Р  Е  Ш  Е Н  И  Е

                                                                 

                                                гр. Каварна  21.07.2017г.

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и шести юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.В.Н.

                                                                                2. Д.Н.

 при секретаря Анастасия Митева,като разгледа докладваното от съдията НОХД № 22/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

         С предложение по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК прокурор при Каварненска районна прокуратура предлага съдът да се произнесе по въпроса за възникналите затруднения,свързани с изпълнението на Присъда № 6/13.03.2017г. по НОХД № 22/2017г. по описа на Каварненски Районен съд влязла в законна сила на 29.03.2017г.,в частта относно приложението на чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС по отношение на осъденият С.И.Н..

 При изписване на определеното наказание и съответния режим по смисъла на чл.57 от ЗИНЗС съда е постановил наложеното наказание на С.И.Н. да бъде изтърпяно при първоначално строг режим.Началника на Затвора гр.Белене с писмо е сигнализирал РП гр.Каварна,че така определения режим на изтърпяване е постановен в противоречие с разпоредбата на чл.57 от ЗИНЗС,като съобразно текста на чл.57 ал.1 т.3 осъденият следва да търпи определеното му наказание при първоначален „общ режим“.

         Възникналите затруднения свързани с тълкуването на Присъда № 6/13.03.2017г. по НОХД № 22/2017г. по описа на Каварненски Районен съд влязла в законна сила на 29.03.2017г. относно режима на изтърпяване на наложеното на осъденият С.И.Н. наказание „лишаване от свобода“ са послужили като основание за сезиране на съда с настоящото предложение инициирано от Районна прокуратура гр.Каварна,допуснатата от съда грешка при определяне режима на изтърпяване  на наказанието лишаване от свобода следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,поради което е насрочено открито съдебно заседание.

         В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Каварна се явява и поддържа предложението по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

         Подсъдимият С.И.Н. редовно призован явява се лично,не желае да се възползва от правото си на адвокатска защита.

Съдът след като се запозна с доводите в предложението и съобрази становищата на страните в съдебно заседание,намира за установено следното:

С влязла  в сила на 29.03.2017г. Присъда № 6/13.03.2017г. по НОХД № 22/2017г.по описа на Районен съд гр.Каварна С.И.Н. ЕГН **********  роден  ***г*** с постоянен адрес ***,българско гражданство,осъждан,образование-първи клас е признат за виновен в това,че на 29.11.2016г. в с.С., общ.К. от частен дом на улица ул.”Ч.”№8 при условията на повторност противозаконно отнел чужди движими вещи-пари-370 лева от владението на Н.Д.С. от с.с.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,като деянието не представлява маловажен случай,поради което и на основание  чл. 195, ал.1  т.7 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.28 ал.1 във връзка с чл.30 ал.1 от НК е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК е намалено така наложеното наказание с 1/3,като е определено окончателно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца,което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

При изписване на определеното наказание и съответния режим по смисъла на чл.57 от ЗИНЗС съдът е постановил наложеното наказание на С.И.Н. да бъде изтърпяно при първоначално строг режим.Началника на Затвора гр.Белене с писмо е сигнализирал РП гр.Каварна,че така определения режим на изтърпяване е постановен в противоречие с разпоредбата на чл.57 от ЗИНЗС,като съобразно текста на чл.57 ал.1 т.3 осъденият следва да търпи определеното му наказание при първоначален „общ режим“.

Съдът счита,че внесеното предложение на Районна прокуратура гр.Каварна,с правно основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК е основателно,с оглед възникналите затруднения свързани с тълкуването на Присъда № 6/13.03.2017г. по НОХД № 22/2017г. по описа на РС гр.Каварна влязла в законна сила на 29.03.2017г.,в частта относно приложението на чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС по отношение на осъденият С.И.Н..

В случая не е налице подмяна на волята на страните по делото,изразена в сключеното между тях споразумение,а на неяснота във волята на съда,тъй като разпоредбата на чл.57 ал.1 т.2 от ЗИНЗС е категорична  и в конкретния случай се касае за допусната грешка,както от съда,така и от страните по делото,при определяне на режима на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

Същият пропуск следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,като следва да се уважи предложението на Районна прокуратура гр.Каварна.

Водим от гореизложеното, и на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК,съдът

                                                Р    Е    Ш   И :

ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязла в законна сила на 29.03.2017г. Присъда № 6/13.03.2017г. по НОХД № 22/2017г. по описа на РС гр.Каварна,като вместо израза-„при първоначален строг режим“,употребен в Присъда № 6/13.03.2017г. по НОХД № 22/2017г. по описа на РС гр.Каварна ДА СЕ ЧЕТЕ-„при първоначален общ режим“.

Настоящото съдебно решение да се счита като неразделна част от Присъда № 6/13.03.2017г. по НОХД № 22/2017г. по описа на РС гр.Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………….

 

                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.…………………………………….

 

                                                                     2…………………………………….