РУ гр.Каварна, лично и представляван от защитника си адв.С.В. от ***, по силата на което,

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.И. - роден на ***г***, български гражданин, живущ ***,  с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.07.2015г. в гр.Каварна е причинил на Д.С.У. от *** средна телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания на клепача на лявото око, кръвоизлив в лява очна ябълка, счупване на долна челюст, множество ожулвания и кръвонасядания по лицето, коремната стена и гръдния кош, разкъсно контузни рани по двете устни, които са довели до трайно затруднение на говора и дъвченето за период от около 2-3 месеца, поради което и на основание чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГАнаказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 (три) години.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за СМЕ в размер на 96,60 лева (деветдесет и шест лева  и шестдесет стотинки) се възлагат на обвиняемия, платими в полза на Държавата, по сметка на РС Каварна. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.382, ал.10 от НПК за постановеното определение да се съобщи на пострадалото лице – Д.С.У. от гр.Каварна, ул.Нефтяник №9, с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Заседанието приключи 15.20 часа.

Протоколът е изготвен на 18.08.2016г.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

СЕКРЕТАР: ………………..