П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 21.09.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и първи септември през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: С. ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 242  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор С. ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ    С.И.Д. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. М.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 С.И.Д.,  ЕГН: **********, роден на ***.***,  български гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***,  със средно образование,  ***, разведен, неосъждан, тел. № ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между С. Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия С.  И.   Д. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 149/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   С.Д.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 149/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.И.Д.   се признава за виновен в това, че на 29.07.2016г. в гр. Каварна по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,65 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Деяниято е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия С.И.Д.   престъпление  по чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъдат определени следните наказания:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 /три/ години на основание чл. 66 ал. 1 от НК;

-   “ГЛОБА“ в размер на 200.00 /двеста/ лв.;

-  „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 /една/ година на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнението на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 30.07.2016г.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 25.00 лв. да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189 ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                  .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.К.                             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: С.И.Д.            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 149/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което С.И.Д.   се признава за виновен в това, че на 29.07.2016г. в гр. Каварна по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,65 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага следните наказания:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 /три/ години на основание чл. 66 ал. 1 от НК;

-   “ГЛОБА“ в размер на 200.00 /двеста/ лв.;

-  „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 /една/ година на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнението на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 30.07.2016г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемият  С.И.Д. следва да заплати по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лв.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 242/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 14.30 часа.

Протоколът е изготвен на 21.09.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: