П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 17.08.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на седемнадесети август през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 216  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.Д.М. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.Д. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Й.Д.М.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, пенсионер, разведен, неосъждан (реабилитирлан по право), тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.М. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Д. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.Д.  - защитник на обвиняемия Й.Д.М. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 74/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 339, ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Д. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният  ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.М.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 74/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Д.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.Д.М. се признава за виновен в това, че  на ***г. в гр. Каварна в дома си на ул. „***“ № **, ет. *, ап. * е държал боеприпаси за огнестрелни оръжия – 6 бр. патрони калибър 22 Long Rifle и 1 бр. патрон калибър 7,62х39 мм Калашников без да има за това надлежно разрешително - престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Й.Д.М. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381 ал. 4 от НПК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК наказание «Лишаване от свобода» за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото, а именно 6 бр. патрони калибър 22 Long Rifle и 1 бр. патрон калибър 7,62х39 мм Калашников да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б. ”а”  от НК и унищожат.

Разноските по настоящото производство в размер на 67,00 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                     .……………..                              

 

АДВОКАТ: С.Д.Д.                  ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Й.Д.М.                     ………………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия  прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 74/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.Д. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.Д.М., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, пенсионер, разведен, неосъждан (реабилитирлан по право), тел. *** се признава  за виновен в това,  че на ***г. в гр. Каварна в дома си на ул. „***“ № **, ет. *, ап. 5 е държал боеприпаси за огнестрелни оръжия – 6 бр. патрони калибър 22 Long Rifle и 1 бр. патрон калибър 7,62х39 мм Калашников без да има за това надлежно разрешително, поради което и на чл. 339, ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1  от НК му налага наказание «Лишаване от свобода» за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК.

На основание чл. 53 ал. 2 б. „а“ от НК веществените доказателства по делото – 6 бр. патрони калибър 22 Long Rifle и 1 бр. патрон калибър 7,62х39 мм Калашников, записани под № 23 в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г. да се отнемат в полза на Държавата и унищожат.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемия Й.Д.М. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 67,00 (шестдесет и седем) лв., както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 216/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 17.08.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: