П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 19.11.2019 г.

 

Каварненският районен съд, в публично съдебно заседание на деветнадесети ноември  през две хиляди и деветнадесета  година  в състав:

 

                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                          Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: ***и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА - БЕЛЧЕВА,   сложи за разглеждане

НОХД № 226  по описа за 2019  година,   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА - БЕЛЧЕВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.М.К.  редовно призован се явява  лично и се представлява от  адв. М.В. ***, редовно упълномощена по БП № 184/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните относно по хода на съдебното заседание.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА  - Да се даде ход на делото. Няма пречки.

АДВ. В.   - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА – Господин  съдия, с оглед на направено изявление от страна на обвиняемия чрез неговия защитник, че към днешна дата се отказва от представеното пред Вас споразумение и с оглед процеса, че нямаме искане за нови доказателства и за реда на съдебно следствие, но имаме обстоятелство, което препятства основанието да поддържам представеното споразумение, като с оглед на това, което ми беше сведено до знанието, че обвиняемият се отказва от разглеждане и решаване на делото със споразумение считам, че не мога да го подкрепям и следва да го оттегля, поради което и Вие в последствие да прекратите производството и върнете делото на Прокуратурата за последващо внасяне по предвиденият ред.

АДВ. В. – Господин съдия, нашето становище съвпада с изразеното от Районна прокуратура. От датата на подписване на настоящото споразумение, което беше внесено в Съда за одобрение до настоящият момент моят доверител е размислил. Не желае да подпише споразумението, поради което моля да прекратите производството и да върнете делото в Районна прокуратура.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К. – Не желая да бъде проведено делото със споразумение. Няма да подпиша споразумението. Желая делото да се гледа по общият ред. Присъединявам се към казаното от моя защитник.

С оглед изявлението на представителя на Районна прокуратура Каварна и становището на защитника на обвиняемия К.М.К. СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални основания за приключване на производството по НОХД № 226/2019 г. по реда на глава XXIX от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 226/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, образувано по внесено спорязумение от Районна прокуратура Каварна за решаване на наказателното производство на основание чл. 381 във вр. с чл. 357 ал. 1 т. 4 от НПК по БП № 184/2019 г. по описа на РУ Каварна със страни Районна прокуратура Каварна и К.М.К. с упълномощен защитник адв. М.В. от ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване или протест по реда на глава XXI от НПК в петнадесет дневен срок пред Окръжен съд гр. Добрич, считано от днес..

ДА СЕ ВЪРНЕ на Районна прокуратура гр. Каварна БП № 184/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.50 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.11.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: