П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 25.08.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и пети август през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 221  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАЛИН ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ    Т.А.И. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения служебен защитник на досъдебното производство № 45/2016г. по описа на РУ гр. Каварна адв. М.К. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 Т.А.И.,  ЕГН: **********, роден на ***.***, български гражданин, ***, с постоянен адрес ***,  с начално образование,  общ работник във ***, неженен, неосъждан, тел. № ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия Т.А.И.   споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 45/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 191, ал. 3 във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен  е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Т.И.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 45/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Т.А.И.   се признава за виновен в това, че  за периода от 10.10.2014г. до 10.01.2015г. в гр. Каварна, като пълнолетно лице, без да е сключил брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14 годишна възраст – Г.С.Д. с ЕГН: **********- престъпление по чл. 191, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК.

За това, че в периода 11.01.2015г. до 05.08.2016г. като пълнолетно лице без да е сключило брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст – Г.С.Д. с ЕГН: ********** – престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК.

Деянията са извършени умишлено.

За извършеното от обвиняемия Т.А.И.   престъпление  по чл. 191, ал. 3  във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде определено наказание под най-ниския предел в размер на 1 /една/ година „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 /три/ години.

За извършеното от обвиняемия Т.А.И.   престъпление  по чл. 191, ал. 1 от НК да му бъде определено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 1 /една/ година.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На обвиняемия да бъде наложено и кумулативно предвиденото наказание„Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК СЪДЪТ, след като определи наказание на лицето, което е извършило няколко отделни престъпления за всяко едно от тях да наложи най-тежкото от така определените наказания, а именно„Лишаване от свобода“ в размер на 1 /една/ година, което изтърпяване да бъде отложено с 3 /три/ годишен изпитателен срок, както и „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

По делото не са направени разноски и няма веществени доказателства.

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ           .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.К.                             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Т.А.И.                  ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 45/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което

Т.А.И.,  ЕГН: **********, роден на ***.***, български гражданин, ***, с постоянен адрес ***,  с начално образование,  общ работник във ***, неженен, неосъждан, тел. № *** се признава  за виновен в това,  че за периода от 10.10.2014г. до 10.01.2015г. в гр. Каварна, като пълнолетно лице, без да е сключил брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14 годишна възраст – Г.С.Д. с ЕГН: **********, поради което и на основание чл. 191, ал. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /една/ година, което изтърпяванена основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години.

Признава се за виновен в това, че в периода 11.01.2015г. до 05.08.2016г. като пълнолетно лице без да е сключило брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст – Г.С.Д. с ЕГН: **********, поради което и на основание по чл. 191 ал. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /една/ година, което изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години.

Налага на обвиняемия Т.А.И. и кумулативно предвиденото наказание„Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК СЪДЪТ, след като определи наказание на обвиняемия, който е извършил няколко отделни престъпления налага най-тежкото от така определените наказания, а именно„Лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година, което изтърпяване да бъде отложено с 3 /три/ годишен изпитателен срок, както и „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 221/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.15 часа.

Протоколът е изготвен на 25.08.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: