П Р О Т О К О Л

гр. Каварна 19.10.2017г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                       СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: С.Б.-П.                                                                                                         Д.Н.             

при участието на секретаря: А.М. и прокурора БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи за разглеждане, НОХД № 212 по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от прокурор БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.А., редовно призован се явява лично и с адвокат С.К.С. - упълномощен на досъдебното производство.

ПОСТРАДАЛИЯТ и свидетел Д.И.И. редовно призован се явява лично и с адв.Ю. Г.  от АК гр.Варна, редовно упълномощен и приет от съда от днес.

СВИДЕТЕЛИТЕ  С.С.С., И.Н.К., С.П.С., М.Е.Н. и И.Д.И., редовно призовани не се явяват; К.В. и Д.Й., нередовно призовани,  не се явяват;  Б. С.М., И.С.И., Г.К.М.. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Д.Г.Д., редовно призован, не се явява. Депозирано е заявление за ползване на платен годишен отпуск през периода 10.10.2017г. – 23.10.2017г.

СЪДЪТ дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото по отношение на явилите се свидетели.

АДВ.К. –  Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  – Няма пречки, моля  да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На осн. чл.272 от НПК председателят провери самоличността на подсъдимия.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.А. – роден на ***г***, ЕГН: **********, на 19 години, с постоянен адрес ***, български  гражданин, със средно образование, неработи – студент, задочна форма на обучение,  гр.Русе, ТУ „Ангел Кънчев“ в специалност „Земеделска техника и технологии“,  неженен, не осъждан.

На осн. чл.272, ал.4 от НПК, съдът провери сроковете за връчване на съдебните книжа и установи, че същите са спазени.

На осн.чл.274, ал.2 от НПК Председателят на състава разяснява правата на подсъдимия предвидени в НПК. 

Съдът запитва подсъдимия разбра ли правата си?

ПОДСЪДИМИЯТ  Д.А. - Разбрах правата си. Не правя отводи.

АДВ.К.  - Не правим отвод на състава на съда.

На осн.чл.272 от НПК председателят провери самоличността на явилите се свидетелите.

Д.И.И. – ЕГН **********, български гражданин, не осъждан, свидетелката И.С.И. ми е майка.

СЪДЪТ докладва постъпилата молба от Д.И.И. на осн.чл. 76 и чл.84 НПК, да бъде конституиран в качеството на частен обвинител и граждански ищец в наказателното производство.

СЪДЪТ запитва пострадалия от престъплението Д.И., поддържа ли подадената молба да бъде конституиран като граждански ищец и частен обвинител?

Д.И.И. - Желая да бъда конституиран като граждански ищец и частен обвинител. Предявявам срещу подсъдимия граждански иск за нанесени ми неимуществени вреди в размер на 20 000 лева  и имуществени вреди в размер на 234.00 лева.

АДВ.Г.  - Госпожо Председател, претендираме и сторените по  делото  разноски.

ПРОКУРОРА  -  Своевременно е предявен гражданския иск и няма пречки да бъде допуснат.

АДВ.К.  -  Своевременно е предявен и няма пречки да  бъде допуснат.

СЪДЪТ като взе предвид, че направеното искане е своевременно и допустимо, съобразено с разпоредбите на чл.74, 76-77  от НПК, чл.84-86 от НПК и на осн. чл.271, ал.6 от НПК 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Д.И.И. в качеството на  граждански ищец и частен обвинител в рамките на наказателното производство който в процеса ще се представлява от адв. Ю. Г. от АК гр.Варна,  редовно упълномощен и приет от съда от днес.

ПРИЕМА за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство предявените от Д.И.И. срещу Д.И.А. граждански искове с правно основание чл.45 ЗЗД, за сумата от 234.00 лева, представляваща имуществени вреди, претърпени в резултат на инкреминираното деяние, ведно със законната лихва, считано от 08.03.2017г. до окончателното изплащане, и за сумата от 20 000 лв., представляваща неимуществени вреди претърпени в резултат на инкреминираното деяние, ведно със законната лихва, считано дата на извършване на деянието – 05.02.2017г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

На осн.чл.274, ал.2 от НПК Председателят на състава разяснява правата на гражданския ищец и частен обвинител предвидени в НПК.

Съдът запитва пострадалия от престъплението разбра ли правата си?

Д.И.И. - Разбрах правата си.

На осн.чл.272 от НПК председателят провери самоличността на явилите се свидетелите.

Б. С.М., ЕГН:**********, български гражданин,  неосъждан,  без родствени връзки  със страните по делото.

И.С.И., ЕГН:**********,  български гражданин,  неосъждана,  майка на пострадалия И..

Г.К.М.,  ЕГН:**********, български гражданин  неосъждан, без родствени връзки със  страните по делото.

В залата присъства  И. А.И.,  баща на подсъдимия  Д.И..

СЪДЪТ предупреди свидетелите за отговорността им по чл.290, ал.1 НК, в случай на лъжесвидетелстване. Свидетелите, заявиха, че са разбрали отговорността която носят в случай на лъжесвидетелстване и  обещаха да кажат истината.

На осн.чл.273 от НПК, съдът отстрани свидетелите от съдебната зала.

СЪДЪТ на основание чл.372, ал.1 от НПК разяснява правото на подсъдимия да направи искане съдебното производство да се проведе по реда на една от хипотезите на съкратеното съдебно следствие по чл.371 от НПК, като го уведомява, че събраните доказателства в хода на досъдебното производство и направеното от него самопризнание по чл.371, т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата

АДВ. К. – Госпожо съдия, обсъдили сме тази възможност с моя подзащитен и по принцип сме съгласни съдебното следствие да бъде проведено по реда на чл.371, т.2 от НПК. Преди съдебното заседание сме постигнали споразумение с представителя на РП Каварна. С оглед конституирането в процеса на пострадалия като частен обвинител и гражданки ищец, молим да изискате тяхното становище относно приключване на делото със споразумение, за да знаем по кой процесуален ред да поискаме да протече съдебното следствие.

АДВ.Г. - Принципно нямаме против делото да приключи със споразумение с налагане на посоченото наказание, но молим да ни бъде дадена възможност да обсъдим допълване на споразумението с включване в същото на размера на гражданските искове, за да не се налага водене отделно на гражданско производство.

АДВ. К. –Молим за 15 мин. почивка за обсъждане на допълнение към споразумението.

СЛЕД ПОЧИВКАТА заседанието продължава в 10.50 часа.

АДВ. К. – Госпожо съдия молим да дадете ход на съдебното следствие, за приключване на делото със споразумение, като ще направим искане за включване в същото на клауза за заплащане на сума представляваща обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на инкреминираното деяние

АДВ.Г. – Моля да дадете ход на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да дадете ход на съдебното следствие.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на съдебното следствие, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА депозираното по делото на 17.10.2017г. споразумение по чл.384, вр. с чл.381 и сл. НПК, сключеното между Бонка Костадинова-Белчева прокурор при РП Каварна и адвокат С.К. - защитник на обвиняемия Д.И.А., постигнато след образуване на НОХД № 212/2017г. по описа на Районен съд Каварна за извършено от подсъдимия престъпление по чл.129, ал.2, пр.8, във вр. с ал.1 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение, като с оглед проведени разговори между страните и изразеното съгласие за допълване на споразумението, молим в същото да бъде включена клауза за заплащане на сума в размер на 4 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на инкреминираното деяние, както и сумата от 1 200 лева, представляваща съдебни разноски за гражданския ищец. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К. Госпожо Съдия, поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите. Съгласни сме споразумението да бъде допълнено, като в него бъде вписано, че подсъдимият се задължава да заплати на пострадалия сумата от 4 000 лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на инкреминираното деяние, както и сумата от 1200 лева разноски по делото.

АДВ. Г. – Съгласни сме да бъде одобрено споразумение с направеното днес допълнение.

СЪДЪТ запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и с направеното днес в съдебно заседание допълнение, доброволно ли е подписал споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ запита пострадалия съгласен ли е с така постигнатото споразумението

ПОСТРАДАЛИЯ Д.И.И. – Съгласен съм със споразумението.

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по досъдебно производство №32/2017г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.:  Нямаме искания по доказателствата.

АДВ.Г.:  Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становището на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

ПРОКУРОР – Госпожо Съдия, моля  да одобрите  представеното  и допълнено  в днешното съдебно заседание  споразумение и  то стане Ваш съдебен акт с оглед до момента уточняваните клаузи в него.  Считам, че  същото не противоречи на закона и морала и е съответно на извършеното деяние от подсъдимия. Определеното  наказание Пробация  с двете пробационни мерки  срок от 6 месеца е съответно на извършеното и на личността на извършителя. Не противоречи  на закона и морала.

АДВ.К.:  Госпожо Съдия  моля да одобрите спразумението което постигнахме в днешното съдебно заседание.  Считам, че  същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.Г. – Госпожо Съдия,  по  отношение на наказанието не противоречи на закона и морала. По отношение на исковете,  това е споразумение и становище на страните и моля като непротиворечащо на закона и морала да го одобрите.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.А., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българки гражданин, със средно образование, неработи, студент, неженен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 05.02.2017г. в гр.Каварна, пред „Клуб 33”, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на лицето, причинил на Д.И.И. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст в дясно, което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за период от около 2-3 месеца -  престъпление по чл.129, ал.2, пр.8, вр. с ал.1 от НК.

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление на подсъдимия Д.И.А.  да се определи наказание  на основание чл.129, ал.2, пр.8, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК,  ПРОБАЦИЯ като му се наложат  пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 НК:

-ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично;

-ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

На основание чл.45 от ЗЗД, подсъдимият Д.И.А. да заплати на гражданския ищец Д.И.И., ЕГН **********, сумата от сумата от 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпените от последния имуществени и неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 19.10.2017г., до окончателно изплащане на задължението.

Подсъдимия Д.И.А.  следва да заплати на гражданския ищец Д.И.И. сумата от 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.И.А. да заплати направените по делото разноски в размер на 123.79 лв. /сто двадесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/, които  да бъдат преведени по сметка на ОД на МВР Добрич, както и сумата от 160.00 лв. /сто и шестдесет лева/ и по сметка на РС Каварна, представляваща държавна такса по уважените граждански искове, както и 5 лв. – държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА ............................

 

АДВОКАТ: С.К.    ..............................

 

ПОДСЪДИМ: Д.И.А. ...................................

 

АДВОКАТ: Ю. Г.      ..............................

 

ПОСТРАДАЛ: Д.И.И. ...................................

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.384, вр. чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и подсъдимия по НОХД № 212/2017г. по описа на РУ гр.Каварна, лично и представляван от защитника си адв.С.К. от ДАК, пострадалия от престъплението Д.И.И. и повереника му адв. Ю. Г. от ВАК, по силата на което, подсъдимият Д.И.А., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българки гражданин, със средно образование, неработи –студент, неженен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 05.02.2017г. в гр.Каварна, пред „Клуб 33”, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на лицето, причинил на Д.И.И. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст в дясно, което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за период от около 2-3 месеца, поради което на основание чл.129, ал.2, пр.8, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание  ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 НК:

-ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично;

-ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

На основание чл.45 от ЗЗД, подсъдимият Д.И.А. се задължава да заплати на гражданския ищец Д.И.И., ЕГН ********** сумата от сумата от 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпените от последния имуществени и неимуществени вреди в резултата на инкреминираното деяние ведно със законната лихва, считано от 19.10.2017г., до окончателно изплащане на задължението.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Д.И.А. следва да заплати направените по делото разноски за изготвяне на СМЕ в размер на 123.79 лв. /сто двадесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/, които  да бъдат преведени по сметка на ОД на МВР Добрич, както и сумата от 160.00 лв. /сто и шестдесет лева/ по сметка на РС Каварна, представляваща държавна такса по уважените граждански искове, както и 5 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

Подсъдимия Д.И.А.  следва да заплати на гражданския ищец Д.И.И. сумата от 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 12.20 часа.

Протоколът е изготвен на 19.10.2017 г.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ……………………..

 

……………………….

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..