П Р И С Ъ Д А

гр. Каварна, 29.02.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и девети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

при участието на секретаря А.М.,

при участието на Районен прокурор при КРП ГАЛИН ГАВРАИЛОВ,

след като разгледа докладваното от съдията НОХД 24 по описа за 2016 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Й. роден на *** ***, област Т. ул.Ш.С.№** с ЕГН ********** или във Вилна зона, „Серсема“, гражданство-българско, не осъждан, безрабтен, ЗА ВИНОВЕН в това, че след като е осъден с Решение № 174/31.03.2014г.по Гражданско дело № 233/2014г.на PC-Търговище за определяне на издръжка, влязло в сила на 31.03.2014г. да издръжка, свой низходящ: дъщеря-Х.А.Й., родена на ***г за периода от месец август 2014г. до 30.11.2015г. чрез нейната майка и законна представителка - А.Ш.Д., в размер на месечна вноска от 85лв. съзнателно не е изпълнил задължението си - в размер на две и повече месечни вноски, а именно: 16 месечни вноски по 85лв. на обща стойност 1360лв., поради което на осн. чл. 183, ал.1, във връзка с чл. 58”а”, ал.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“в“ от НК ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ  "ПРОБАЦИЯ", което ЗАМЕНЯ и НАЛАГА НАКАЗАНИЕ «ГЛОБА в размер на 100лв.».

 

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд – гробрич.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

М О Т И В И

 

към присъда по НОХД N 24 по описа за 2016 год. на Каварненски районен съд.

 

            На 27.01.2016 год. КРП е внесла обвинителен акт по вх. Пр. №440/2015г. по описа на РП-Каварна, ведно с материалите по полицейско дознание № 198/2015г. по описа на РУМВР-Каварна, по който е образувано производство пред първа инстанция срещу подсъдимия А.А.Й. роден на ***г***, област Т. ул.Ш.С.№** с ЕГН ********** или във Вилна зона, „Серсема“, гражданство-българско, не осъждан, безработен, за това, че след като е осъден с Решение № 174/31.03.2014г.по Гражданско дело № 233/2014г.на PC-Т. за определяне на издръжка, влязло в сила на 31.03.2014г. да издръжка, свой низходящ: дъщеря-Х.А.Й., родена на ***г за периода от месец август 2014г. до 30.11.2015г. чрез нейната майка и законна представителка - А.Ш.Д., в размер на месечна вноска от 85лв. съзнателно не е изпълнил задължението си - в размер на две и повече месечни вноски, а именно: 16 месечни вноски по 85лв. на обща стойност 1360лв.–престъпление по чл. 183, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представител на КРП поддържа обвиненията изцяло. Пледира за налагане на наказание Лишаване от свобода” за срок от 9/девет/ месеца, което да бъде намалено с 1/3 и на основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието да бъде отложено с изпитателен срок от 3/три/ години.

Защитникът на подсъдимия счита, че обвинението спрямо него е обосновано и доказано. Предвид провеждане на съдебното следствие при условията на глава XVII от НПК, моли на същия да бъде определено наказание „Пробация“, която да бъде заменена с „Глоба“.

В хода на съдебно заседание подсъдимият А.А.Й. се признава за виновен и моли за минимално наказание.

 

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

Подсъдимият А.А.Й. и свидетелката-А.Ш.Д. сключили граждански брак на 23.09.****г.в гр.Б. РТ. Впоследствие в гр.О. бил издаден акт за граждански брак № 21/06.06.****г. на общ.О.. По време на брака се родила тяхната низходяща: дъщеря-Х.А. И., родена на ***г. През 2007г. брака се разпаднал, поради системна злоупотреба с алкохол и оказано домашно насилие от подсъдимия, което довело до дълбоко и непоправимо разстройство и през 2012г. родителите се разделили, като Д. ***, за да е по-далеч от подсъдимия. През 2012г. била издадена и заповед за защита по ЗЗДН. С Решение № 174/31.03.2014г. по Гражданско дело № 233/2014г.на РС-Т. за прекратяване с развод на брака и определяне на издръжка, влязло в сила на 31.03.2014г. подс. Й. бил осъден да издържа свои низходящ: дъщеря- дъщеря- Х.А. И., родена на ***г чрез нейната майка и законна представителка- А.Ш.Д., в размер на 85лв. месечно. През целия период, от влизане в сила на решението на съда- 31.03.2014г. до 30.11.2015г. подсъдимият изплащал издръжката рядко, нередовно, в непълен размер, през големи интервали от време. Общият размер на изплатените издръжки бил 345лв., което на практика представлява платена издръжка за 4 месеца. Задължението му за плащане било  в размер на сумата за дължими 16 месечни вноски. Дължимата до момента на повдигане на обвинението сума от страна на подс. Й.  била 1360лв.

В хода на съдебното заседание подс. Й.  представи доказателства за допълнително заплатени вноски за издръжка в общ размер на 270в.

             

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

            Изложените фактически положения съдът приема за установени въз основа на събраните по делото доказателствасвидетелски показания, справка за съдимост с рег. №28/11.02.2016г. на подсъдимия  А.А.Й., 3 броя платежни нареждания за платени суми в размер на 270 лева от дати 17.11.2015г., 01.02.2016г. и 19.02.2016г., Решение № 174/31.03.2014г.по Гражданско дело № 233/2014г.на PC-Т. за определяне на издръжка, влязло в сила на 31.03.2014г., както и всички събрани и приложени в хода на досъдебното производство доказателства.

                       

Съдът кредитира изцяло всички останали събрани и приложени по делото доказателства, както и доказателствата събрани в хода на досъдебното производство и преценя, че заедно с обясненията на подсъдимия и свидетелите, са взаимно допълващи се, правдиви и следва да бъдат изцяло кредитирани.

           

ОТ ПРАВНА СТРАНА

 

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът приема , че с деянието си подсъдимият А.А.Й. е реализирал обективните признаци на съставите по чл. 183, ал. 1 от НК.

Действително в хода на производството се събраха доказателства за неизпълнение от страна на подсъдимия на задълженията му по изплащане на месечна издръжка на сина му за повече от две месечни вноски.

От обективна страна подс. А.А.Й. не е изпълнил задълженията си, вменени му с Решение № 174/31.03.2014г.по Гражданско дело № 233/2014г.на PC-Т. за определяне на издръжка, влязло в сила на 31.03.2014г., като не е изплащал своевременно повече от две месечни вноски от дължимата на малолетната си дъщеря издръжка, като реално не е изпълнил своето задължение за изплащане на 16 месечни вноски.

            От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл от страна на подсъдимия А.А.Й.. Той е съзнавала общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е целели те да настъпят.      

Съдът намира, че по отношение на подсъдимия е било налице специфичното за този вид престъпление намерение – да си спести разходи по издръжката и отглеждане на собственото си дете.

            Причина за извършване на престъплението от подсъдимия е незачитането на установения в страната правов ред и ниско правосъзнание, безотговорно родителско отношение, както и стремеж за облагодетелстване по престъпен начин.

 

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

            При индивидуализацията на наказанието на подсъдимия А.А.Й., Съдът прецени като смекчаващи отговорността обстоятелства неговите самопризнания както в съдебна, така и в досъдебната фаза на делото, чистото съдебно минало и добри характеристични данни. В същото време съдът намира, че не са налице отегчаващи отговорността му обстоятелства.

С оглед на гореизложеното и като взе предвид престъпното деяние, както и заявеното от прокуратурата и защитата становище за вида на наказанието, Съдът прие че на подсъдимия следва да бъде наложено по-лекото от алтернативно предвидените  наказания, а именно „Пробация“. В същото време предвид факта, че съдебното следствие бе проведено при условията на глава XХVII от НПК, съдът приема, че са налице многтобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, поради което на осн. чл. 58”а”, ал.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“в“ от НК замени определеното наказание "ПРОБАЦИЯ" и наложи на подсъдимия наказание «ГЛОБА в размер на 100лв.».

 

 

            Така мотивиран съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :