П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 28.08.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и осми август през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО Г.

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи на разглеждане  

НОХД № 225  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Н.М. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. Й.Д. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Д. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 М.Н.М.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Каварна, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование,  механизатор в ***, неженен, неосъждан, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Д. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Й.Д.  - защитник на обвиняемия М.Н.М. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 52/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Шабла за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Д. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   М.М. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 52/2017 г. по описа РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Д.  - Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Н.М.  се признава за виновен в това, че на ***г. на кръстовището между път DOB 1224 и път III-901 в района на гр. Шабла е управлявал моторно превозно средстволек автомобил***” с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,70 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия М.Н.М. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 381 ал. 4 от НПК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК следните наказания:

-   „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК;

-  “ГЛОБА“ в размер на 200.00 (двеста) лв.;

„Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година и 3 (три) месеца на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от ***г.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноски по настоящото производство в размер на 25.00 лв. да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189 ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                .……………..                             

 

АДВОКАТ: Й.Г.Д.               ………………

 

ОБВИНЯЕМ: М.Н.М.  ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 52/2017 г. по описа на РУ гр. Шабла  лично и представляван  от защитника си адв. Й.Д. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Н.М., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Каварна, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование,  механизатор в ***, неженен, неосъждан, тел. *** се признава за виновен в това, че на ***г. на кръстовището между път DOB 1224 и път III-901 в района на гр. Шабла е управлявал моторно превозно средстволек автомобил***” с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,70 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание  чл. 343б ал. 1  във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага следните наказания:.

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК;

-  “ГЛОБА“ в размер на 200.00 (двеста) лв.;

- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година и 3 (три) месеца на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от ***г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемият М.Н.М. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 25.00 (двадесет и пет) лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 225/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 28.08.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: