П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 21.09.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и първи септември през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 241  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ    В.Д.М. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.К. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 В.Д.М.,  ЕГН: **********, роден на ***.***,  български гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***,  с основно образование,  безработен, неженен, осъждан, тел. № ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.К. - защитник на обвиняемия В.   Д.М. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 116/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   В.М. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 116/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  В.Д.М. се признава за виновен в това, че на 30.06.2016г. в с. Българево, общ. Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,35 промила, установено по надлежния ред /с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № ARBA-0082 съгласно чл. 1 т. 2 от Наредба № 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието/  - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Деяниято е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия В.  Д.М.  престъпление  по чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъдат определени следните наказания:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/;

-   “ГЛОБА“ в размер на 500.00 /петстотин/ лв.;

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства и разноски.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                  .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.К.                                         ………………

 

ОБВИНЯЕМ: В.Д.М.  ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 116/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.К. ***, по силата на което В.Д.М. се признава за виновен в това, че на 30.06.2016г. в с. Българево, общ. Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,35 промила, установено по надлежния ред /с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № ARBA-0082 съгласно чл. 1 т. 2 от Наредба № 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието/, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага следните наказания:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/;

-   “ГЛОБА“ в размер на 500.00 /петстотин/ лв.;

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 241/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 14.15 часа.

Протоколът е изготвен на 21.09.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: