П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 10.02.2017 година

 

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  десети февруари през две хиляди и седемнадесета   година в състав:

 

                                                                           Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                                                                                                                                                                                

при участието на секретаря: Е.Ш.

 и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане

НОХД № 23 по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

 

 

            РАЙОННА  ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява  от  Прокурор    Стефан ПЕНЧЕВ.

ПОДСЪДИМИЯТ А.Г.А. редовно призован се явява лично и с назначения на ДП № 102/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна служебен защитник адв. И.Р. ***.

ЗАЩИТНИКЪТ адв.  И.И.Р. редовно призована се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Р.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

А.Г.А.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. ****,  с постоянен адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование,  безработен, разведен, неосъждан (реабилитиран по право), тел. ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Р. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат И.Р.  - защитник на обвиняемия А.Г.А. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 102/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия  престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. 1 и 2 и т. 6 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Р. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   А.А.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 102/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Р.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Г.А.  се признава за виновен в това, че за времето от 10.10.2015 г. до 11.04.2016 г. в местността „****“ край с. ****, общ. Каварна, от жилищен комплекс „****“, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № **** и на технически средства – ключове, като длъжностно лице – домакин в „****“ ЕООД гр. **, което се възползвало от служебното си положение е отнел чужди движими вещи на обща стойност 3 348.50 лв. както следва:

на 10.10.2015 г. от *** – 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE26A330J1 XXH” на стойност 168,00 лева от владението на Е.Н.П. от гр. М.;

на 10.10.2015 г. от *** – 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE32A330J1” на стойност 237,50 лева от владението на Н.В.У. от гр. М.;

на 11.11.2015 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „SONY” моделBravia KDL-40NX500” на стойност 318,00 лева от владението на Е. О.Г. от гр. Х., М. област;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** – 1 бр. пералня марка „INDESIT” модел „IWSC 51051 C ECO” на стойност 258,00 лева от владението на О.Б.Е. и С.Б.Б.Е. от гр. М.;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „LG” модел „42PG200R-ZA” на стойност 288,00 лева от владението на А.А.Х. от гр. М.;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „LG” модел „42LG2000-ZA” и 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE32A330J1” на стойност 573,00 лева от владението на В.А.Т. от гр. М.;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „PHILIPS” модел „42PFL4007H/12” на стойност 570,00 лева от владението на Е. Н.Б. от гр. Щ., М. област;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE32A330J1 XXH” на стойност 237,50 лева от владението на Е. О.Г. от гр. Х., М. област;

– на неустановена дата през месец март 2016 г. от *** – 1 бр. телевизор марка „LG” модел „32LG2000 - ZA” на стойност 230,00 лева от владението на Н.В.У. от гр. М.;

– на 11.04.2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE32A330J1 XXH” на стойност 237,50 лева от владението на Е. О.Г. от гр. Х., М. област;

– на 11.04.2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „LG” модел „32LG2100 - ZA” на стойност 230,00 лева от владението на Н.М.В. от гр. М.,

без съгласието на горепосочените лица с намерение противозаконно да ги происвои.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия А.Г.А. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 6 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК да му бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 (една) година, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66, ал. 1 от НК.

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

По досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 278,06 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР:СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                         .……………..                              

 

АДВОКАТ: И.Р.                                              ………………

 

ОБВИНЯЕМ: А.Г.А.                 ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 102/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. ***, по силата на което

А.Г.А.  се признава за виновен в това, че за времето от 10.10.2015 г. до 11.04.2016 г. в местността „****“ край с. ****, общ. Каварна, от жилищен комплекс „****“, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № **** и на технически средства – ключове, като длъжностно лице – домакин в „****“ ЕООД гр. ***, което се възползвало от служебното си положение е отнел чужди движими вещи на обща стойност 3 348.50 лв. както следва:

на 10.10.2015 г. от *** – 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE26A330J1 XXH” на стойност 168,00 лева от владението на Е.Н.П. от гр. М.;

на 10.10.2015 г. от *** – 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE32A330J1” на стойност 237,50 лева от владението на Н.В.У. от гр. М.;

на 11.11.2015 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „SONY” моделBravia KDL-40NX500” на стойност 318,00 лева от владението на Е. О.Г. от гр. Х., М. област;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** – 1 бр. пералня марка „INDESIT” модел „IWSC 51051 C ECO” на стойност 258,00 лева от владението на О.Б.Е. и С.Б.Б.Е. от гр. М.;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „LG” модел „42PG200R-ZA” на стойност 288,00 лева от владението на А.А.Х. от гр. М.;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „LG” модел „42LG2000-ZA” и 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE32A330J1” на стойност 573,00 лева от владението на В.А.Т. от гр. М.;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „PHILIPS” модел „42PFL4007H/12” на стойност 570,00 лева от владението на Е. Н.Б. от гр. Щ., М. област;

– на неустановена дата през месец февруаримесец март 2016 г. от ** 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE32A330J1 XXH” на стойност 237,50 лева от владението на Е. О.Г. от гр. Х., М. област;

– на неустановена дата през месец март 2016 г. от *** – 1 бр. телевизор марка „LG” модел „32LG2000 - ZA” на стойност 230,00 лева от владението на Н.В.У. от гр. М.;

– на 11.04.2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел „LE32A330J1 XXH” на стойност 237,50 лева от владението на Е. О.Г. от гр. Х., М. област;

– на 11.04.2016 г. от ** – 1 бр. телевизор марка „LG” модел „32LG2100 - ZA” на стойност 230,00 лева от владението на Н.М.В. от гр. М.,

без съгласието на горепосочените лица с намерение противозаконно да ги происвои, поради което  и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 и т. 6 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание «Лишаване от свобода“ за срок от 1 (една) година, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66, ал. 1 от НК.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемият  А.Г.А. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 278,06 /двеста седемдесет и осем лева и шест стотинки/ лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 23/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.15 часа.

Протоколът е изготвен на 10.02.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: