П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 28.08.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и осми август през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: ЕЛЕНА ШОПОВА

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи на разглеждане  

НОХД № 226  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Г.С. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения по ДП № 100/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна служебен защитник адв. Г.Н. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Н. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Е.Г.С.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование,  безработен, неженен, неосъждан, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.С.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Н. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев – прокурор при Районна прокуратура гр. Каварна и адвокат Г.Н.  - защитник на обвиняемия Е.Г.С. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 100/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Н. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Е.С. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 100/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Н. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.С. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Г.С. се признава за виновен в това, че на ***г. в с. Камен бряг, общ. Каварна по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,34 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б ал. 1  от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Е.Г.С. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 381 ал. 4 от НПК и чл. 55 ал. 1 т. 1  и ал. 3 от НК следните наказания:

-   „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК;

- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от ***г.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноски по настоящото производство в размер на 25.00 лв. да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189 ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Х.Н.             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Е.Г.С.             ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 100/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Н. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Г.С.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование,  безработен, неженен, неосъждан, тел. *** се признава за виновен в това, че на ***г. в с. Камен бряг, общ. Каварна по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,34 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание  чл. 343б ал. 1  във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1  и ал. 3 от НК му налага следните наказания:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК;

- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от ***г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемият Е.Г.С.  следва да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 25.00 (двадесет и пет) лв., както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 226/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 28.08.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: