П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 15.08.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на петнадесети август през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 217  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.С. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на НП № 50/2017 г. по описа на РУ гр. Шабла служебен защитник адв. И.И. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. И. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

В.С.С.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. И. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат И.И.  - защитник на обвиняемия В.С.С. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на НП № 50/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Шабла за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. И. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният  ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен  е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен  ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по НП № 50/2017 г. по описа РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. И. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ В. С. С. се признава за виновен в това, че  на 10.08.2017 г. в гр. Шабла, чрез използване на техническо средство – ключ за катинар, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. основен цифров приемник на „Булсатком“ на стойност 28 лева от владението на Н.Х.Т.от гр. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд открадната вещ е върната - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия В.С. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б, предл. 1 от НК наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК).

Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени.

По делото няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 63,48 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                           ..……………..                             

 

АДВОКАТ: И.И.                                               ………………

 

ОБВИНЯЕМ: В.С.С.                  ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия по НП № 50/2017 г. по описа на РУ гр. Шабла  лично и представляван  от защитника си адв. И.И. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.С.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан се признава  за виновен в това,  че на 10.08.2017 г. в гр. Шабла, чрез използване на техническо средство – ключ за катинар, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. основен цифров приемник на „Булсатком“ на стойност 28 лева от владението на Н.Х.Т.от гр. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд открадната вещ е върната, поради което и на основание  чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б, предл. 1 от НК му налага наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК).

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия В.С.С. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 63,48 (шестдесет и три лева четиридесет и осем стотинки) лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 217/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 15.08.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: