П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 21.08.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на двадесет и първи август през две хиляди и ***  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 211  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Б.И. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на БП № 133/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна служебен защитник адв. Г.Г. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Б.Б.И.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.И. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия Б.Б.И. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 133/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 197, т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният  ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен  е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен  ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.И.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 133/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Б.И. се признава за виновен в това, че  на 02.08.2017 г. в с. ***, общ. Каварна от частен дом на ул. „***“ № * противозаконно отнел чужди движими вещи: 1 бр. ръчен часовник марка „Луч 17“ и 1 бр. мобилен телефон „Нокия 2310“ на обща стойност 45 лв. от владението на Н. И. ***, без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати- престъпление по чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия Б.Б.И., с ЕГН: **********престъпление по чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК следва да се определи съответно наказание с приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК - «Пробация».

На основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки:

т. 1 – „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

т. 2 – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

Направените по досъдебното производство разноски – 74.06 лв. за съдебно-оценъчна експертиза са в тежест на обвиняемия.

Причинените с престъплението имуществени вреди общо в размер на 45 лв. са възстановени.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                           ..……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.А.Г.                         ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Б.Б.И.                   ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия по БП № 133/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Б.И.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен се признава  за виновен в това,  че на 02.08.2017 г. в с. ***, общ. Каварна от частен дом на ул. „***“ № * противозаконно отнел чужди движими вещи: 1 бр. ръчен часовник марка „Луч 17“ и 1 бр. мобилен телефон „Нокия 2310“ на обща стойност 45 лв. от владението на Н. И. ***, без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати, поради което и на основание  чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание «Пробация».

На основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК задължително му налага пробационни мерки:

т. 1 – „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

т. 2 – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Б.И. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 74,06 (седемдесет и четири лева и шест стотинки) лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 211/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 21.08.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: