П Р О Т О К О Л

                                                        Гр. Каварна 10.11.2016г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание  на  десети ноември през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

       Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                         Съд. заседатели:  

                                                                                                         

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: Г. ГАВРАИЛОВ сложи за разглеждане

НОХД № 243 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

            РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Г. ГАВРАИЛОВ.

            ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Г. редовно призован се явява лично, конвоиран от органите на ОЗ „Охрана“ гр. Добрич и с назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. Г.Г. ***.

            СВИДЕТЕЛИТЕ М.Е.Й. редовно призован се явява; Т.П.Т.  редовно призован се явява; Н.Д.Т. редовно призован не се явява; П.П.Т. нередовно призован /призовките му са върнати в цялост с отметката на адреса в гр. *** за точен адрес от вход, етаж и апартамент, блока е до вх. Г, на 6 етажа плюс таван; с отметката на адреса в гр. ****, че няма такова лице на посочения адрес, информацията е от сем. ** от същия адрес; с отметката на адреса в с. ***, че на адреса от доста години не живее никой, както и от около 5-10 години лицето не се е завръщало на село, при извършена проверка на 25.10.2016г. никой не е открит на адреса / не се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото      

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК СНЕМА самоличността на подсъдимия.

Г.В.Г. – ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. **, българско гражданство, българин, средно образование, разведен, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, осъждан, безработен.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетелите

М.Е.Й. – ЕГН: **********, роден в с. **, бълг. гражданин, неосъждан.

Т.П.Т. – ЕГН: **********, роден в гр. ***, бълг. гражданин, неосъждан.

СВИДЕТЕЛИТЕ,    предупредени за отговорността по чл. 290 ОТ НК обещаха да кажат истината.

СЪДЪТ ИЗВЕДЕ свидетелите от залата.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – На основание чл. 384 във вр.с чл. 381 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  Г. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

С оглед постигнатото между страните споразумение СЪДЪТ освобождава свидетелите.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Г. Гавраилов   прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на подсъдимия Г.В.Г. споразумение по реда на чл. 384 във вр.с чл. 381 от НПК, постигнато за решаване на наказателното производство по ДП № 109/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК и чл. 343в ал. 2 от НК.

 СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Госпожо Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г.  -  Госпожо Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 109/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия   право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Г. се признава за виновен в това, че на 22.06.2016 г. около 13,30 часа в гр. Каварна, местност „**” управлява моторно превозно средство – собственият си лек автомобил марка „**”, модел „**” след употреба на наркотични вещества, установено по надлежния ред, посредством еднократен полеви тест - Drug Check 3000 – престъпление  по чл. 343б, ал. 3 от НК.

На 22.06.2016 г. около 13,30 часа в гр. Каварна, местност „**” управлява моторно превозно средство – собственият си лек автомобил марка „**”, модел „**”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 16-0265-000077/09.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г. и с Наказателно постановление № 16-0265-000076/09.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

Страните се споразумяват за извършеното от подсъдимия Г.В.Г. с ЕГН **********  престъпление по чл. 343б ал. 3 вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено наказание «Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/, както и на основание чл. 55 ал. 2 от НК да се наложи и „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лв.

За извършеното от обвиняемия Г.В.Г. с ЕГН **********  престъпление по чл. 343в ал. 2 вр.с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено наказание «Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/, както и на основание чл. 55 ал. 2 от НК да се наложи и „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лв.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, след като определите наказание за всяко отделно престъпления, следва да определите най-тежкото от тях, а именно «Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/, както и на основание чл. 55 ал. 2 от НК да се наложи и „Глоба“ в размер н**00 /триста/лв.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство не са направени.

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Г. ГАВРАИЛОВ              .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                          ………………

 

ПОДСЪДИМ: Г.В.Г.                     ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимия   по ДП № 109/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което Г.В.Г.  се признава за виновен в това, че на 22.06.2016 г. около 13,30 часа в гр. Каварна, местност „**” управлява моторно превозно средство – собственият си лек автомобил марка „**”, модел „**” след употреба на наркотични вещества, установено по надлежния ред, посредством еднократен полеви тест - Drug Check 3000, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание «Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/, както и на основание чл. 55 ал. 2 от НК му налага и „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лв.

Г.В.Г.  се признава за виновен в това, че на 22.06.2016 г. около 13,30 часа в гр. Каварна, местност „**” управлява моторно превозно средство – собственият си лек автомобил марка „**”, модел „**”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 16-0265-000077/09.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г. и с Наказателно постановление № 16-0265-000076/09.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание «Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/, както и на основание чл. 55 ал. 2 от НК му налага и „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лв.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, след като е определено наказание за всяко отделно престъпления определя едно общо най-тежкото от тях, а именно «Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/, както и на основание чл. 55 ал. 2 от НК и „Глоба“ в размер на 300 /триста/лв.

 

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 243/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.20 часа.

Протоколът е изготвен на 10.11.2016г.

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:                     

                                                                                   СЕКРЕТАР: