П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 26.09.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и шести  септември през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и Районен прокурор: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 246  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Д.Г.И.,  редовно призован,   явява  се  лично, представлява се  от адв.М.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ.К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Д.Г.И.,  ЕГН: **********, роден на ***г***,  български гражданин, българин, с постоянен адрес ***,  със средно образование, неосъждан, безработен.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  Районен прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адв. М.К.  - защитник на обвиняемия Д.Г.И. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №225/2015г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.195, ал.1, т.4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1  от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Д.И.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 225/2015г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Д.Г.И.    се признава за виновен в това, че за периода май 2015г. до  07.07.2015г.  от апартамент 69 в  комплекс „Калиакрия ризорс“ край с.Т., общ.К при условията на  продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство - /ключ/ е  отнел чужди движими вещи: 1 бр. висулка от бял метал с форма на правоъгълник на което има изображение на спирала, като на халката има изписано „925“, 1 бр.мъжки пръстен – 8 грама с черна плочка във формата на кръг с пет бели камъка, като  от външната страна на пръстена е изписана „Дамяни“ и  1 бр. писалка „Паркар“,   собственост на А.А., роден на *** г. – А., с украинско гражданство, без негово съгласие  с намерение противозаконно да ги присвои – на обща стойност 363,50 лева  -  престъпление по чл.195,  ал.1,  т.4 във вр. с  чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1  от НК.

Деяниято е извършено  умишлено.

За извършеното от обвиняемия Д.Г.И.   престъпление  по чл.197, т.3 във вр. чл.195,  ал.1, т.4  във вр.с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1  от НК да му  бъде  определено    наказание:  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, изпърпяването на което да бъде  отложено  на основание чл.66, ал.1 от НК с изпитателен   срок от 3 /три/ години.

Направени по делото разноски – 118,96 лева.

Веществени доказателства – няма.

Причинени имуществени вреди – възстановени.

Мярка за неотклонение – не е наложена.

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  ……………….                                                        

 

АДВОКАТ: М.К.                             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Д.Г.И.            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №225/2015г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което Д.Г.И.    се признава за виновен в това, че  за периода май 2015г. до  07.07.2015г.  от апартамент 69 в  комплекс „Калиакрия ризорс“ край с.Т., общ.К при условията на  продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство - /ключ/ е  отнел чужди движими вещи: 1 бр. висулка от бял метал с форма на правоъгълник,  на което има изображение на спирала, като на халката има изписано „925“, 1 бр.мъжки пръстен – 8 грама с черна плочка във формата на кръг с пет бели камъка, като  от външната страна на пръстена е изписана „Дамяни“ и  1 бр. писалка „Паркар“  собственост на А.А., роден на *** г. – А., с украинско гражданство, без негово съгласие  с намерение противозаконно да ги присвои – на обща стойност 363,50 лева, поради което и на основание  чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26,  ал.1  от НК му налага наказание:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 /три/ години на основание чл. 66 ал. 1 от НК.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемият  Д.Г.И. следва да заплати по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 118,96 /сто и осемнадесет лева  и деветдесет и шест стотинки/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 246/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.15 часа.

Протоколът е изготвен на 26.09.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: