П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 19.11.2019 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД на деветнадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                        Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 225 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ К.М.К.  - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв. М.В. ***, редовно упълномощена по досъдебното производство.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от Прокурор Костадинова-Белчева. 

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ : Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

К.М.К. - роден на *** ***, ЕГН **********, с постоянен и настоящ  адрес ***,  български гражданин, българин, основно  образование, безработен, неженен, осъждан.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.М.К. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо  Съдия, искания по реда  на  съдебното следствие и нови доказателства нямаме да представяме.  С  оглед  на получената от мен информация от защитника на обвиняемия, преди настоящото производство, тъй като делото е внесено със споразумение, но към днешна дата обвиняемия  е заявил, че не желае да приключим по този начин производството и отказва да подпише пред Вас представеното споразумение.  С оглед  възможностите и правомощията на прокуратурата и явното наличие на несъгласие от всички страни по споразумението,  съм принудена да  заявя и ако това  се подкрепи  от защитника  на обвиняемия и лично от обвиняемия, че следва  да оттеглим представеното пред Вас споразумение  и  съда да  прекрати производството по делото.

АДВ.В.: Госпожо Съдия,  изразеното  от Районна прокуратура становище за прекратяване на делото, което беше направено току-що го подкрепяме. От подписването на споразумението в Районна прокуратура до настоящият момент,  моят подзащитен  е размислил и не желае да сключва и да подпише  споразумението. С оглед на това, моля да прекратите делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К.: Не съм съгласен да сключа споразумение. Ако може да бъде след един месец. Делото да бъде по общия ред, без да подписвам споразумение.оразумението.

делото което беше направено. От подписването на сп. до наст.момент моят под. е размислил и не желая д

СЪДЪТ с оглед изявлението на представителя на Районна прокуратура Каварна, становището на обвиняемия К.М.К. и неговия защитник счита, че не са налице процесуално правните основания за приключване на производството по НОХД № 225/2019г. по описа на РС Каварна по реда на Глава  ХХІХ от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 225/2019 г. по описа на РС Каварна, образувано по внесено споразумение от Районна прокуратура гр.Каварна за решаване на наказателното производство на основание чл.381 във вр. с чл.357, ал.1, т.4 от НПК по БП №183/2019г. по описа на РУ Каварна  със страни Районна прокуратура Каварна и К.М.К. и упълномощен защитник адв.М.В. ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване или протест по реда на Глава ХХІ от НПК в петнадесет дневен срок пред Окръжен съд гр.Добрич, считано от днес.

ДА СЕ ВЪРНЕ на Районна прокуратура гр.Каварна БП №183/2019г. по описа на РУ гр.Каварна.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.11.2019год.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                  СЕКРЕТАР: